እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 18 guests and no members online

ብምህሮን ተመክሮን ዘይግራሕ ባህሪ፡-

ባህሪ ደቂ-ሰባት ልክዕ ከም መልክዕና ፍልልይ ኣለዎ። ናይ ገለ ብኣብዘሓ ሕብረተ-ሰብ ቅቡል ዝኾነ ብምቕሉልነት፡ ፍትሓውነት፡ ግሉጽነትን ሓባራውነትን ዝግለጽ’ዩ። ናይ ገለ ዘይተጓዳኢ ግን ከኣ ኣዝዩ ልምሉም። ናይ ገለ ብትምህርትን ተመክሮ ስራሕን ዝሃብተመ ለባም ሓላፍነታዊ፣ገለ ኸኣ ልክዑ ዘይፈልጥ ዝነብረሉ ሕብረተ-ሰብ ዘይቅበሎ ንዓይ ይጥዓመኒ ዝማእከሉ መን ከማይ ዘዘውትር ስጊንጤር’ዩ። መሰረት ናይ’ዚ ኩሉ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለየ ርእይቶ ክህብሉ ንዕዘብ። ናይ ዝበዝሑ ርእይቶ ግን ዝተቐራረበ’ዩ። ንባህሪ ደቂ-ሰባት ዝውስን ኣተዓባብያ’ዩ ዝብል።

ለባማት፡ ህይወት ደቂ-ሰባት ካብ ክሳብ ዝምርሸሉ ጎደና ኣወንታዊ ድዩ ኣሉታዊ ዝውስን ኣተዓባብያ’ዩ ኢሎም’ዮም ዝገልጽዎ። ንሳቶም ማለት እቶም ለባማት ንባህሪ ደቂ-ሰባት ኣመልኪቶም ክመኽሩ እንከለው ንኣብነት፡ እርጋን ብተፈጥሮ ዝመጽእ ግዴታ’ዩ። ባህሪ ግን ሰብ ዝሰርሖ’ዩ ይብሉ። ስለምንታይ’ሲ ባህሪ ሰባት ካብ ሰባት ዝወስድዎ ወይ ዝወርስዎ ረቂቕ ሓሳብ ደኣምበር፡ ከም ኣካላትና ማለት እግርና፣ ኢድና፣ ዓይኒና፣ ኣፍንጫና፣ ጸጉሪ ርእስና፣ ቁመትና፣ መልክዕና ..ወዘተ ምሳና ዝፍጠር ኣይኮነን። ባህሪና ግን ድሕሪ ውልደትና ነገራት ከነለሊ ካብ ዝጀመርናሉ ኣትሒዙ ቀስ ብቐስ ኣብ ኣእምሮና ቦታ ሒዙ መለለይና ኮይኑ ዝቕረጽ’ዩ።

እዚ ማለት ግን ባህሪ፡ ሓንሳብ ኣብ ኣእምሮ ደቂ-ሰባት ምስተቐርጸ፡ ኣይመሓየሽን ለውጢ ኣየምጽእን ክሳብ ዕለተ ሞት ዝቕጽል’ዩ ማለት ኣይኮነን። ባህሪ፡ ናብ ኣወንታዊ ድዩ ኣሉታዊ ብዘየገድስ፡ ይምዕብል፣ ይመሓየሽ፣ ይግደፍ፣ ይምጠጥ ይሽምረር’ዩ። ባህሪ ብፍላይ ካብ ህጻንነት ክሳብ ንእስነት ኣብ ዘሎ ክሊ ዕድመ፡ ርኡይ ለውጢ የምጽእ’ዩ። ኣብ’ዚ ዝመጽእ ናይ ባህሪ ለውጢ፡ ወለዲ፣ ሕብረተ-ሰብ፣ መማህራን፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ሓላፍነት ዝስመዖ መንግስቲ ነናቶም ብጽሒት ኣለዎም። ምስ ባህሪኦም፣ ተጸዋርነቶም፣ ብልሖም፣ ባህሊ ስራሖም፣ ጽንዓቶም ንሰባት ብናቶም ተምሳሌት ዝቐርጽሉ መድረኽ’ዩ። ብሓጺሩ እዚኦም’ዮም ኣብ ባህሪ ደቂ-ሰባት ሕማቕን ጽቡቕን ዝዘርኡ።

ደቂ-ሰባት ዝግዝእሉ ባህሪ ካብ ግዜ ህጻንነት ዝቕረጽ ብምዃኑ ግን፡ ካብ’ቲ ኣብዘሓ ሕብረተ-ሰብ ዝቕበሎ፡ ዘኽብሮን ዝልለየሉን ኣወንታዊ ክብርታት ኮብሊሎም ዝዓበዩ ሰባት፡ ዕድመ ህጻንነት ሰጊሮም ልዕሊ ዕድመ ምስ ኮኑ፡ ነቲ ኣቐዲሞም ዝሓዝዎ ከተቐይሮም ፈጺሙ ኣይከኣልን’ኳ እንተዘይተባህለ ብቐሊል ኣወንታዊ ምዕባለ ከምጽኡ ምስቲ ኣብዘሓ ተወሃሂዶም ክኸዱ ይኽእሉ’ዮም ኢልካ ክትጽበ ከቢድ’ዩ። ናይ ሰባት ጠባያት ብደቂቅ ዝፈልጡ ለባማት’ውን ከምኡ’ዮም ዝምህሩ።

ናይ’ዚ ሓቅነት ኣብ ርሑቕ ከይከድና ኣብ ገለ ኤርትራውያን ከነንብቦ ንኽእል ኢና። ብዙሓት ኣይኮኑን ንህዝብታት ኤርትራ’ውን ኣይውክሉን’ምበር፡ ገለ ኤርትራውያን ወኒነሞ ዘለው ፖለቲካዊ ባህሪ ኣዝዩ ሓደገኛ’ዩ። ሓንሳብ ኣብ ኣእምሮኦም ምስተቐርጸ ብኣወንታ ናይ ምምዕባል ኣንፈት ዘየርኢ፡ ኣይኮነን ንሕብረተ-ሰብን ሃገርን ንገዛእ ርእሶም’ውን ዘይጠቅም፡ ለባም ዝመስል ግን፡ ፍረ ዘይህብ ደረቕ ባህሪ’ዩ። እዞም ሰባት ብዘይካ’ቲ ንሳቶም ዝብልዎን ዝደልይዎን ናይ ካልእ ኣብ ጸብጻብ ኣየእትውን። ናይ ሓጺር ግዜ ዝና ‘ምበር ናይ ርሑቕ ሰላምን ህዝባዊ ረብሓን ኣይረኣዮምን። ወይ ክሪኡ ኣይደልዩን። ነገራት ዝሪእሉ መነጽር ኣእምሮኦም ካብ ጽልኢ ተበጊሱ ብሕነ ምፍዳይ እፎይ ዝብል’ዩ። ብህዝብን ሃገርን ልዕሊ ካልእ ዝግደሱ ይመስሉ ግን ከኣ፡ ዋላ ህዝቢ ይበተን ጾሙ ይሕደር ሰብኣይ ሓደ ቃሉ ዓይነት ዝበልናዮ እንተዘይኮነ ኣብ ዝብል ባዶ ኣነነት ክሕባእ ዝፍትን ትምክሕተኛን ተበላጽን ባህሪ ዝውንኑ ሰባት’ዮም።

ብፍላይ ምስ ኤርትራዊ ሃገራዊ ፖለቲካዊ መንነትን ዝሓለፈ ቃልስን መስዋእትን ኣዛሚዶም ነገራት ዘንብብሉ መነጽር ብሓቂ ሰባር’ዩ። ናይ ቀረባ ኣይርእዮም፡ ናይ ርሑቕ ኣይርእዮም፡ ስቕ ኢሎም ተመክሮና ጥራሕ ይብሉ። ናብ ሃገራዊ ሰላም፣ ህዝባዊ ደሞክራሲ፣ ህዝባዊ ፖለቲካዊ ስልጣን፣ ማሕበራዊ ፍትሒ፣ ሃገራዊ ልምዓት፣ ሓባራዊ ሚዛናዊ ምሕዝነት ዘይልወጥ ባዶ ተመክሮ። ብኽብረት ልኡላውነት ኤርትራ ዝግደስ ይመስል ግን፡ ንልኡላውነትን ረብሓን ህዝብታት ኤርትራ ብሰንጠቕ ይጻረር። ሰላምን ረብሓን ህዝቢ ዘረጋግጽ ጎደና ገዲፉ ኣብ ክብሪ ግኡዝ መሬት የኹድድ። ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ዘለዎም ርድኢት ህዝቢ ምዃኖም፡ ጎረቤት ምዃኖም’ውን ኣብ ግምት ዘየእቱ ዝቐርዓነ ተራ ጽልኢ’ዩ። በዚ ክሕከም ወይ ክድሕን ይኽእል’ዩ ዘይበሃል ኣዝዩ ኣስካፍን ዝንቡዕን ጸረ-ህዝቢ ባህሪ’ዩ።

ብተግባር ክገብር ዝኽእል ሕቖ ዘይብሎም ክንሶም፡ ንውልቆም ክርብሑን ሰብ ቅኑዕ መርገጽ መሲሎም ወራሪ ባህሪኦም ክኽውሉን ክብሉ፡ ኩሉ ግዜ ዘቀራርብ፡ ነገራት ዝፈትሕ ዘይኮነስ፡ ተዃሳሒ ቃላት ይውርውሩ። ኣብ ክንዲ ክብሪ ዜጋታትና ህዝብና፡ ባድመ ባድመ ይዝምሩ። ምስ ኢትዮጵያ ከም ጎረባብቲ መናብርቲ ምዃና ኣብ ግምት ከየእተው፡ ብዓይኒ ዕሙት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ክመጽእ እንተደኣ ኮይኑ፡ ሰራዊት ወያነ ካብ መሬትና ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኲነት ክወጽእ ኣለዎ። ኣብኡ ዝነብሩ ዘለው ኢትዮጵያውያን ገዛውቶም ኣፍሪሶም ክወጽኡ ኣለዎም ክብሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጨካን ፍርዲ ይህቡ ኣለው።

ብውሕዱ ህዝቢ ኤርትራን ሰራዊት ህግደፍን ዘለውዎ ናብ ኢትዮጵያ ዝተወሰነ መሬት ኤርትራ ከም ዘሎ’ኳ ግምት ኣይህቡን። ኣብ’ቲ ናትና ዝብልዎ ህዝቢ ኤርትራ ዝርህርህ ሕልና ዘይብሎም ሰባት፡ ኣብ ልዕልቲ ብዝኸሓነ ጽልኢ ዝጥምትዎ ህዝቢ ትግራይ ኣወንታዊ ኣጠማምታ ክገብሩ ዘይሕሰብ’ኳ እንተኾነ፡ ብኸም’ዚ ዝበለ ኣብ መድረኽ ወጺኦም ህዝቢ ከም ህዝቢ ገዛውቱ ኣፍሪሱ ናውቱ ጠቕሊሉ ይውጸኣልና ክብሉ ግን፡ ብትምህርትን ናይ ህይወት ተመክሮን ዘይግራሕ ናብ ፖለቲካዊ ዕብዳን ዝማዕበለ ባህሪኦም ዘመልክት’ዩ። እዚ ፋሽሽታዊ ድቂ’ዚ ግን ናታቶምን ናይ’ቲ ብኣካል ዝተፍልይዎ ብተመክሮን ባህርን ዘይርሕቅዎ ጉጅላዊ መንግስቶምን ‘ምበር፡ ናይ’ቶም ሓቢርካን ተኻባቢርካ ምንባር ዝመለለይኦም ውጹዓት ህዝብታት ኤርትራ ዘይምዃኑ’ዩ እቲ ጽቡቑ።

                                           ኣፈወርቂ’የ ካብ ናይሮቢ ኬኒያ

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 20-06-2018

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel