ወክቱኹ ራሕመት ሽጛና ኮረና ቪሩስ COVID-19 ቛላዂድ ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑዂ-ሆደ

Published: Sunday, 12 July 2020 Written by ሽማግሌ ነበካ ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑዂ-ሆደ!!

Bilen Eritireaፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑዂ-ሆደ፡ ደከዉ ሺካ ላዂ ኤመታተል ይነኮል ህንባኹ ዕምጭሲ ቋልኹድ፡ ኤወያ ደርብድ ዓጨጭሰት ይና በና ኢና ፈራዂ ለመለምሊ ውራ ኣኽሮ ሻዂን ከተብነድ ካያ ኣኽጊ ቂርዲ ገርክዲ ከደምነድ ደባነዲ(ሰላም) ፍትሕዲ ይነብሪል ነገስሮ ቡቕሲነዉ ስድቅዲ ቀለምዲ እቑቱ ኣኽላ። ኮዶ ኔስክ እስነኻ ናን ህንባዂሲ ካስሮና ቐደርላ። ይን ህንብናዂ ወክት ይነት ካያ ኣኽጚ እዲናይስክ ለዓኮ እከክ ኤሺሰና ከፍከፍሰነት ዋስስተ ሁመትሊ ገእ ይኖ ዋንትነት ላኽልድ ከስተኽ አኽላ። ይጚር ኒስ ቋላኹድ ገሪው ከተብኑ እንትንኹን። ሽፍሽፋ ንኪሩኽ ደአም እንተ ከውሲ እንትን ህንብደናኽልድክ እንትን ፍሪርድናዂድ ደርብ እልላ ያዂ መዉዕ ፍድና ግን። ይና ቋልናኹ ደርብስኽር ሸፍሸፍኖልኩም ህንብነኩን።

ኮረና ቪሩስ COVID-19 ቋላዂድ እነ ወክት ኒል ገሪ ደርፍፍድ ካበና እክብሰት ናውክ ኤርእድናዂ ግን። ይጝር በላይሰና ይን ህንብናልክ ይና ዓቕምሲ እስነኽር ኣኽኖ ሳድነኩን። ይና ወረበስ ቋላኹድ ከዉታት ይነዉ ኤረስ ኣኽነዉድር ከደንድ እንተረዉሲ ዓደግሮ ከረርቶሎም ቀደርሳዂ ኣኻኹድር ናን ኣኽታሲክ እነ ዕድር ኒልድ ዳሕና ህንበኖክ ዋስነኩን። እና ሹዂዳ ኒን ከወልድ ከወል ካራዂ ኣኻዂድ፣ ኣዳም ኣዳምልድ ዓደግስን ናንትሲ እንቓርን፣ ቓዕረትልድ ፍጝን ያዂ ስርዕ መሪትል ገሙዂ። እና ስርዕ ኒን ጀረብዳዂ ግን። ኮዶ ግብርሊ እርግሮ ልጝሊ ቁስቶዉዲ ጂእስተዉዲ ዋኒሮካ ሻዂዂ።

ከደንድ ካበና ዋኒጋኹል ልጝሊ ኤበስና ይና ወረቢል ገሪ ከው ትግርድ ክረነድ ዋነኩን እንኩንዂን። እነ ንኪር ይነ መዎዒ ዋስኑ ዋስገውሰና ሰቖብኖ ትክ ያኽ አኽላ ይኖ፡ ይነ ደሃይድ ይነ ከውታተ ምጨትሲ እንተል ደክስነኩን እንኩንኹን።

እማ ደርጝ ያዂድ ድገታት ይነዉሲ መንገድንን፡ እና ከደን ዲያስፖሪል ህንብናኽር ሰልፍኻ እንተከዉታሲ ናዲ ሕብረዲናኻ እንታ ድገታተል እንታ ራሕመት ጀረበዉሲ ምኽርጋ። ኤርኢረዉሲ ካብና ኣኽጊ ይና ራሕመሲ እዳንድንንሉ።

ኒን ቁማት(ትካላት) መሪሩዂድ ውሪ እምነቱውድር ካያ ኣኽሮ ጭበርኖ ሻኽኒ። ናድ ኡነዉስኽር ደዉሳ ይነኩን እልኒ። ይና ሕላን እና በዳን ወክትሲ ላኹክ ኒ ኪድራ ያኹድ ደርብድ ካቢሮ ህንበኩሉ የንቲ ግን። ኒንኻ ይና ሙዃስ ገንጂሳዂ ትክ ሓሰበዉድ ዋጅብ ግን። ሪሕ ላዶን ደኩረን ወንተረላ። ራሕመትኻ እነ በዳን ወክትሊ ሪሕ ሲ ደኤንድና ግን። ራሕመትሲ ኡሩ ገሪዉ ውሪ እቑቱ ኣኽላ ኩ ዓቕምሲ ኡና ግን። ሙርወት እስረ እንቲ ሻኽራኽልድ ሽጉናዉ በጃኽናዉ በንና ኣዳምናር ግን። ኣዳም ኣኽንን።

ላዂክ ዲያስፖሪል ህንባዂ ወረቢኹራ ላ ሪሕ ኒ ድገትል መንደርታዂሲ ደኤንድሮ ሽጝነኩን። ንኪ ኡነን ንኪስኻ ሪሕ ሲ ክሪልድ ካስኖ ግን፣ እመሪስኻ ድግም ትክያኹ ይና ቑርድ ባርኖ ግን።

ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑዂ-ሆደ፡ እና ንኪር ድራር ብኖ ስረውዲ ክረዉዲ ቖልዕ ስጝድ ሺውነኩንኩም። ኤሸሻዂድ ሪሕ ደኤንድንን። ንኪ ደርብ ህንባዂ ላኽክ ኒ ድገር ደርብ ካያ ዋነት ቛልስተኩና። ድገታት ይነዉስኽር እንተእግዋርሲ ካባ ይንንሎም ። ኤሪ ደርብ ዋነጝር ኮዶ መርሓባ። ሲደዉዲ እመሪሲ ወንቐርዲሰዉዲ ደርብልድኻ ደጎግስንን ውረድ ክስሮ ግን።

እና ወክት ኒን ደባንድ(ሰላምድ) ደኮ፡ ይነከዉ ከደን መንደርተዉ፣ ይና ሻን ይና ቑር ወክት በዳንሊ ይና ስምጥል ደዉ ይኑዂ ይኖ ህጃምሊ(ታሪኽሊ) ትክድ ሃደግስኖ እስኒን። ይና ብራ ባሪ ይነድ ጋሻይድ ኽር ካርደሪ ኣኽትት። ደአም ፍትሕዲ፣ መቅርሕዲ፣ ሺርነዲን ይና ከውታት ክረነኩር ድደነኩር እንኩኑዂና። ራሓምንቲ ካብግኒኽር እድሲ ኤበድኖ ከለብኖ ድጉድኖና መቅርሄዉ ተከነኩ። ንኪ ራሓመገዉኻ ና ግብር ሰና ራሓምስድኖ ግን።

ሻን ኡሰዉ ነሰኸዉ ኤረሪሰና ደርብድ(mass media) ፍዲነክ ጋብደናኽር፡ እና ይና ሓብሬት ሽጉድጝድኖ ቋልግድኒ ይነዲ ኣኽድኖ እንታደርብ ዲያሶሪል ደኩስትኖ እንታ ዓብ ይነኩን። ወረብድ ሰሄራኹክ ንኪ ሪሕሲ ደእንድሮ ጋጝ ይሮ ሽጝነኩን።

ኡቱኖ ደጙሰተገዉ ኡዉንተት፣ ራሓምትኖ እንታ ለበከስ እንከሊሲ እንሳኽንተት።

ንዲ እንታ ዳሕነዲ።

ሽማግሌ ነበካ ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑዂ-ሆደ!! Tuesday, 7 July, 2020

Hits: 431

መድለዪ