Bilen Eritireaሰልፋ አርባ እረረትሪ 59 አመሪ ጃብ ሕርየት መታን እንሽኽድ ለመለም ብርፍ ዪነሪ ግርጋ ግን፡፡ እና ግርጋ ንሂቲ ቋላዂድ ፈርዕ እክባ ምርቛ ብሊኑኽ ኤርትርያ/ሆደር ስጝድ ዋሳ ሽፍሽፋ ግን።

ናውክ ኮልኽር ዲያስፖሪልኽር፡ መንደርትናኽር ሆደ ይነሪት ሓሸምድነሪ ለበዉዲ ድደዉዲ ከዉታትሲ ኣኽን ሓዉየው ይና ልጝንትዲ ይና ከረምዲት ሚኽርጝኒ ንደንቢ ኒሰና ዕምጭ ገምጚን ለብኪስረሪ ኣኽቶ ጉድነሪ ብሀሪ ባሕሮ ግን። ኮዉታት ኤረትሪዉ እና ሆደትል ብርዲ ማልዲ ኡኖዉ ባሕ ከብተጚን ፈተሽነሪ ግርጋ ኽር ግን። ክብተዉሲ መልእድነሪ ጃብራ ፈር ደርብሲ ዓለምረሪ ኽር ግን።

ሕክም ሃይለስላሴ እንሰከር ንጉስ ኢትዮቢዂ ንዓስከር ሒሊ ሓበንሶ፡ ‘’ኤርትርያ ንር ብራ ግራ ንርከው ጀረብደኒለ’’ ዮ ገሽ ብሪዂልድ ዲሂስሮና ጀመሮ ቆልዓዲ ገነዲት ሶጣልድ በራኹኑ ድገታሲ መዳፍዕድ ትርብናል እሱኑ እድንያኽር ሚኽርዶና ስጝረት እልብድነሪ ግን፡፡ ወክት ኒል ኣን ህበኩንኩም ዩኖ ኤብ-ዓሽራ ስላሕድ ና ከዉሲ ደሓንድድኖ ደዉ ዮዉ፣ ና እምነት ስላሕኽር ርድቅልኽር ከደንድ ኤረጋ ያዂዲ አኽጊ ሓቅዲ ና ከዉዲ እርጉኽ። ላዉዲ ሽገብዲስ ከለብስኖ ዋኑኑ ይና ሕርየት መታን ዩኑ ለበዉ ፊነስ ጠለምና ጂባዃ ንኪ ኤብ ኡዋዂክሉ ሽጉድሮሎምኽር ድግምል ሚኺርስድኖኽር ዓንገረር የዉ እማ መለምል ሱጙግ ሻኸዉ ንሽቅ ሕክም ኢሳያስሩክ ካያ ግን።

ጀበረት ኤሪትሪር 1991 ኤተይና ትምዮ ወዓብድር ጎውሊስኽር ኣኽላ። ይና ከዋ ሸንሀት ደባንዲ ፍትሒዲ እንጀጊ ኢትዮቢያ ሒልድ ዓምጭረሰና እንታዂ ኣኽላ። ኒጃብ ውሪካ ከራዉዲ ጂብነዲ እርግነዲን ‘’ና ና ኣቕትራ’’ ዩኖ ፋርሳን ና ሪሒ ኡኖ ኤተይስነሪ ግን። ንኪ ጀበረትል ኣኽኖ ግርጋ ሰልፋ እረረትሪት ኤልብድኑ ነቐሳዂሲ መልእድኖ ፊና ህንበኩና። ጃበራ ገንዳ ኒዂሲ እሲዂ ደንበራ ገንዳ ነቀዉሲ መልእድነን ግን ይን ኮሊ ገብርኖ ቀደርናዂ። ሓንፈስነዲ ልኽነዲ ስዳዉዂ ግን። እኽር ፋርስ ሓምድ እድሪስ ዓዋተዲ ንጨር ኒት ተኸተሎ ለበዊዲር ደርብ ደኣም ታቓዂዲ ምርወትድ ኩሹቲ ደኩስሮ ኡነዲ ጀረብደኩ። ኣኾርሲ ኩስሮ በለዲት ባርዶ ልኽናኻ ታሚት ሻኽላ። ዋሰዉድር ታሚሰላ።

ሓይሳን ኤረትርይ እከክ

ፍርዕ ምርቛ ብሊኑኽ ኤርትርያ/ ሆደ፡ ንኪ ሰልፍ ግርጋ እረረትሪት ባሓርድኑ፡ ኤርትርያዲ ንር እከክዲ ውራ የና አዋይንሊ ኤረርሰናዂን ይኖ ይነ ሹቲ ወንቀርነሪ ግርጋ ግን ኒንኻ ይና ዋጅብ ግን። ክርም ህ.ግ.ደ.ፍሩ ይና ግንዲት ኢትዮቢያ ትንክብሮ ባድሜት ኤቲና ጓ ደበልታ ዩኖ 70ሲሕ ሪሕ ኡኖ ትክብኑዂና። 20 ኤመታት ባድሜት ባረጝነን ገንጃ እላ እማ ገንጅድኖ ክጋ ዩኑኽና። ንድኻ እኽርዲ ኒ ዂረዲ ስላሕ ሙኹርኖ ይና ነቢርሲ ሚኺስኖና ስጝነኩ። ጋበዂስክ ሸመሙኑ ዲሂስኑ ዲኑዂ። ገሪ ርድቅዲ ዓቅምዲ ወክዲ ብላሽ ዲሂስኑኹልና። በለዲት እዳናኽዂ ስጅን ኣሲኒኽላ።

ደኮዉ ለጛ ኤምሪ ጃብ ኢትዮቢያ ፍትሕ ኣልጀሩዂሲ ኒ ተማምድ ከለብርዂን ላዃ ደባን ለጛ ኮላተል ነበክል እስኒን ዩኖ ዋሲስኑዂ። እና ደኮዉ ለጛ ኤምሪል ኻ ውራ ቋልንዂን? ኒን ለበካ ሻዂድ ዱውረው ኣኽላ። ይና ጃብል ባሕሮዲ፣ ደሀብ ሰርጎዲ፣ ኒ ኤንድ ኤርብሲ ጋእዲ፣ እና ለጛ ኮላትሲ ላ በለዳት ይነዲ፣ ኮድርክ ሰጎጥነዲ፣ ቋልንማ ዋስንማ? እምንድክ ብራ መታን ሓርብ ኣኻዂ ኣከን ውሪዂ ብሪኹድ ጋበኒ? ዉሪኹ ግንዲ እተጋዂ? ዓሰብዲ ገሪዉ ሰወልዲራ ብሪልድ ሕንፍልሶ በለዲሲ ከርዲ ሙነትዲ ኣከዉ ይና ርድቕሲ ገፍርድ እዉሰዉሲ ቋልነልማ እንኩኒ? ናን ምሕደርስ ጠፍሕደዉ ንግድሲ መርሔዉ ፍትሕሲ ጃቢሰዉ ወራታተል ይና ሻሎትሲ ክኒስኖ እርጋዂና ወክትል ናጝር ዓስከር ዓለምና ጀርበዳኹማ? እስከ ኔስ ወተስንን። በልድ ንርቑርሲ ጠርስድረሪ ኤዉሲ ኣክቶ ግን?

ሕርየት ደንቢ እነ ደከው ሰኾረጝን (30) አሜታተል ኤርትርያ ንር ገሽ ጃብራ ፈርቶ ጨበርሱ እርጉዂ። ንኪ እነ ንር ፍዳ ደከው፡ ወንተርኖ ውራ ሓለትል ህንበቲን ቋለነን ውራቶክ ይድንድ ተካኹንኩም? ንኪ ኤርትርያ ፈታይ አኽላ ገብራ ሰኽንተሪ ኣኽሮ ዋንትረድ ትብስኖ ቀደርሳዂ ኣኽላ። ፍትሕ ዲ ሓቅዲሲ መርሕስትረሪ አኽግሪ፡ ሒለቱዂ ሰየምሰሪ፡ ብራ አርደት ሰቦትል/ስደትል ሳንኪተንሪ ጠልማይ ግምኻ ኒ ምራሰንክ ወንጀለሪ፣ አኽሮ ህንበቲ። ኤረትራ ንኪ፣ ኣንከሊዲ፣ ምህሮዲ፣ ርድቅዲ፣ ሰላምዲ ንርትልድ በረሮ ህንበነሪ ለመለም ኤርደት ኣኾርሲ ሻኽኖ ስረነሪ ኣኽረት ካሓዳዂ ዋነን ኒ ኣኾርዲ እላ።

እማ እና ህጃም በሄሪዲ ሻኽርዲ ሻኽረሪ ግርጋ እልብድኑ፡ ይነልድ ውራ ወንቀርሳኽ ህንባኽን ይኖ ይነሹቲ ወንቀርኖ ይና ዋጅብ ግን። ኣን ዋዲክ ጋይተት ይሮ!!! ኩ በለድዲ ኣባይድ ዳድስሩ አኾርሲ ሉም ስና ገንጂና አደብ ግን። ኒልድ ፍኖ ህበኩና። ጋይትና ሰልፍል ታሚታዂ ግን ግጁኻ፣ ቁራዂ ብሰላ፣ ገምድረዉር እምንሰላ፣ ቂርኽር ገንጃ እወላ። ኩ ቑር ለገድነሰናኽር ወንቕረነንካ ስማሳዂ ግን። ፋርስ ሓምድ እድሪስ ዓዋተር ፈለኻስ ተብድነን ይና ሙቑላ ደኩሮ ኣኸት ሸክ ሻኽኒ። እና ይና ኽር ለመለሙዂሲ ኣኽን ኒት ለሄከዉ ፋርሳንሲ ሸለሉን ሓሰስዉኻ ይና ደርብ እምንዱኹልድ ፍድጝኒና ፈሀም እሲኖ ህንበክና። ይና ክልል ኒኽርሲ ጃዃዂ ኣኽጊ ኒ ከተስ ኣኽን ኒልድ ነቀሳዉሲ መልኣኹ ዉላድ ለገድኒ ዩኖ ገዉረንኩ። እሸኒልድ ይናንሲ ኣኽን ይና ላቂት ተከዉንን። ይጝር ኣዃርኖ ህንብነኩን ውሪ እዃርኖ ግን ይና ህጃም ይና ናንተል ህንባዂሲ ላሕመዲ እኺርኺር ከበርድነዲ ኪወድ ከደምነዲሲ ኩጙድነንሉ ድግምል ይና ክልሰና ከዉ ሰገነኲ ይስኖ ግን። ዓሌት በንንግነዲ እምነትድ ህድርነዲ ወክቱ ኣኽላ፣ ኮደዉር ኣኽላ ደንጎባ ክሰውልድር ይና ሹቱ ተከዉንን። ኣን ኪደኩን ይት ዋሰለ ኣን ካያ ግን ኤርኤኽርዲ ወረበድ ሓሰባኽርዲ ይናኽር ከዉ እሰላ። እማ እና ጋይትረሪ ኡዱንየት ለሀክኖ ፉሀምድር ኤምርድር ተክለብድር ስደርነን ዓንቐፍስጝኒ ሰርገልኖ ግን። ለመለም ሳንስዓ ካሳስና ኣኽላ ገሪ ከዉዲ ኣኽሮ ከደምና ግን። ይነት ጨነትዳኹና፣ ብሪልድ ዳገናኹና እክብሶ ከደማኹ ግን ይጝር ይነትነቱ ጎሊትጝኒ ኪድራ ይናዂልክ እክብስንን፣ ኮዶ ቱናኹልክ ተብኖ ይና ናይሲ ክድጝኒ ለመለም ይንን። ዶኮጋዂ እላ ደኩሮ ግን። ወደሓንኩም።

ሰልፋ ግርጋ እረረትሪ ዲመሲ ሕሽምድ እልብርስሩ መንደርትርንሪ!!

ሕርየት መታን ፍዳ ደከው ዲመሲ እልብርስናው!!

ክርም ህ.ግ.ደ.ፍ.ሩ ና መርሔንዲ ክርሽምድ ሽዓብኹድ ምኩርድኖ ግን!!

ፍራዕ እክባ ምርቛ ብሊንኹ ኤርትርያ/ሆደ ሰልፋ እረርትሪ 30/08/2020