እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 62 guests and no members online

ኩሉ ነገር ልክዕ ኣለዎ። ልክዑ እንተሓሊፍዎ ግን፡ ይመርር፡ ይዕርዕር’ዩ። ንኣብነት ዛሕሊ ኣድላዪ’ዩ። ካብ ልክዕ ንላዕሊ እንተኾይኑ ግን ተመራጺ ኣይኮነን።

ስለምታይ ደምካ ኣርጊኡ ኣኸርዲድ ስለዝቐትለካ። ካብ ጽሓይ ዝርከብ ምቖት ኣዝዩ ኣገዳሲ’ዩ። ግን ብልክዑ። ካብ መጠን እተሓሊፉ ግን ካብ ጠቕሙ ጉድኣቱ’ዩ ዝዓቢ። ምኽንያቱ ክሳብ ሞት ዘብጽሕ ረስኒ ስለዝፈጥረልካ። ወዲ-ሰብ ብዘይ መግቢ ክነብር ኣይኽእልን። ስለዚ ክበልዕ ኣለዎ። ግን ብልክዑ። ተረኽበ ኢልካ ብስሰዐ ካብ ክትወስዶ ዝግባእ ንላዕሊ ምስ እትወስድ ንዓቐብ የብለካ ወይ ኣይንላዕሊ ኣይንታሕቲ ዝኾነ ሕማም ፈጢሩ የብስንወካ። ዋላ ናይ ብሓቂ ንፉዕ፡ በሊሕ ኩን ኣነ ኣነ እንተኢልካ፡ መን ከማይ እንተደኣ ኣብ ዚሕካ፡ ኣብ ትነብረሉ ሕብረተ-ሰብ ኣብ ክንዲ ትፍቶ፡ ንኣበርክቶኻ ዝምጥን ሚዛናዊ ክብሪ ትረክብ፡ ብኣንጻሩ ሰብ ይሰፍረካ’ሞ ይጸልኣካ። ገጹ ይጠውየልካ ኣብ ክንዲ ዝቐርበካን ዘቕርበካን ብኣካል ምሳኻ እንዳሃለወ ብልቡ ይርሕቀካ። ስለዚ ዝኾነ ነገር፡ ኣብ ዝኾነ ሕብረተ-ሰብ ልክዑ እንተሓሊፍዎ ቅቡል ኣይኮነን። “መዓር’ውን እንተበዚሑስ ይመርር’ዩ” ዝብል ካብ ቀደም ዝጸንሐ ብሂል ትግርኛ፡ ንስለ ምባል ኣይተባህለን። ረዚን መልእኽእቲ ዝሓቖፈ ብሂል’ዩ።

ኣብ ስድራ ቤቶም፡ ኣብ ከባቢኦም፡ ኣብ ሃገሮም ኮነ ካብኡ ንላዕሊ ብደረጃ ዓለም ቅቡላት ዝኾኑ ሰባት፡ ኣብ ዝተዋፈርሉ ትምህርትን ስራሕን ውጽኢታውያን ዝኾኑ ሰባት፡ ካብ ግቡእ ንላዕሊ ዘይኮነ ግቡእ ክብሪ ክረኽቡ ኣለዎም። ክውደሱ ክተባብዑ ኣለዎም። ዓቕሚ ክንዲ ዝፈቐደ ክሽለሙ’ውን ይግባእ። ህዝባዊ ጠለብ ምፍታሕ መሰረት ዝገበረ ቅኑዕ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ወኒኑ፡ እምነቱ ካብ ሓሳብን ወረቐትን ኣብ ባይታ ኣውሪዱ ናብ ብዓይኒ ዝረኣ ብኢድ ዝጨበጥ ነገራዊ ትሕዝቶ ንምቕያር፡ ህዝቢ ኣኽቢሩ፡ በዓል ቤትነት፡ ሓያልነት፡ ወሳንነት ህዝቢ ኣሚኑን ተኣሚኑን ብጽንዓትን ተወፋይነት ዝረባረብ ሓቀኛ ፖለቲካዊ ውድብ፡ ከይተጋነነ ክውደስ ክምጎስ ኣለዎን ይግባእን። ህዝቢ ኣብ ዙርያኡ ዓሲሉ ኣጆኻ ምሳኻ ኣለኹ ኢሉ ብኩለንተንኡ ከተባብዖ ግቡእ’ዩ። ብመሰረት ህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋም /ሕገ-መንግስቲ/ ዝእዝዞ፡ ህዝቢ ብነጻነት ንደሞክራስያዊ መሰሉ ተጠቒሙ ይኾነኒ ይውክለኒ’ዩ ኢሉ ብምርጫ ካርዱ ጌሩ ኣብ ስልጣን ዘደየቦ፡ ህዝብን ሕግን ኣኽቢሩ፡ ብዘይ ኣድልዎን ቀሻሺ መብጸዓታትን መሰልን ረብሓን ህዝቢ ንምርግጋጽ ዓቕሙ ጸንቂቑ ዝነጥፍ ደሞክራስያዊ መንግስቲ ብተመሳሳሊ፡ ብመሰረት ኣብ ባይታ ዘመዝግቦ ውጽኢት፡ ክድገፍ ክተባባዕ ኣለዎ። “ንዝገበረልካ ግበረሉ ወይ ንገረሉ” ከም ዝበሃል ጽቡቕ ዝገበረ ክምጎስ፡ ክነኣድ፡ በትርዕ ክበሃል፡ ካብ ጥንቲ ዝጸንሐ ኣወንታዊ ጎኒ ካብ ባህሊ ብሄራትን ብሄረ-ሰባት ህዝብታት ኤርትራ ሓደ’ዩ።

ህዝቢ ክውድስ ክንእድ እንከሎ ግን፡ ንዝግበኦ ደኣምበር ንዘይግበኦ ክኸውን የብሉን። ህዝባዊ ጠለብ ክምልስ ዘኽእሎ ዕድል እንናሃለዎ፡ ውልቃው ጉጅላውን ጸቢብ ረብሓኡን ክብረ ዝናኡ ብዘይ ኣገባብ ከረጋግጽ፡ መሰረታዊ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰል ዜጋታትን ህዝብታትን ዝዕፍን ረጊጹ ዝገዝእ፡ ፍጹም መላኺ መንግስቲ ምስ ዝኸውን ብሰንጠቕ ክኹነን ደኣምበር ክውደስ ክነኣድ፡ ብኡ ቐጽል ኣብ ጎኒኻ ኣለና ዓይነት ምትብባዕ ክግበረሉ ዘይንቡር’ዩ። እዚ ኣንጻር ስሩት ኣወንታዊ ባህላዊ ክብሪ ብሄራትን ብሄረ-ሰባትን ህዝብታት ኤርትራ’ዩ። ብርግጽ ድማ ትማሊ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ህዝብታት ኤርትራ ንዘይግበኦ ክብርን ወደሳን ከም’ዚ ሎሚ ዝተኣታቶ ዘሎ ኣይነበረን። ንገባሪ ጽቡቕካ ትነግረሉ ትገብረሉ። ደቂኻ ንዝቐትለልካ፡ ንብረትካን ጥሪትካን ብርእዮ ንዝራስየካ፡ ደው በለለይ ክበለጸልካ ንዝብለካ፡ ትኹንኖ መሰልካ ከተኽብር ሕነ ክትፈዲ ትቃለሶ ደኣምበር በትርዕ መን ከማኻ ኢልካ ኣይትወድሶን።

ሎሚ ሎሚ ብፍላይ ኣብ መራኸቢታት ስርዓት ህግደፍ ዝስማዕ ርእይቶታት ግን እንታይ ወሪዱና ዘብል’ዩ። ካባና ካብ’ቶም ሰብ ቤት ሓሊፉ ዓለም ዝፈልጦ ጭው ዝበለ ምልኪ ኣብ ሃገርና ነጊሱ እናሃለወ፡ ኣብ ዓለም ዘይርካ ከም ኣባና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰላም ኣይትረክብን። ብዙሓት ሃገራት ብሓዊ ክነዳ እንከለዋ ኣብ ኤርትራ ግን ሰብ ነንባዕሉ ኣይተሓራረድን። ኣብ ጎደናታት ኮነ ገጠራት ከም ድልየትካ እግርኻ መሊእኻ መን ኢኻ ዝብለካ ዘይብልካ ሽናዕ ክትብል ኣብ ኤርትራን ኤርትራውያን ጥራሕ ዝርከብ ጸጋ’ዩ። ህዝቢ ኤርትራ’ኮ መወዳድርቲ የብሉን። ፍሉይ እኳ’ዩ። መርሕነትና’ኮ ምስቶም ካልኦት ዝወዳደር ኣይኮነን። ፍሉይ ብቕዓት፡ ህዝባዊ ፍቕሪ፡ ባህሊ ስራሕ ዘለዎ ውፉይን ምቕሉልን መሪሕነት’ዩ። ከማና ከም ኤርትራውያን ሕድሕዱ ዝፋቐር ህዝቢ የለን። ከም መንእሰይ ኤርትራ የለን። ከም ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ የለን። ከም ሓይልታት ምክልኻል የለን። ከም ባሕርና የለን። ከም መሬትና የለን። ከም ኣየርና የለን…ወዘተ። እዚ ኣብ ዓለም ዘይርካ ዘይርከብ ኣብ ኤርትራን ኤርትራውያንን ጥራሕ ዝርከብ ጸጋ ካበይ ዝመጸ የመስለካ፡ ካብ’ቲ 30 ዓመት ዝወሰደ’ሞ ንዓለም ዝሰዓረ ብረታዊ ቃልሲ። ብሓዊ ተፈቲና በሲልና ዝወጻእና ህዝቢ ስለ ዝኾና ኢና ከም’ዚ ኮይና። እዚ ሎሚ ርእሰ ሓያላን ከይተረፋ ዝቐንኣልና ዘለዋ ተጎናጺፍናዮ ዘለና ሰላምን ደሞክራስን፡ ዝኾነ ግዳማዊ ሓገዝ ከይተጸበና ነመዝግቦ ዘለና ሃገራዊ ልምዓታዊ ጎስጓስ፡ ነስተማቕሮ ዘለና ናይ ሓርነት ኣየር፡ እንታይ’ሞ ክብለካ’የ? ናይ ኤርትራውያን ነገር ክትገልጾ ቃላት ኣይትረኽበሉን። ቃላት ይሓጽረኒ። ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣለና ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ጽቡቕ ንላዕሊ ኣለና ክብል እደፍር። እስከ መን ኣላ ከም ናትና ውሑስ ሰላም ዘረጋገጸት ሃገር? ኣበይ ኣሎ ብዘይካ መሪሕነትና፡ ብዘይ ዓጀብቲ ኣብ ማእከል ህዝቡ ዝነብር መሪሕነት።

ኤርትራ’ኮ ዕድለኛ’ያ። ንነብሰይ ከይበለ ንሃገር ዝብል ህዝቢ። ግበር ዝብል ትእዛዝ ዘየድልዮ ህዝቢ። ናበይ ከይበለ እቶ ኣብ ዝበልካዮ ዝኣቱ፡ ኣብ ኲናት ንድሕሪት ዘይብል ሓያልታት ምክልኻል። ምጽማም ዝለመደ፡ ጾም ምሕዳር ዝኽእል፡ ብደገ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራን መሪሕነቱ ብዝፈሓስ ውዲታት ክምህ ዘይብል መንእሰይ። ናይ’ዚ ህዝቢ’ዚ ሞራል ንቕሓት ቆራጽነት ማራ ማራ መግለጺ የብሉን።

እዚ ኣበሃህላ’ዚ ብፍላይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ሜዳ ኤርትራ ካብ ዝተቖጻጸረሉ ግዜ ንነጀው፡ ብኣጋጣሚታት ዘይኮነ ከም ባህሊ ኮይኑ ሰፊሕ ቦታ ረኺቡ ዝስረሓሉ ዘሎ ኣዕናዊ ኣተሓሳስባ’ዩ። ዘንቅፍ፡ ዘኾንን፡ ዘሕትት ደኣምበር፡ ዘምስግን ደሊኻ ንዘይትረኽብሉ ጸረ-ህዝቢ መንግስታዊ ጉጅለ፡ ከም ንሱ ዝኽተሎ ዘሎ ኣዕናውን ኣድላውን ፖሊሲ፡ ህዝቢ ከም ህዝቢ ክረኽቦ ዝነበሮ መሰላት ኩሉ ተነፊግዎ፡ ዝነበረ ሓያል ሃገራዊ ስምዒቱ ብኣሉታ ተጸልዮ ኣብ ዝብተነሉ ዘሎ ኣሰካፊ ወቕቲ፡ ከም’ዚ ዝበለ ወደሳ ካብ ፍርሕን ጉድለት ነብሰ ምትእምማንን ደኣምበር ካብ ሓቀኛ ክውንነት ዝነቐለ ከም ዘይኮነስ ዘካትዕ ኣይኮነን።

ስለዚ እዚ ኣብ ኤርትራ ሳዕሪሩ ዘሎ መሰረት ዘይብሉ ዘይግቡእ ባህሊ ናእዳን ወደሳን ካብ ፍርሕን ምጥፋእ ነብሰ ተኣማንነትን ዝንቅል ምዃኑ’ኳ ዘየከራኽር እንተኾነ፡ ክብደት ሓደጋኡ ግን ብናይ ሎሚ ጥራሕ ዝዕቀን ዘይኮነስ፡ ብቐንዱ ኣብ’ቲ ተረካቢ መንእሰይ ወለዶ ዝተኣታቶ ዘሎ ብምዃኑ፡ ብቐሊል ዘይፍወስ ሕማም ደሓር ከም ዝገድፍ ምርዳእ ኣገዳሲ’ዩ። ንዝውደስ ክትውድስ፡ ንዝነኣድ ክትንእድ፡ ንዝምስገን ከተመስግን ናይ ጥዑይ ኣተሓሳስባ’ዩ። ንዝኹነን፡ ብሕጊ ንዝሕተት፡ ብቃልሲ ክውገድ ንዘለዎ ፍጹም መላኺ ጸረ ህዝቢ ጸረ- ደሞክራስያዊ ገበነኛ ጉጅለ፡ ብግልባጡ ከም ባህሊ ሒዝካ ከተመጉስ ግን፡ ነብስ ምትእምማን ምጥፋእ’ዩ። ካብ ራዕዲ ዝብገስ’ዩ። ብዝኾነ ግን መሊኡ ኣብ ኩሉ ከይሳዕረረ ያዕ ክበሃል እዋኑ’ዩ።

ድ,ሰ,ደ,ኤ, 23-03-2015

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

Show Panel