እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 33 guests and no members online

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ኣብ መስርሕ ሓድነታዊ ጉዕዞ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ንብዙሓት ፖለቲካዊ ሓይልታት፣ ስቪካውያን ማሕበራት፣ መንእሰያት፣ ደቂ-ኣንስትዮን ምሁራንን ዝሓቖፈ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር ኮይኑ ምቛሙ፡ ንገዛእ ርእሱ ሓደ ኣገዳሲ ስጉምቲ’ዩ።

እዚ ሰፊሕ ግንባር’ዚ ከም’ዚ ኢሉ ይቑም ደኣምበር፡ ካብ ኣመሰራርታኡ ኣትሒዙ ዘጋጠምዎ ዝተፈላለዩ ጸገማት፡ ኣብ ሕቶ ቅርጻ-ኣወዳድባኡ ይኹን ከምኡ’ውን ሕቶ መሪሕነቱ፡ ብዓቢኡ ንዕላማታቱ ክውስኑ ዝኽእሉ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ገምጋም፡ ኩነታት ሃገርና፡ ዞባናን ዓለምን ብመንጽር ደሞክራስያዊ ተጋድሎና እንታይ ይመስሉ ..ወዘተ ብዕምቆት ክድህሰስን ናብ ዝተጨበጠ ናይ ቃልሲ መሳርሒ (መካኒዝም) ክሰጋገርን ዘኽእሎ ስራሕ ናይ ውደብኡ ኣብ ዘይተመዓራረየሉ ኣብ መስርሕ ምስንዳእ ጉዕዞ ኮሚሽን ክስተኻኸሉ ዝግበኦም ሰነዳት ከይተስተኻኸሉ ከምዝኸዱ ዝፍለጥ’ዩ። እዚ ኣብ ጉዕዞኡ ዕንቅፋት ካብ ዝፈጠርሉ ረቛሒታት ሓደ’ዩ ኔሩ። እዚ ሓዲሽ ጽላል’ዚ፡ ነዞም ዝተገልጹን ካልኦት ጸገማትን ሓቚፉ ዝተበገሰ ይኹን ደኣምበር፡ ባይቶ ንባዕሉ ውሽጣዊ ውሁድ ህይወት እንተዝነብሮ፡ እዞም ሕጋዊ ጸገማትን ሃጓፋትን እዚኣቶም ክስገሩ ዘይኽእሉ ኣይነበሩን። ኮይኑ ግን ኣብ መስርሕ ጉዕዞኡ ኣብ ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ባይቶ ይኹን ኣብ 4ይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ዝተኸስቱ ጸገማት፡ ምስንዳእ 2ይ ጉባኤ ምስ ተጀመረ’ውን ኣብ መስርሕ ጉዕዞ ኣሰናዳኢት ሽማግለ፡ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ትካላት፡ መሪሕነት ባይቶን ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን ከጋጥሙ ዝጸንሑ ዕንቅፋታት ብሓፈሻ እናተዋህለሉ’ዮም መጺኦም። ስለዚ ከኣ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ኣብ ደውታ ክኣቱ ዝተገደድሉ ኩነታት ከም ዝተኸስተ ዝፍለጥ’ዩ። እዚ ኣብ ርእሲ’ቲ ዝጸንሐ ጸገማት፡ ተራ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት’ውን ብሓደ ኣንፈትን ኣመራርሓን ንኽጎዓዝ፡ ኣብ ምሕጋዙ ይኹን ኣብ ምሕያሉ ሰጢሞም ኣብ ምስራሕ ዘይምብቃዕ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ብኣንጻሩ ተበታቲኽካ ብዘዝመስለካ ምስራሕን ምምቕቓላትን ናቱ ኣሉታዊ ጽልዋ ከዕርፈሉ ግድን’ዩ።

ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ነዚ ኩነታት’ዚ ብምግምጋም፡ ብመሰረት ሕገ-ህንጻ ባይቶ፡ ኣቦ-መንበር ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት፡ ህጹጽ ኣኼባ ናይ ምጽዋዕ ዘለዎ መሰል ብምጥቃም፡ መላእ ኣባል ባይቶ ኣብ’ዚ ኣኼባ ክሳተፍ ብዝገበርዎ ጻውዒት ህጹጽ ኣኼባ ክጋባእ ተገይሩ። “ንኹሉ ዕንቅፋታት ሰጊርና 2ይ ሃገራዊ ጉባኤ ከነዐውት ኢና” ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ጭርሖ ካብ 15-20 ታሕሳስ 2014 ዝተኻየደ ህጹጽ ኣኼባ፡ ባይቶ ናብ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ከይሰጋገር ዘጋጠምዎ ዕንቅፋታት ብምልላይን መፍትሒታት ብምቕማጥን ብወሳኒ መልክዑ ዕማማቱ ብዓወት ዝዛዘመሉ ኣጋጣሚ’ዩ ኔይሩ። ኣኼባ በዚ ኣቢሉ ናብ ጉባኤ ዘሰጋግርዎ ቅርጻ ኣወዳድባ ክፈልን መድረኻዊ መደብ-ዕዮን ውሳኔታት ሒዙ ክወጽእን ቅርጡው ዝበለ ኣመራርሓን ኣሰናዳኢት ሽማግለን ብምርድዳእ ብምምራጽ፡ ካብ’ቲ ከጋጥሞ ዝጸንሐ ናይ ደውታን ምንቁልቋልን መስርሕ ክወጽእን ዳግም ኣብ ዝሓሸ ባይታ ክረግጽን ባይቶ ህላዌኡ ኣዕቊቡ ተስፋ ብዝህብ ጎደና ክጎዓዝን ዕቱብ ሓባራዊ ጻዕሪታትን ቃልስታትን ተኻይዱ።

እዚ ውጽኢት’ዚ በቲ ኣቐዲሙ፡ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ዝጸወዖ ናይ ምምኽኻር መድረኽ ሰሚናር ኣቢሉ፡ ባይቶ ከጋጥምዎ ዝጸንሑ ዕንቅፋታት፡ ካብ ኩሉ ኩርናዕ እናዳህሰሰ፡ እቲ ህጹጽ ኣኼባ ክሕዞ ዝግባእ ንጹር ኣጀንዳን ከመይነት ምምራሕ ኣኼባኡን ሕጋውነቱን ሒዝዎም ክወጽእ ዝግባእ ፍታሓት ኣብ ምእማት ብሓፈሻ፡ ናይ ኩሉ ኣባላት ባይቶ ብፍላይ ከኣ፡ ልዑል ተራ ፖለቲካዊ ውድባት ሓጋዚ ነይሩ። ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉ ከኣ፡ እቲ ዝዓበየ ጻዕሪ ድሕነት ባይቶን ቀጻልነቱን ምርግጋጽ ወሳኒ ምዃኑ፡ ብዝተኻእለ መጠን ኩሉ ኣባል ባይቶ ብልዑል ሓላፍነት ክዋሳእ ኣብ ምግባር፡ ብወሳንነት እቲ ህጹጽ ኣኼባ ብምርድዳእን ጽቡቕ መንፈስን ክዛዘም ኮይኑ፡፡ እዚ’ውን ኣብ ርእሲ’ቲ ኣብ ህጹጽ ኣኼባ ተራሓሒቑ ዝጸንሐ መንፈሳት ናይ ኣመራርሓ ኣብ ሓባራዊ ሕጋዊ መድረኽ ቀሪቡ ነጻ ርእይቶታቱ ከስምዕን ብፍላይ ከኣ፡ ምስ መሪሕነት ባይቶ ዝተኻየደ ዘይሕለል ልዝባትን ጻዕርታትን ዝረኽቦ ኣወንታዊ መልስታት፡ ኣኼበኛ ኣብ መድረኽ ምይይጥ ንኹሉ ሰሚዑ ናቱ ገምጋም ክገብርን ኣብ መጨረሻ ከኣ፡ ኩሎም መሪሕነታትን ኣቦ-መንበር ኣሰናዳኢትን ብፍቓዶም ካብ ሓላፍነት ክስሕቡን ዝተኸደ መስርሕ ወዘተ፡ እዚ ምስ’ቲ ኣብ ድሮ ህጹጽ ኣኼባ ዝተኻየደ ሰሚናር ተደማሚሩ፡ ኣብ’ቲ ውጽኢት ናይ ህጹጽ ኣኼባ፡ ናቱ ጥጡሕ ባይታ ዘንጸፈ ምንባሩ ክፍለጥ ይግባእ።

ከም’ዚ ዝኣመስለ ንድሕነት ባይቶን ቀጻልነቱን ትኹረት ኣብ ዝሃበ መድረኽ ህጹጽ ኣኼባ ምግባኡ፡ ባይቶ ምስ’ቲ ኣጋጢምዎ ዝጸንሐ ጸገማት ወድዓዊ ገምጋም ብምግባር፡ ነዚ ናይ መሰጋገሪ መድረኽ’ዚ ዘገልግል ሓድሽ ቅርጻ ኣወዳድባን ቅርጡው ኣመራርሓን ዕማማቱን ናይ ኣሰናዳኢት መደባትን ኣወድድባን ኣብ ዝተመደበሉ ሓጺር ግዜ፡ ኣኼባ ሰነዳት ረቂቖም ከቕርቡን ክዛዝሙን ካብ ዝገበርዎ ረቛሒታት፡ ምስ’ቲ ኩሉ ነዚ ንምፍጻም ከይተሓላልኻ፡ ለይትን መዓልት ዝተኻየዱ ጻዕርታት፡ እዚ ልዑል ናይ ሓላፍነት መንፈስ’ዚ’ውን ሓደ ሓጋዚ ረቛሒ’ዩ ነይሩ።

ኣብ’ዚ ኩሎም ተሻረኽቲ ኣካላት ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ከኣ ፖለቲካዊ ውድባት ብዝተኻእለ መጠን፡ ናቶም ኣገዳሲ ተራ ክጻወቱ ዝገበርዎ ጻዕርታት ዋላ’ኳ ኣብ መስርሕ ሓደ ሓደ ዘጋጥሙ ሕጽረታት እንተነበሩ፡ ብወሳንነት ግን ተወሃሂዶም ክሰርሑ ኣብ ዝገበርዎ ናይ ምቅርራብ መንፈሳት ኣወንታዊ’ዩ ነይሩ። ህጹጽ ኣኼባ ብኸም’ዚ ዝኣመሰለ ኣገባብ ብኣወንታ ክዛዘም ካብ ዝገበርዎ ረቛሒታት፡ ልዑል ናይ ሓላፍነት መንፈስ ናይ ኩሎም ኣባላት ባይቶ፡ ምስ’ቲ ዝተመደበ ግዜ ብምቅድዳም ዝፈጸምዎ ይኹን ደኣምበር፡ ብናይ ባይቶ ውሳኔ ሓደ ሓደ ውጽኢታዊ ክኾኑ ተባሂሎም ዝተሓገጉ፡ ቀይድታትን ውሳኔታትን ኣቐዲሞም ብደቂቕ ዘይተዳህሰሱን ዓሚቕ ክትዕ ዘይተኻየደሎምን ኣብ ገለ ገለ ውጽኢታት ናቶም ኣሉታዊ ጽልዋ ከዕርፉ ግን ጌሮም’ዮም።

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ከም’ዚ ኢሉ ብመንገዲ ህጹጽ ኣኼባ ባይቶ ኣቢሉ ካብ ዘጋጠሞ ቅልውላው ወጺኡ፡ ንቕድሚት ክስጉም ዘኽእልዎ መደባትን ውሳኔታትን ሒዙ ዝወጸ ይኹን ደኣምበር፡ ሕጂ’ውን ኣብ ቅድሚኡ ዘለው ብደሆታት ኣቃሊልካ ዝረኣዩ ኣይኮኑን። ንዝተረጋገጹ መኽሰባት ናይ’ዚ ኣኼባ’ዚ ብምዕቃብ፡ ሕሉፋት ጌጋታት ከይድገሙን ንድሕሪት ናይ ምምላስ ክስተት ከየጋጥምን ነቲ ብሩህ መጻኢ ተስፋ፡ ኣብ ባይታ ክውን ዘግብርን ንቕድሚት ዘመርሽን ኩሎም ጥበባት ተጠቒምካ፡ ብልዑል ጥንቃቔን ሓላፍነታዊ ኣገባብን ንኹሉ ኣሳታፍን ሓቛፍን ዝኾነ ውሁድ ሓባራዊ ንጥፈታትን ምንቅስቓሳትን ዘድሊ ምዃኑ ኣብ ግምት ኣእቲኻ ምውሳእ የድሊ።

ብፍላይ ከኣ ኣብ ሓባራዊ ናይ ስራሕ ባህልን ልምድን ተመክሮታት ዝተፈላለዩ ባህሪያትን ጠባያትን ዝህልዎም ኣካላት፡ ካብ ዝተፈላለዩ ድሕረ ባይታ ናይ ዝመጹን ዝተፈላለዩ ዝንባሌታት ናይ ዝሓቖፈ ሰፊሕ ሓበራዊ ግንባር፡ ኣብ ሓጺር ግዜ ኩሉ ልዑል ስጥመት ንምርግጋጽ፡ ናይ ገዛእ ርእሱ ገለ ዝተወሰነ ግዝያት ዝሓትት ብምዃኑ፡ ነዚ ኣብ ጸብጻብ ዘእተወ ነቲ ኣመራርሓታት ይኹኑ ኣሰናዳኢት ሽማግለ፡ ካብ ኩሉ ግዱስ ኣካል ሃናጺ ምኽሪታትን ምድግጋፋትን ከም ዘድልዮም ክሰሓት የብሉን።

እቲ ጽቡቕ ወሳኒ ዕማም ናይ’ዚ ህጹጽ ኣኼባ’ዚ፡ ማእከሉ መድረኻዊ ዕማማት ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ምዕዋት ጥራሕን ጥራሕን ዝዓለመ ምዃኑ’ዩ። ባይቶ ሕጂ ካብ’ዚ ዝተወሰነ መደብ’ዚ ወጻኢ ካልእ ዕማም የብሉን። ስለዝኾነ ከኣ ኣመራርሓኡን ኣሰናዳኢቱን ኩሎም ነናቶም ዕማም ዘለዎም ይኹኑ ደኣምበር፡ ነዚ ሓጺር ግዜ’ዚ ከም ሓይሊ ዕማም /Task Force/ ተወሃሂዶም እናተደማመጹን እናተደጋገፉን ክሰርሑ’ዩ ዘለዎም። ኣባላት ባይቶ ዝኾኑ ኩሎም መሻርኽቲ ኣካላቱ፡ ማለት ፖለቲካዊ ውድባት፣ ስቪክ ማሕበረ-ሰባት፣ምሁራን፣ ደቂ-ኣንስትዮ፣ መንእሰያት፡ ቀንዲ ትኹረቶም ምዕዋት ጉባኤ ምዃኑ ብኣንፈት ደረጃ ተታሒዙ፡ እዚ ታሪኻዊ ዕማም’ዚ ኣብ ዝተመደበሉ ግዜ፡ ኣብ ፍጻሜ ክበጽሕ ብተወፋይነትን ጽንዓትን ምርብራብ የድሊ።

ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ከኣ፡ ኣባላት ባይቶ ዝኾኑ ፖለቲካዊ ውድባት፡ ናይ’ቲ ኣብ ህጽጹ ኣኼባ ብስምምዕ ዝተመርጸ ኣመራርሓን ኣሰናዳኢትን ክህልዎ ንዝኽእል ናይ በዓል ቤታዊ ሓይሊ ዓቕሚ ሰብ ድሩትነት ኣብ ጸብጻብ ብምእታው፡ ኣብ ኩሉ ዝዋሳኣሎም መድረኻዊ ዕማማት፡ ምስንዳእ መጽናዕታዊ ጽሑፋት /ሰነዳት/ ናይ ጉባኤ፡ ኣብ ዜናዊ፣ ዲፕሎማስያዊ፣ ህዝባዊ ስራሓት፡ ዘተታት .ወዘተ ዝኣመሰሉ ብቑዕ ሓይሊ ዓቕሚ ሰብ ዝሓትት ስራሓት ንምምላእ፡ ኩሉ በብከበርክቶ ዝኽእል መዳያት ዋላ ውሱን ዓቕምን ግዜን ይኹን ብዘየገድስ፡ እናተሓጋገዘ ኣብ ክዓሞ ዝኽእለሉ መደባት ምስ መሪሕነት እናተላዘበ፡ ኢደይ ኢድካ ኢሉ ነቲ ክካየድ ዘለዎ ጽፉፍ ቅድመ ምድላዋት ኣብ ምስላጥ ዓቢ ሓላፍነት ክስከም ይህልዎ። ብርግጽ ፖለቲካዊ ውድባት፡ ከም ናይ ቀረባን ርሑቕን ዕላማታት ዝተሓንገጡ መጠን፡ ገለ ገሊኦም ኣብ መድረኻዊ ዕማማት ዘይኮነስ፡ ኣብ ናይ ርሑቕ ዕማማትን ኣብ ሓደ ሓደ ፖሊሲታትን ፍልልያት ክህልዎም ዝኽእል’ኳ እንተኾነ፡ እዞም ፍልልያት እዚኣቶም ብመድረኽ ኣንጻር ከም ፍልልይ ተመሓዲሮም ንእዋናዊ ጸላኢና ስርዓት ህግደፍ ንምውጋድን ሰላምን ደሞክራስን ንምስፋንን ኣብ ዝግበር ተጋድሎ፡ ኩሉ ዓቕሚታት ኣብ ክሊ ሓደ ልፍንታዊ ግንባር ተሓቚፉ ሓቢሩ ክቃለስ ይጽነሓለይ ዘይበሃል፡ ህጹጽ ናይ ኩሉ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ዝቃለስ ግዱስ ሃገራዊ ዕማም ክኸውን ይግባእ።

ንጽፉፍ ቅድመ ምድላዋት ናብ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ንምብጻሕ ዝውስኑ ረቛሒታት፡ ሕሉፍ ኣሉታዊ ተመክሮታት ብዘይደግም መንገዲ፡ ኣቐዲሞም ኣብ ኩሎም ተሻረኽቲ ኣካላት ባይቶ ተመዓራርዮም ዝቐርቡ ሰነዳት ጉባኤ፡ ረቒቖምን ተጻፊፎምን ክቐርቡ እኹል ግዜ ረኺቦም ንምይይጥ ክወርዱን ሕቶ ከመይነት ናይ ኣመራርሓኡን ኣቐዲሙ ልዝባት ተኻይድሉ፡ ብምርድዳእ ናይ መጨረሽታ መልክዑ ሒዙ ክቐርብ ምግባር ንዓወት ጉባኤ ወሳኒ’ዩ። ጉባኤ ሕጋዊ መደምደምታ ዝግበረሉ ደኣምበር፡ ናይ ዘይተወስኑ ኣጀንዳታትን ዘይተወደበ ሕቶ መሪሕነትን መዋጠጢ ክኸውን ኣይግባእን። ኣብ ዘይመሰረታውን ዘይመትከላውን ፍልልያት ሕድገታት እናገበርካ፡ ነቲ እዋናዊ ሓባራዊ ዛዕባታትን ሃገራዊ መቖሚያታትን ምጥንኻር። እዚኦም ንቕድሚት ጎሊሆም ክወጹ፡ ሓፋሽ ኣብ ዙርያ እዞም ደሞክራስያዊ ዕላማታት ባይቶ ጠጠው ክብል ብምግባር፡ መድረኻዊ ዕማማቱ ንምዕዋት ዕቱብ ጻዕርታት ይሓተና ምህላው ክዝንጋዕ ኣይግባእን።

ስለዝኾነ ኩሉ ብዘይተጎላባነት ብተወፋይነት ተረባሪቡ ከረጋግጾ እንተኽኢሉ ጥራሕ ከኣ’ዩ፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ሓድነቱ ኣዕቊቡ ብሓደ ኣንፈት ዝምራሕ ሓያል ወቓዒ ሓይሊ ዝኸውን፡፡   ከምኡ ምስ ገብር’ዩ እወ፡ ንጸረ-ህዝቢ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ምምካት፡ ብቑዕ መሳርሒ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር ኮይኑ፡ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ኣብ ምድሓን ዕዙዝ ተራኡ ክጻወት ዝኽእል። ብፍላይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ብሓባር ተወሃሂዶም፡ እዚ ጉዕዞ’ዚ መኣዝኑ ከይሰሓተ ሸቶኡ ክወቅዕ፡ ኣብ ኩሎም መሰረታዊ ጉዳያት ሓባራዊ ዕቱብ ልዝባትን ምይይጣትን ብምክያድ፡ ቅድሚ ዝኣገረ ሓባራዊ ኣገንዝቦታት ክተሓዘሎም ጻዕርታቶም ከሐይሉ ይግባእ።

ካብ መጽሔት ህዝባዊ ደሞክራሲ ወግዓዊት ልሳን ደግሓኤ ቁ 1 ጥሪ 2015 ዝተወስደ

ድ,ሰ,ደ,ኤ, 20-03-2015

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

Show Panel