እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 91 guests and no members online

ቅሬን ክብሊሪ ግርጋ 8 ኡሰውሪ International 8mars Womens’s Day

ንክር ወክትል ኣኽሮ እና ግርጋ ኒሂቲ ቅሬን ግርጋ 8 ክብላ ዩኖ ኤልብድኑላ ሓብራ ሻኽገዉድ ውሪኹ ታና ኒን ጀረብዳዂን ይወድ ገለ ድግምልድ ጭልፈድ ጉድኖ። እና ንኪ መንደርትነሪ ኤዉሮባ እማና ዓዋዲ ደንቢራ ከብተዉድ ግን ሓከምሱሩ ሰጝራዂ። እና ጨገም ደንቢዂ ለገድሮ እምነታትር ናተሪ እሰዉ ዳጝል እርጉኹሎም። ህንቡንትክ መጽሓፍ ቕዱስ ኡሰሪት ላዶንኻ እሽትረሪ፣ ላዶንኻ ሻትኪ ጃር ገና ያዂላ ኣኸዉድ ኤዉሮባ ስርዓታት እምነታት ዓዋዲሲ ጨለዉስነድ ኡሰሪ ኣረኻ እርግለላ።

ኡሰዉ ነሳዂሪሰና ናይ ኤርድኖ ኤዉሮቢል ገሪ ሙቑል ቋለዉ ግን። ኡሰሪ ኣዳምርሰና ክብር ኤርቶ ንድኻ ገና ኣኽሮ ቆልዕ ለግድቶ ሸቓሊትሰና ናይ ኡኩላ ማህየት ኤርቶ ልጛ ገፍድ ንርሻን ሸቓሎዲ መጢትሮ ለመለምልድ በኾርድሮ ኤርድላ። እና ጋብ ዪነዉ ናጝር ገንጂቲ ዋሲስሮ ሻኽላ። 1800ዓም ብርፍ ዩ እና ናን ጀነት ተክረሪ ኤዉርባ ሸቓሎር ስድቕዲ ሪሕዲሲ ነደቅስረሪ ግን። ኢንዳስሪ ኒ ብርፍ እርግነዲን እና ናን ሮቦታት ከደምሰዉ ክደም ናዉክ ናን ኣዳምሩኹድ ከደምሱ ሰጘኩ። ምናዳ ኡሰዉዲ ቆለዓዉዲ ናትት ግናቲት ኣኽነዲን ሰልፍል ጀረብሰዉ እርጉኑዂ። ሓጋለዲ ተዓብዲ እርግነዲን ጪፋ ሳንስዓ ግርጊዂ ኤርድኖ ናዉክ ክድመትል ሰገሩኑ ሰጘነኩ። እንሰከል ወክትል ክትመትል ቱሩ ሰዓታት ክድመቱሲ ወንቐርደን ክድመት ኡዉሰለካ። ብርሲ እንግርዱ እርግሮ ማህየት ኩዂ ግርጊ ባነት ኣረኻ ኣከላ። ገፍ 1800ዓም ልድ እክብ ሸቓሎ ኤውሮቢል ለገዱኑ እንቱዂ። 1900ዓም ኒ ብርፍሊ ኻ ሸቓሎ ና ለመለም ክብ ዩ እንትነዲን ሰልፋ ተሪት ደባኑዂ (ሰላማዊ ሰልፊ) ኒ ዮርክትል 1909ዓም ማሕበሪ ግም ኣሜርካ (socialist Party Of America) ኡሰዉሲ ሕበረዂ እስቲዂ። 1910ዓም ኮዶ ኮንፈርንስ ኮፐንሃገንሊ ቅሬን ማሕበሪ ግም እስተዂል ‘’ሸቓሎር ናይ ኡሰዉ ናይልድ ሲረላ’’ ያዂ ከተብኖ ኡሰው ዕምጭሲ ጋቢኒዂ። እና ወክት ኒል ሎውኖራ ኦረይሊ (Leonora O’Reilly February.16.1870-Aprile.03.1927) ኒዩ ዮርክትል ኡዃርስሮ ሺካ ላዂ ኤመረሪ ኣክሩ ክድመት ተርስረሪ ኣሚሪኪል ለመልመ የንቱራ ናይ ኡሰውሪ ግን። እና ፋርሲ ኒኒ ፋብሪኪል ለገድሮ ኡሰዉ ጨግምል ካያ ለመለም ዪሩ ክኻንሰግሪ የቲሚ ቆልዓት ኤድሮ ለግድረሪ ግን። ክላራ ደትኪን (Clara Zetkin 5.july.1857-20.june.1933) ጀርመና ምህሮስኽር ብትረሪ ኣኽሮ ኡሰዉ ናይ መታን ንርሽጙልድ ብርፍ ዪሮ ክርታትሲክ ለመለም ዪረሪ ግን። ኔስ ገለ መዓፍይ ኡሰዉድ ኣኽድኖ ሽጝነኩን ግራ ገሪዉ ኡሰዉ እና መናብረት ገንሺኒኹልድ ኡሰዉሲ ፍድኖ ለመለም ዩኑዂ።

1917ዓም ሞስኮትል ሸቓሎሩዂ ማሕበር ሰበት 8 ክብላ ግርጋ ኡሰሪ ዩስሮ ኤልብስቶ ወሰኑኹ። 1975ዓም እክባ ቕሬኑዂ (UN) ዓለምልክ ግርጋ ኡሰውሪ ዪስሮ ከበርቶ ወሰኑዂ። እማ ድርጝ ያዂድ 8 ክብላ ኡስዉ ናይዲ ለመለምዲት ኤልብድኖ ዪና ኮሊትርኽር ናይ ኡሰዉሲ ጃቢስኖ ግን ዪን ኦአልብድናዂላ። እና ንኪ ኤውሮቢል ኤርሶ ህንበዉ ናያት (መሰላት) ኡሰዉኽር ሸቓሎሩኹር ተዓብድር ሪሕ ኡነድር ቂርዲ ገርክዲ ተሪት ደባንድር ኤርሰዉ ግን። ሲኾር ዓለምልኻ ናጝር ኡሰዉዲ ሸቓሎዲ ናይ ጀረብድሰና እላ። እና ዕምጭ ኒን ጉሮ ለመለም ጀረብዳዂ ኣኽነዲን ግን ዪን ሆደ ዪና ሻንሲ ጉድድጝኒል ክቱብ ታኒዂ ዪን ከተብናዂ።

ዪና ኮል መኸልትነን ሰኾረጝን ኤመራ ኤዳዂ ዪና ለመለም ኡሰሪ ንሪ ንር ቱጉራዂ ለኸዲ ሓርብዲ ጨገምዲ እላ። ለጛ ሙኹር ሙኹርዶ ለመለም ዪቲ። ኮዶ 1991ዓም ሰርገልድ ኤርሰሰና ጂቡኹላ ግራ ላሪ ኤርድላ። እና ናን ኤርትርየት መቕርሓዉ ኡሰሪት ካያ ኣኽጊ ሸቓሎ ማሕበርዲ ናይዲ ዋነጝን ሒልድ ኩውዂዲ ጨቀጣኹዲ ግን። ገና 100ሲሕ ዉላድ ኡረሪ ንኪ ኩላዉድ ኤርኤርእሩዂ የዉላ ኡዃርስኖ ሰዂ ወክት ክራ ኣኾላ ህንበኩ። ዪና ኮሊትል ክሱሰንኻ ኡሰዉ በዳን ኤወይሲ በዳን ህንበነኲ።

ኡሰሪ ድገ ግን። ኡሰሪ እምነት ግን። ኡሰሪ ሪሕ ግን። ኡሰሪ ተምሳል እንከሊ ግን። ኡሰሪ ጃር ሱቕዕይሲ ጃሪ ግን። ኒኒ ፍርሕቶኽር ከብርቶኽር ህንበኩላ። ንርቲ ከብርድና ዪና ክብር ግን። ለመለም ደኳዂ ኡሰሪዲ ነሰኻዂዲ ክርናዂ ሰላምዲ ፍትሕዲር መታን ግን። ናጝር ናይሲ ሂና ዮ መጠየዂ መሪ እላ። መንተልኖ ግን ዪን ህንባዂና። ሻን ላ ግባሩ ላ ክበሩ ኣኽኖ መንተልኖ ደበልትኖ ካያ ህንበኩና። ሆደ ጉንን ፍንሕንሕ ዪንን ዲባ ዪናዂሲ ዳበርድኖ ከደምንን የቲ። እንታ እማኒሰና ኡሰዉ ጃብራ ጃቢታ እክብሳኽር ለመለም ያኽር። ለመለም ሆደሩዂ ዕሙጫን ለመለም ግን። ዳንዲ ሻኒዲ ግርወዲ እኲነዲ ላት ዕምጭ ሲ ቶተይኖ ፊንሕንሕ ዪንን።

እማ ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊነሪ ባሕሮ ቅሬን ግርጋ 8 ክብላ 2019 ባሓርድሩ ናይ ኡሰዉኹሲ ንር መድ ቋልዱ ኡሰዊሲ ናትክ ክብርዲ ሕሽምዲ ተምኔተቲ።

ለመለም ኡሰዉዂ ሰርገልኒ!!!

ክብር 8 ክብላ ግርጋ ቅሬን ኡሰውሪት!!!

ፊና ዪና ፍዳታትዂ ዲመሲ ሚኺርስጚኒ!!!

ፋርዕ እክባ ምርቛ ብሊነሪ-ኤርትራ/ ሆደ Tuesday, 5 March, 2019

ንድ ኢርትኖና ሳድነኩን። This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

Show Panel