እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 160 guests and no members online

ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ምስ ኣቦ-ምንበር ኦዲት ኮሚሽን

ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ መ/ር ኣፈወርቂ ኣብራሃ ዝገበርቶ ቃለ-መጠይቕ፡

ቀዳማይ ክፋል

ዝኸበርካ ጋሻና ዕድመና ኣኽቢርካ ብምምጻእካ ብስም ክቡራት ሰማዕትና ከመስግነካ እፈቱ። እሞ ከም መእተዊ ምሉእ ስምካን ትነብረሉ ሃገርን ብምግላጽ’ዶ ክንጅምር?

መልሲ፡- የቐኒየለይ፡ ስመይ መ/ር ኣፈውርቂ ኣብራሃ እበሃል። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ድማ እነብር።

ሕቶ፡- ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ተሳትፎ ከመይ’ዩ?

መልሲ- ከም ኩሉ ኤርትራ ካብ ግዜ ቁልዕነተይ ጀሚሩ ብዝሓደረኒ ሃገራዊ ስምዒት፡ ኣመት ናይ’ቲ ቃልሲ ከጸናጽን ጀሚረ። ሃገራዊ ስምዒተይ እናወሰኸ ናይ ቃልሲ ወነይ እናዓበየ ኣብ ዝመጽኣሉ ከኣ፡ ናብ ሜዳ ወጺአ ኣብ ተጋሎ ሓርነት ኤርትራ ተጸንቢረ።

ሕቶ፡- ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ክትስለፍ መሪጽካ ዲኻ ወይስ ኣጋጣሚ’ዩ?

መልሲ፡- ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፍኩሉ ምኽንያት ቀዳማይ ነገር ኣብ’ቲ እዋን’ቲ ዝነበረ ርሱን ኩነታት ዝያዳ ጽልዋ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ስለ ዝነበረ’ዩ። ብካልኣይ ከኣ ዋላ ውዱብ ኣባል ኣይንበር፡ ምስ’ቶም ስሩዕ ኣባልነት ዝነበሮም ምትእስሳር ስለ ዝነበረኒ፡ ብስምዒት ደረጃ ኣባል ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ከም ዝኾንኩ’የ ዝፈልጥ ነይረ።

ሕቶ፡ ካብ ቅድም ጀሚርካ ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ክትዋሳእ ምጽናሕካ ገሊጽካለይ፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ከ ፖለቲካዊ ተሳትፎኻ ከመይ’ዩ? ኣበይ ውድብ ኮይንካ ትዋሳእ ኣለኻ? ኣብ’ቲ ውድብ ዘለካ ተራ ኸ?

መልሲ፡- ሕጂ’ውን ፖለቲካዊ ተሳትፎይ ኣየቃረጽኩን። ብዓቕመይ ሃገራዊ ሰላምን ደሞክራስን ንምምጻእ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ይነጥፍ ኣለኹ። ተወዲበ ዝቃለሰሉ ዘለኹ ውድብ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ’ዩ። ኣብ’ቲ ውድብ ዘለኒ እጃም ድማ ናይ ውድብ ኦዲት ኮሚሽነር’የ።

ሕቶ፡- ናብ ቃልሲ ክትወጽእ እንከለኻ በይንኻ ዲኻ ወጺእካ ወይስ መሓዙት ነይረሙኻ’ዮም?

መልሲ፡- መጀመርያ ክወጽእ እንከለኹ ሳልሳይ ርእሰየ ወጺአ። እንተኾነ ግዳ፡ ነቶም ክልተ ካባይ ዝዓብዩ ስለ ዝነበሩ ሽዑ ንሽዑ ተቐቢለሞም። ንዓይ ግን ድሕሪ ሓደ ሰሙን ናብ ቦታይ ንክምለስ ኣገዲዶምኒ።

ሕቶ፡- ሕራይ ኣበየናይ ዓ/ ምሕረትን ቦታን ተዓሊምካ፡ ድሕሪ ታዕሊም ዝተመደብካሉ ክፍሊ ኸ?

መልሲ፡- ከም’ቲ ኣቐዲመ ዝሓበርኩኻ መጀመርያ ዕድመኻ ኣይኣኸለን ኢሎም መሊሶምኒ። እንተኾነ ግን ኣነ ክቃለስየ ዝደሊ ኢለ ጸቕጢ ምስ ገበርኩሎም፡ ኣብ ወርሒ ሓምለ 1974 ዓ.ም ተቐቢሎምኒ። ኣብ ሳሕል ኣብ ዝነበረ ናይ ፍሉይ ኩማንዶ ወተሃደራዊ ታዕሊም ኣትየ ድማ ተዓሊመ።

ሕቶ፡- ድሕሪ ታዕሊም ምዝዛምካ ኣበየናይ ክፍሊ ተመዲብካ?

መልሲ፡- ድሕሪ ወተሃደራዊ ታዕሊም ምዝዛመይ፡ እቲ ምምሕዳራት ብቑጽሪ’ዩ ዝጽዋዕ ነይሩ ሽዑ፡ ኣብ ቁጽሪ 8 ወይ ኣውራጃ ሓማሴን ኣብ ኣስመራን ከባቢኣን ኣብ ክፍሊ ጸጥታ ተመዲበ። ቀጺለ’ውን ምስቲ ዝነበረኒ ንጡፍ ኩነታት ይመስለኒ፡ 104 ተባሂላ ትጽዋዕ ኣብ ኣስመራን ከባቢኣን ትነጥፍ ናብ ዝነበረት ፍልይቲ ኣሃዱ ተመዲበ ሰሪሐ። ድሕረ ድማ ክሳብ’ቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብውእ ሕድሕድ ተሳዒራ ካብ ሜዳ ኤርትራ ዝወጽኣትሉ ኣብ ምምሕዳር ቁጽሪ 7 ሰምሃር ወይ ፎሮን ከባቢኡን መራሒ ጉጅለ ጸጥታ ኮይነ ሃገራዊ ግቡአይ ይፍጽም ነይረ።

ሕቶ፡ ንሰማዕትና ብሩህ መታን ክኸውን መጀመርያ ኣብ ቁጽሪ 8 ተመዲበ ይሰርሕ ነይረ ኢልካኒ፡ እንታይ ማለት’ዩ ቁጽሪ 8 ?

መልሲ፡- እቲ ቁጽሪ ንሓደ ቦታ ጥራሕ ዝተዋህበ ኣይነበረን። ኩለን እተን ኣዋራጃታት ናይ ኤርትራ፡ ብኣመዳድባ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብቑጽሪ’የን ዝጽወዓ ነይረን። ንኣብነት ኣውራጃ ሓማሴን ብቑጽሪ 8 ኣውራጃ ሰራየ ብቑጽሪ 9 ኣውራጃ ኣከለ ጉዛይ ብቑጽሪ 10 እንተን ካልኦት ኣውራጃታት’ውን ከምኡ ይጽዋዕ ነይሩ።

ሕቶ፡ እስከ ንድሕሪት ክመልሰካ ኣብ’ቲ እዋን’ቲ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ክረክብ ሕልሚ ነይሩኳ?

መልሲ፡- ናተይ ናይ በይነይ ሕልሚ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ክብል እደፍር፡ ምስ’ቲ መግዛእታዊ ስርዓት ዝፈጥሮ ዝነበረ ኢ-ሰብኣዊ ዝኾነ መሪር ግፍዒታት ተኣሳሲሩ ዝመጽአ፡ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ነጻ ዝኾነት፡ ሰላምን ደሞክራስን ዝሰፈና ምዕብልትን ብልጽግትን ኤርትራ ክትኮነለይ እምነ ነይረ። ብርግጽ ንኡሽተይ ስለ ዝነበርኩ ፖለቲካ ብዕምቆት ይርዳእ ነይረ ክብለካ ኣይክእልን። ሃገራዊ ስምዒተይ ግን ልዑል ነይሩ። ንቃልስን መስዋእትን ዝነበረኒ ቅሩብነት’ውን ከምኡ። ስለዚ ኤርትራ ክትኮነለይ ዝነበረኒ ሕልሚ፡ ናይ ቀረባን ርሑቕን ፖለቲካዊ ዕላማታት ብንጹር ብምቕማጥን ብምትንታንን ዘይኮነስ፡ ካብ ንጹህ ሃገራዊ ሕልና ዝብገስ ሰላም ዝሰፈና ነጻ ሃገር ክትኮነለይ እምነ ነይረ።

ሕቶ፡- ነዚ ዝገለጽካለይ ቅኑዕ ሕልሚ ኣብ’ቲ ዝድለ ሸቶ ከብጽሕ ዝኽእል ፖለቲካዊ መደብ-ዕዮን ፖለቲካዊ መሪሕነት’ከ ነይሩ’ዶ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ?

መልሲ፡- እዚ ሕቶ’ዚ ካብ ቀደም ኣትሒዙ ዝለዓል ዝነበረን ግቡእ መልሲ ድማ ዘይተረኽበሉን’ዩ። ፖለቲካዊ መደብ-ዕዮን ሕገ-ህንጻ ኣይነበረን ክበሃል ኣይከኣልን ነይሩ’ዩ። ግን እታ ውድብ ትምረሓሉ ዝነበረት ፖለቲካዊ መደብ-ዕዮን ሕገ-ህንጻን ክስተኻኸል ዝግበኦ ምስ’ቲ ውድዕነት ዘይኸይድ ዓንቀጻት ዝሓቖፈ ስለ ዝነበረ ዘይዕግበታት ይነጸባረቕ ነይሩ’ዩ። ይለዓሉ ንዝነበሩ ስምዒታትን ከመይነት ደሞክራስያዊ ምሕደራኦምን ብዘተኣናግድ ዝተቐርጸ ኣይነበረን። ብፍላይ ካብ መፋርቕ ሰብዓታት ንደሓር እቲ ኩነታት እናተደዋወሰ ስለ ዝመጽአ፡ ደሞክራስያዊ ኣተሓሳስባታት ብዘጎልብት ነቲ ኣንጻር መግዛእቲ ዝግበር ቃልሲ ድማ ዘጎሃሃርን ዘቃላጥፍን ሓጋዚ ወቕቲ ነይሩ ክበሃል ኣይከኣልን። እቲ ነቲ ውድብ ዝመርሕ ዝነበረ ኣካል እንተኾነ’ውን ውሽጣዊ ብጻያዊ ምቖት ኣይነበሮን። ኣብ መንጎ’ቲ ዕለታዊ ኩነታት ውድብ ዝከታተል ገድላዊት ባይቶን ላዕለዋይ መሪሕነትን ዝነበረ ዝምድና፡ ኣብ ሕድሕዱ ብኣሉታ ዝጠማመት ዝተሃላለኽ ዘይስሙር መንፈሳት ስለ ዝነበሮ፡ እዚ ኣሉታዊ ስምዒታት’ዚ ድማ ካብ’ቲ መሪሕነታዊ ኣካል ዘሪቑ ኣብ ታሕቲ ይስማዕ ብምንባሩ ጽልዋኡ ሕማቕ ነይሩ። ብፍላይ ኣብ ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት ዝነበረ ምትህልላኽ ነቲ ድሒሩ ዝተኸስተ ውድባዊ ውድቀት ባይታ ዝፈጠረ’ዩ በሃሊ’የ።

ሕቶ፡- ኣብ’ዚ ሕጂ ኮይንካ ምስ’ቲ ኣብ መሪሕነት ነይሩ ዝበልካዮ ዘይጥዑይ ዝምድናን ዘይብሩህ መደባት ስራሕን ድልውነትን ተወፋይነትን ናይ’ቲ ኣብ ተዋጋኢ ክፍልታት ዝነበረ ተጋዳላይን ህዝብን’ከ ከመይ ነይሩ ወይ ከመይ ‘ከ ትገልጾ?

መልሲ፡- ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ቃልሲ ካብ መጀመርያ ኣትሒዙ እንተዘይቅበሎን እንተዘይድግፎን ስድሪ’ውን ይኹን ንቕድሚት ክስጉም ኣይምኸኣለን። ከም’ቲ ኣቐዲመ ዝገለጽክዎ፡ ኣይኮነን እቲ ካብ ቁጽጽር ጸላኢ ወጻኢ ዝነበረ፡ እቲ ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻር ጸላኢ ዝነበረ ህዝቢ’ውን ከይተረፈ ዝነበሮ ናይ ነጻ ሃገርነት ሃረርታን ነጻነት ንምርካብ ክኽፈል ዝግባእ ኩሉ ዓይነት መስዋእቲ ክኸፍል ዝነበሮ ድልውነትን ተወፋይነትን፡ ጸላኢ’ውን ዝምስክሮ’ዩ። ኣብ’ቲ ተጋዳላይ ምስ እንመጽእ’ውን ካብኡ ዝፍለ ኣይኮነን። እቲ መንእሰይ ብፍላይ ካብ ከተማታት ናብ’ቲ ቃልሲ ኢሉ ክወጽእ እንከሎ ኣትሒዙ ብዙሓት ክሳብ ማእሰርትን መስዋእትን ዝጠልቡ መሰናኽላት ሰጊሩ’ዩ ናብ መሳርዕ ገድሊ ዝጽንበር ዝነበረ። ኣብ ታዕሊም ኣትዩ፡ ካብ ታዕሊም ነናብ ዝተመደበሉ ክፍልታት ምስተወዘዐ፡ ብተግባር ዝነበሮ ጽንዓትን ተወፋይነት ከኣ መወዳድርቲ ኣይርከቦን። ስለዚ ተጋዳላይ ኮነ ነቲ ተጋዳላይ ዝፈጠር ህዝቢ ኤርትራ ዝነበሮም ተወፋይነት ዘሕብን’ዩ ነይሩ ኢለየ ክገልጾ ዝኽእል።

ልቢ ኢልና’ሞ ነስተማቕሮ ወላዲ ንውላዱ ጥሜት፡ ምጉዳል ኣካልን ሞትን ከም ዘሎ እናፈለጠ፡   ኪድ ንስኻ ተሳቒኻ ተሰዊእካ ነጻነት ኣምጽእ ኢሉ መሪቑ ክልእኮ እንከሎ፡ እቲ ውላድ ድማ ንምኽርን ተልእኾ ወለዱን ተቐቢሉ፡ ሃገራዊ ሓላፍነት ተሰሚዕዎ ሕድሪ ተቐቢሉ ገዛእ ነብሱ ንስቓይን መስዋእትን ፈሪዱ ክወፍር እንከሎ ኣነ መግለጺ ኣይረኽበሉን። ኣብ ዓውደ ውግኣት ኣትዩ ዘመዝገቦ ዓወት ከኣ ንሕና እቶም ሰብ ቤት ጥራሕ ዘይኮና ነጻ ጋዜጠኛታት ናይ ዓለም’ውን ኣብ እዋኑ ኣድናቖቶም ዝገለጽሉ፡ ዝጸብጸብሉን ሰኒዶም ዝሓዝዎን መስተንክራዊ ቅያታት’ዩ ነይሩ። እንተኾነ ከም’ቲ ልዕል ኢለ ዝገለጽክዎ እቲ ናይ ተጋድልትን ህዝብን ተወፋይነት እናሃለወ፡ እቲ ቃልሲ ኣብ መወዳእታ ሰብዓታት ክዕወት ዝነበሮ፡ ብሰሪ ናይ’ቲ ኣብ መሪሕነታዊ ኣካላት ዝነበረ ውሽጣዊ ጸገማት ዓንቀፍቀፍ በዚሕዎ። ዓባይ ውድብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ነቲ ኩሉ ዝነበረ ናይ ቃልሲ ብልጫታት ክጥቀመሉ ስለ ዘይከኣለት፡ ኣማስይኡ ካብ’ቲ ቀንዲ መቃለሲኣን ሓብሓቢኣን ዝኾነ መሬታን ውፉይ ህዝባን ጠቕሊላ ክትወጽእን ኣብ ስደት ከይዳ ክትበታተንን ኮይና። ዕለተ ነጻነት ኤርትራ ከኣ ተናዊሑ። መስዋእቲ በዚሑ። ቅድም ዝነብረ ናይ ቃልሲ ምቖትን ወነን ድማ ተጎዲኡ። እዚ ብቐንዱ እቲ መሪሕነት ዝሕተተሉ’ዩ። ኣብ’ቲ ግዜ’ቲ ኣብ ህዝቢ ኮነ ኣብ’ቲ ሓይልታት ዝነበረ ቁጠዐን መረረን ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ድማ፡ ንምዃኑ እንታይ’ዩ እቲ ጸገም ናይ ደገ ኢድ ምትእትታው ስለ ዘሎ ድዩ ወይስ ውልቀ ሰባት ናብ ስልጣን ክሓኹሩ ክብሉ ዝፈጥርዎ ዘለዎ ዕንቅፋት’ዩ እናበለ መልሲ ዘይረኽበሉ ሕቶታት የልዕል ምንባሩ ይዝከረኒ።

ሕቶ፡- መ/ር ኣፈወርቂ እሰከ ካብኡ ከይወጻእና ብፍላይ ኣብ’ቲ ተዋጋይ ክፍሊ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበረ ተወፋይነት ከመይ ክትገልጸለይ ትኽእል?

መልሲ፡- ተጋዳላይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ፡ ዝኾነ ይኹን ዝወሃቦ ተልእኾ ብኣድማዕነት ንምፍጻም ዝነበሮ ተወፋይነት፡ ኣነ ተሰዊአ ሃገር ነጻ ክትወጽእ’ያ ህዝበይ እፎይታ ክረክብ’ዩ ዝብል ንመስዋእቲ ዝተቐረበ ሕልና’ዩ ነይርዎ። እዚ ድሕሪ ነጻነት ዝተወልደ መንእሰይ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ተወፋይነት ድልውነት ንመስዋእቲ ብግቡእ ዘይክርደኦ ይኽእል’ዩ። ምኽንያቱ ብግቡእ ክመሓላልፈሉ ስለ ዘይተገብረ። እንተቲ ኣብ’ቲ እዋን’ቲ ዝነበረ ሕጂ ዕድመ ዝደፍአ ወለዶ ግን ሕርሕራይ ገይሩ ዝርደኣ ይመስለኒ። ካብኡ ናብኡ ድማ ኣብ’ቲ ተዋጋኢ ሰራዊት እቲ ፈዳይን ዝበሃል ዝነበረ ክፍሊ፡ ዝፍጽሞ ዝነበረ ስርሒታት መስተክር’ዩ። ከምዘይምለሱ እናፈለጡ ዝተዋህቦም መደባት ከዐውቱ ብጽንዓትን ተወፋይነትን ይወፍሩ ነይሮም። ሳላ ብከምኡ ዝሰርሑ ድማ ኣብ ታሪኽ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኮነ ሰውራ ኤርትራ ፈታውን ጸላእን ዘይኽሕዶ ድሙቕ ኣብነታዊ ታሪኽን ተመክሮን ሰኒዶም’ዮም።

ሕቶ፡- ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰፊሕ ህዝባዊ ባይታን ሸፈነን ዝነበራ ዓባይ ውድብ’ያ ነይራ፡ ግን ኣብ መንገዲ ተቖጽያ፡ ምኽንያት ዝተቖጽየትሉ ወይ ዝወደቐትሉ እንታይ’ዩ ትብል?

መልሲ፡- ኣብ’ቲ ፖለቲካዊ ኣነፈት ዝነበረ ዘይንጹርነት፡ ኣብ’ቲ ኣመራርሓ ኣካላት ዝነበረ ሕድሕድ ምትህልላኽ፡ ነቲ ሓደ በሊጽካ ላዕለዋይነት ክትሕዝ ምድላይ፡ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝቐርብ ዝነበረ ኣራሚ ደሞክራስያዊ ኣተሓሳስባ ዘይምቕባልን ከይጉልብት ምዕፋንን ተኣሳሲሩ ዝረአ ይመስለኒ። ንኣብነት ካብ’ቶም ደሞክራስያዊ ሕቶ ዘልዓሉ ምንቅስቓሳት ሓደ እቲ ፋሉል ተባሂሉ ዝተሃርመ’ዩ። ንሱ ዘልዓሎ ሕቶ ግን ፋሉልነት ኣይነበረን። ይሓይሽ ዝበሎ ደሞክራስያዊ ርእይቶ ሒዙ’ዩ ተበጊሱ። ግን ነዚ ዝጻወር፡ ዋላ ናይ ርእይቶ ፍልልይ እናሃለወ ኣብ’ቲ ሓደ ዝገብረካ ኣነጺርካ ሓቢርካ ንምቅላስ ድልውነት ነይሩ እንተዝኸውን እቲ ቃልሲ ክሳብ ክንደይ ምተሓገዘ ነይሩ ርዱእ ይመስለኒ። ብተግባር ግን ኣነ ዝበልኩኻ ተቐበል ደኣምበር ምቅብባል ምጽውዋር ኣይነበረን። ብፍላይ ኣብ’ቲ መሪሕነት። ከም ውጽኢቱ ከኣ እታ ውድብ ከም ውድብ ውድቀት ኣጋጢምዋ። እቶም ብፋሉልነት ዝህረሙ ዝነበሩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ፋሉል ስለ ዝተበሃልና ስለ ዝተሃረምና ኢሎም ካብ’ቲ ቀንዲ ዕላማኦም ኣየላገሱን። ንዝተዋህቦም መደባት ብዘይተጎላባነት’ዮም ዝሰርሕሉ ነይሮም። ካብ ሜዳ ከይወጽኡ ክሳብ ምስ’ቲ ዘይደልይዎ ውድብ ሕዝባዊ ግንባር ተሰሊፎም’ዮም ናይ ቃልሲ ቀጻልነቶም ዘረጋገጹ። ስለዚ ከኣ ሰፊሕ ሸፈነ ዝነበራ ውድብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብሰንኪ ዘይብቕዓትን ተሃላላኽ ኣካይዳ መሪሕነትን ከም ዝወደቐት’ዩ ዝርደኣኒ።

ሕቶ፡- ብዛዕባ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብዙሕ’ዩ ዝዝረብ፡ ገለ ወገናት ጠንቂ ውድቀት ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ፡ ትኽተሎ ዝነበረት ፖሊሲታት ኣይኮነን። ኣብ መሪሕነት ሕመቕ ስለ ዝነበረ’ውን ኣይኮነን ኣብኡ ጸገም ኣይነበራን ንክትወድቕ ምኽንያት ዝኾነ ኢድ ምትእትታው ናይ ግዳም ሓይልታትዩ ክብሉ ይስምዑ። ምስ’ዚ ርእይቶ’ዚ ትሰማማዕ ዲኻ?

መልሲ፡- ኣብ’ዚ ርእይቶ’ዚ ዝሰማማዓሉ ኩነታት ኣሎ ዘይሰማማዓሉ ኩነትታት ድማ ኣሎ። እቲ ኢድ ምትእትታው ዝብል ነገር፡ ኢድ ምትእትታው ብዝተፈላለየ መልክዓት ክረአ ይኽእል’ዩ። ነዚ ኢድ ምትእትታው ባይታ ወይ ብኮ ዝፈጥርሉ ዝነበሩ ግን፡ ዋላ’ኳ ሕጂ ኣስማቶም ምጽራሕ ኣገዳስነት እንተዘይብሉ፡ እቶም ኣቐዲመ ዝገለጽክዎም ላዕለዎት ኣካላት ናይ’ቲ ውድብ ዝነበሩ’ዮም። እቲ ቃልሲ ሓኒኑ ንቕድሚት ከይኸይድ ህዝባዊ ሕቶ ኣብ ዝሓጸረ ግዜን ብውሑድ መስዋእትን ኣብ መዕረፊኡ ከይበጽሕ፡ ምስምስ እናፈጠሩ ምስ ናይ ግዳም ሓይልታት ብዘይወግዓዊ ኣገባብ እናተኣሳሰሩ ውልቃዊ ጠቕሚ ዘናድዩ ዝነበሩ’ዮም እቶም ብቐዳምነት ዝሕተትሉ ነዚ ጉዳይ’ዚ ዝብል ርእይቶ’ዩ ዘለኒ። ብሓጺሩ ኣብ’ቲ ኣመራርሓ ውሽጣዊ ስኒትን ተሓታትነት ዘለዎ ኣሰራርሓ ስለ ዘይነበረ ዝተፈጥረ ጸገም’ዩ። ውሽጣዊ ሓድነት ግሉጽነት ዘለዎ ሕጋዊ ኣሰራርሕን ምትእምማንን እንተዝነብር ነይሩ ናይ ደገ ሓይልታት መእተዊ ቀዳድ ኣይምረኸቡን።

                                                               ካልኣይ ክፋል ይቕጽል

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 09-11-2016

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

Show Panel