እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 33 guests and no members online

ምንጪ፡- ስምረት  ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር፡-
ኣነ ናብ’ዚ ዘለውኽዎ ሃገር እንታይ ክገብር’የ መጺአ? ሃገር እንከሎኒ፡ ከም’ቲ ቤት ዘይብሉ ሰብ፡ ኣብ ጎደና ዝሓድርን ዝውዕልን ኣነ’ውን ቤት ኣልቦ ንምዃነይ፡ ከም’ዚ ኣብ ግዳም ዝሓድር ሰብ ኮይነ ኣለኹ።  ስለምንታይ ከም ሰብ ግዳም ክሓድር፡ ቤት ኣልቦ ክኸውን ይግበኣኒ ድዩ? እዚ ጥራሕ’ውን ኣይኮነን።

ቤት ምስኣነይ ከይኣክልስ ኣብ ዝኸድክዎ ክከላበት፡ ዘርከበ ከፈራራሓኒ፡ ከም ዋና ዘይብለን ጥሪት ዝኸኣለ ክዘርዓኒ፡ እናረኣኹ እናሰማዕኩ ናብ ሞትን ኣፍ ደገ ሞትን ክወድቕ ይኸውን ኣለኹ። በቲ ብደላሎ፡ በቲ ስርቅን ከርተትን፣ በቲ ካልእ ዓመጽትን ቀተልትን በደዊን ሓረድትን ጎያሕትን ዳዕሽ፣ ህይወተይ ኣብ ገሃንም ፍታሓት ተዋሒጣ፡ ኣብ ከበባ ጭንቀትን ራዕድን ክነብር ተፈሪደ ኣለኹ። እዚስ ይግባኣኒ ድዩ? ስለምታይ’ዩ ሓለፋ ካልኦት ዜጋታት። ሓደጋ ሞትን ጥፍኣትን ኣብ ልዕለይ ዝወርድን ዝፍጸምን? ኣብ ባሕሪ ህልቂት፣ ኣብ ምድረ በዳ ሞት፣ ኣብ ሊብያ ማእሰርትን ማሕረድትን ስለምንታይ?
ኣብ ዝኸድክዎ ህይወተይ ኣብ ኢደይ ቆጺረያ ክኸይድ ዝግደድ ዘለኹስ፡ ካልእ ኣመራጺ የሎን ድዩ? ስለምንታይ’ዩ ንሞትን መልኣከ ሞትን ኣብ ባዕለይ ዝዕድሞም? ስለምንታይ’የ ክብረተይ እናተዋረደ፡ ርእሰይ ደፊአ፡ ነብስ ምትእምማነይ ከም ቆጽሊ እንዳረገፈ፡ ዘርከበ ከፈራርሓኒ፡ ኣብ ዝኸድክዎ ምዩቕ እናበልኩ፡ ቁሊሕ ምሊሕ ሸለብ ገለብ እናበልኩ ከም ሰራቒ ክነብር ዝተፈረድኩ? ሃገር እንኮሎኒ ኩሉ ጸጋታት ዘለዋ ሃብታም ሃገር። ኣብ ሃገረይ ዑና ርስትን  ቤትን እንከሎኒ ስለምንታይ’ዩ እቲ ሰላም ከሊኡ ኣብ ቤተይ ምስፋር ዝኸልኣኒ ዘሎ ሓይሊ፡ እምቢ ካብ ቤተይ ኣይወጽእን፡ እምቢ ስደተኛ ኣይከውንን ኢለ፡ ንሓርነተይ ደው ዘይበልኩ?
ስለምንታየ ሞት ፈሪሐስ፡ ናብ ሞት ዝቀዳደም? ሞት ንሞቱ ክብረይ ክመልስ ከም ዜጋ ኣብ ሃገረይ ብሰላም ክነብር፡ ርስተይን ዑናይን ኣውሒሰ፡ ሓንሳብን ንሓዋሩን ኣብ ቤተይ ክነብር’ዶ ኣይበልጽን? ሰብ ክቡር ስም ገዲፉ እንተ ሞተስ ከምዘይሞተ’ዩ። ስሙ ዝኸፍእ ኣብ ባሕሪ ድራር ዓሳ፡ ኣብ ሰሃራ ምሳሕ ኣሞራ፡  ኣብ ሲናይ መጻወትን መናገድን በደዊን ካብ  ምዃን ዝኸፍእ እንታይ ኣሎ? ኣብ ዓለም እቲ ዘይሃስስ ዘይመውት ኣወንታዊ ታሪኽ ‘ምበር፡ ሰብ’ኮ መዋቲ’ዩ። ኣነ ክልተ ሞት ኣይመውትን። ሓንሳብ ሞይተስ ክልተ ግዜ ክምለስ’ዩ ምርጫይ። ደቂ ሃገረይ ኣነስ ሎሚ ሕሩም ኢለ’የ ንሞት ፈሪሐስ ናብ ሞት ኣይከይድን። ኣነ ከመይ ንታሪኽ፡ ስጋይ ከኣ፡ ንኤርትራ ክብጅዋ መሪጸ ኣለኹ። ኣቲ ጎርዞ ኣብ ዓዲ ክብርኺ ካብ ደፈሩኺ፡ ኣብ ወጻኢ ኣብ ስደት’ውን ክብረት ካብ ሰኣንኪ፡ ንዒ ንስኺ’ውን ኣሰር ናይ ትማሊ ዋዕሮታት ኣዴታትክን ኣሕዋትን ርገጺ።
ስደት መፍትሒ ናይ ወለዶታት ኤርትራ ኣይኮነን። እቲ መሰረታዊ ፍታሕ ኣብ ኢድና’ዩ። እቶም ካብ ቤትናን ሃገርናን ክንስደድ ዝገብሩና ዘለው ውሑዳት፡ እቶም ንስደድ ዘሎና ድማ ብዙሓት ኢና።ንሕና ብዕድመ ንንእስ፡ ብሓይሊ’ውን ንሕይል፡ ውሑዳት ዓመጽቲ፡ ንብዙሓትን ብዱላትን ደለይቲ ፍትሒ ካብ  መዓስ’ዮም መሊኾም ዝፈልጡ?  እሞ ስለምንታይ ደኣ ኣብ ዕድመይ ኣብ ዕድመኻ ኣብ ዕድመኺ? እዚ ሕቶ ንኹልና’ዩ። መልሱ ድማ  ካብ ነፍስ ወከፍና’ዩ። ስለዚ ነፍስና ንምርምር መጻኢና ኣብ ዘይቁም-ነገር ኣይነዕርብ።
 ብዘይ ምግናን ዳርጋ ነፍስ ወከፍና ብዘይካ ኣዝዮም ውሑዳት፡ ነዚ ኣሰቃቒ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ጥራሕ ትጽበዮ፡  ሕሱም ጨካን ተመክሮ’ዚ  ዘይሓለፈ ዜጋ ብሕልፊ ከኣ መንእሰይ ኣሎ ክበሃል ኣይከኣልን’ዩ። እዚ ከም ዜጋታት ከም መንእሰይ ወለዶ፡ ብፍላይ ሕድሕድና ዘይንከሓሓደሉ፡ ኣብ ህይወትና ዝተመኮርናዮ፡ ኣብ ኣእምሮናን ኣካላትናን ዘሎ ሕዱር በሰላ’ዩ። ከም ሰባት ከም ዜጋታት ኤርትራ ከኣ ብፍላይ፡ እዚ ጭካነ ዝመልኦ ኣራዊታዊ ባርባራዊ ግፍዒ፡ ካብ ባዕዲ ‘ምበር ካብ ኤርትራዊ ከም’ዚ ከማይ፡ ዝያዳ ኩሉ ከኣ ምእንታኻ’የ ተጋዲለ፡ ነጻነት ኣውሒሰልካ ዝብለኒ ምቃል ጎነይ ኣይጽበን። ኮይኑ ግን እቲ ንሕስያ ዘይብሉ ጭፍጨፋ፡ ካብ’ቲ ባዕዲ ይፍጽሞ ኔሩ ዝበሃል ብታሪኽ ዝተነግረኒ፡ ኣብ ማርያም ግቢ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ኤርትራ ዝፍጸም ዝነበረ፡ ሎሚ ኣባይ ኣብ ንኡስ ወለዶ፡ ኣብ ወለደይ ኣቦታተይ ኣዴታታይ ይፍጸም ኣሎ። እንታይ ስለዝገበርና? ባዕድስ ሸፊትኩም ኣንጻረይ ብረት ኣቕኒዕኩም ኢሉ እቲ ክግብሮ ዝነበሮ ይገብር ኔሩ። ንሕና ግን ኣብ ምንቲ ምንታይ ክንድ’ዚ ዝኣክል ግፍዒ? ይትረፍ ብረት በትሪ’ኳ ዘየልዓልና። ኣፍና’ኳ ዘይከፈትና። እቲ ኮይኑ ዘሎ መለሳ ቆሎ ጥጥቖ’ዩ። ወይ ድማ ወጮ እንተገልበጥካዮ ወጮ።
እሞ እዚ እንተኾይኑ ደኣ፡ ኣይ ትማልስ ኣቦታታይ፡ ኣዴታታይ፡ ኣያታተይ፡ ኣይ ነዚ ጸሊኦም መሰሎም ምስተርግጸ፡ ክብሮም ምስተጋህሰ፡ መንነቶም ባህሎም፡ ቋንቋኦም ምስተዓፈነ እንዳኣሎም መንነቶም ከውሕሱ እምቢ ንምልኪ እምቢ ንመግዛእቲ ኢሎም፡ መሮር ምስ ኣራዊት ተመነ ዕንቅርቢት ዝሓደሩ። ካብ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ጭቆናን መግረፍትን ትመውት፡ ንኽብርኻ መሰልካን መንነትካን ምማት ይበልጽ ካብ ዝብል፡ ጽኑዕ እምነት በጃ ዝኾኑ ዝተሰውኡ፡ ዝሰንከሉ፡ ነዚ ዘይስገር ዝመስል ዝነበረ ስኒ ነኺሶም ዝሰገሩ። መስተንክራዊ ቅያ ዝፈጸሙ።  እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ሕሱም ኣዝዩ ሕሱም ባርባራዊ ግፍዒ፡ ኣብ ነፍስ ወከፍ ሸላታት መቑጸሪ ዘይብሎም መዳጎኒ መዓስከራት፡ መእሰይ ኤርትራ ዝሳቐየሎም ዘሎ መደበራት’ዮም። እዚ እቲ በዚ ማእከላት’ዚ ዝሓለፈ ዜጋ እንተዝገልጾ እቲ ጭካኔን ኢ-ሰብኣዊ ተግባራትን መዳርግቲ ኣልቦ’ዩ። እቲ ኣዝዩ ሕሱም ዝገብሮ ካብ’ቲ ብታሪኽ ዝተነግረና ደርጋዊ ግፍዕታት፡ ዝበኣሰን እቲ ሸላታት፡ ምስ ቤተ-ሰብካ መቕርብካ ዘይትራኸበሉ ኣበይ ምህላውካ ዘይትንገረሉ ቦታት ምዃኑ’ዩ።
ድምጺ ሰላምን ደሞክራሲ ኤርትራ
24-06-2015

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

Show Panel