እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 35 guests and no members online

ስርዓት ኢሳያስ ናይ መን’ዩ?

በዚ ሕቶ’ዚ ዝግረሙ ካብኡ ሓሊፎም ድማ ነቲ ሕቶ መሊሶም እንታይ ማለት’ዩ ወይ እንታይ ክብል ደልዩ’ዩ ዝብል ሕቶ ዘልዕሉ ወገናት

ኣይሰኣኑን። ስለምንታይ’ሲ ንኳና ስርዓት ኢሳያስ፡ ዓንዲ፣ መረበዓ ወይ ገመል፣ ሰርወ፣ ምሑጽ ኮይኖም ደው ኣቢለሞ ዘለው ሰባት፡ ካብ ኣብራኽ ኤርትራውያን ዝተወልዱ፡ ብቋንቋ ኤርትራውያን ዝዛረቡ ትውልደ ኤርትራውያን’ዮም። ብዙሓት ሰባት ከኣ ፖለቲካዊ መንነትን ትውልዳዊ መንነትን ፈላልዮም ኣብ ምርኣይ ስለዝጽገሙ። ንስርዓት ኢሳያስ ደው ኣቢለሞ ዘለው ሰባት ብቑጽሮም ውሑዳት፡ ብፖለቲካዊ ኣረኣእያኦም፡ ኣብ ሕጊ ዘለዎም ኣጠማምታ ኮነ ኣገባብ ምሕደራኦም ግን ኤርትራዊ ሰረት የብሉን። ስለዚ ብናይተ ሚዛን ስርዓት ኢሳያስ ካብ ኤርትራዊ ታሪኽ፣ ባህሊ፣ ሕጊ፣ ኣገባብ ኣነባብራን ባህግን ዝወጸ’ዩ።

ህዝቢ ኤርትራ ከኣ፡ ብሕጊ ኮነ ብፖለቲካ ከም ወኪሉ ኣይፈልጦን። ንሱ’ውን ብህዝቢ ኤርትራ ከምዘይተወከለ ሕርሕራይ ገይሩ ይፈልጥ’ዩ። በዚ ምኽንያት ህዝቢ ኤርትራን ስርዓት ኢሳያስን ባህሪያዊ ናይ ትውልዲ ዝምድና ኣለዎም። ብሕጋውን ፖለቲካውን መዳይ ዘተኣሳስሮም ወይ ዝኣተውዎ ቃል ኪዳን ግን የብሎምን። ኣብ ሓንቲ ሃገር ይንበሩ፡ ሓደ ዜግነት ይሃልዎም ‘ምበር፡ ብፖለቲካ መጺኣካስ ገዛእን ተገዛእን፣ ኣሳርን ተኣሳርን፣ ቀታልን ተቐታልን’ዮም። ብካልእ ኣዘራርባ ከብድን ሕቖን’ዮም።

ኣብ ጥዕና ዘለዎ ፖለቲካዊ ስርዓት ኣብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ዘሎ ዝምድና ብህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋም’ዩ ዝኣሰር፡፡ በዓል ቤት ናይ’ታ ሃገር ህዝቢ’ዩ። ስለዝኾነ ድማ ህዝቢ ለኣኺ፡ መንግስቲ ተለኣኺ’ዩ። ህዝቢ ብቅዋሙን ባህሉን ኣቢሉ ኣዛዚ፡ መንግስቲ ድማ ብኩንትራት ብዝተዋህቦ ስልጣን ኣገልጋሊ’ዩ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ግን ካብ’ቶም ጥዕና ዘለዎም ሕጋውያን ስርዓታት ሓደ ኣይኮነን። ካብ’ቶም ፖለቲካዊ ጥዕና ዘይብሎም ዘይሕጋውያን ዓንደርቲ ስርዓታት ሓደን ቀንድን’ዩ። በዚ መሰረት ኤርትራዊ ትውልዲ ዘለዎ ደኣምበር፡ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ውክልና ዝተዋህበ ጉጅለ ኣይኮነን። ብህዝቢ ኤርትራ ተወኪሉ ኣብ ኮረሻ ስልጣን ዝደየበ እንተዘይኮይኑ፡ ንህዝቢ ዘጋፍዕ እንተኾይኑ፡ ኣብ ደሞክራስን ልዕልና ግዝኣተ ሕግን እምነት ዘይብሉ እንተኾይኑን ከኣ ተልእኾኡን ባህሪኡን መሰረት ዝገበረ ሕቶ ክለዓል ናይ ግድን’ዩ። ስርዓት ኢሳያስ ናይ መን’ዩ ዝብል ሕቶ።

ደጊመ ከረጋግጾ ዝደሊ ብዛዕባ ትውልዱ ዘይኮነ፡ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ባህሪኡን መንነቱን’የ ዝዛረብ ዘለኹ። ስለዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እንተዘይኮይኑ ብመን’ዩ ደው ኢሉ ዘሎ? መን’ዩ ሕማቕ ኣለኻ ጽቡቕ ኣለኻ ዝብሎን ዝቆጻጸሮን? ንመን’ዩ ዝፈርሕ ዘኽብር? እወ ናይ መን ፖለቲካዊ ዜግነት’ዩ ዘለዎ? ናይ ኣመሪካ፣ ቻይና፣ ራሻ ወይስ ሕብረት ኤውሮጳ? ስዑዲ ዓረብያ፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፣ ግብጺ .. ብገንዘብ፡ ብዓይነት ኮነ ኣጽዋር ውግእ ከም ዝድግፋኦ ይፍለጥ። እቲ ዝገብራሉ ደገፍ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዘለዎን ጥቡቕ ዝምድናን ጸገሙ ንምቅላል ካብ ዝብል ቅኑዕ ሕልና ዝነቐለ ኣይኮነን።

ኣብ ውዑይን ዝሕሉን ኣቲኻ ከምዚ ግበር ፈጽም ኢለን ስለዝልእካኦን ንሱ ድማ ብተኣማንነት ስለዘገልግለንን’ዩ። ብዘየማትእ ካብ ሃገራት ስዑዲያ፡ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከምኡ’ውን ግብጺ ዝተዋህቦ ተልእኾ ይፍጽም ዋጋ ዓስቡ ድማ ብገንዘብን ብዓይነት ይኽፈል’ዩ። ናታተን ፖለቲካዊ ዜግነት ግን የብሉን። ከም መንግስቲ ፖለቲካዊ ዜግነት ክወስድ ዝኽእል፡ ካብ መንግስታት ካብ ኣመሪካ፡ ቻይና፡ ራሻ፡ ሕብረት ኤውሮጳ ጥራሕ’ዩ። ብኸመይ? ንሳቶም ገንዘባውን ፖለቲካውን ሓይሊ ስለዘለዎም። ንሃገራዊ ረብሓኦም ብተኣማንነት ክሳብ ዘገልገለ ካብ ካልኦት ተጻባእቲ ክከላኸልሉ ዕድመ ስልጣኑ ከናውሕሉ ዝተወሰነ ተኽእሎ ስለዘለዎም። ፖለቲካዊ ዜግነት ናይ ሓደ ፖለቲካዊ ስርዓት፡ ኣንጻር ህዝብኻን ልኡላዊ ግዝኣትካን ዝኾነ ተግባራት ክትፍጽም ክብርኻን ነጻነትካን ኣሕሊፍካ ብምሃብ ኣብ ትሕቲ ጉልበት ዘለዎም መንግስታት ተጸጊዕካ ንምንባር ድልዊ ምዃን ማለት’ዩ።

ስርዓት ኢሳያስ ብባህሪኡ ጽግዕተኛ ምዃኑ ንብዙሓት ርዱእ ይመስለኒ። ናይ መን ወይ ኣብ ትሕቲ መን ዝብል ርጡብ መልሲ ንምሃብ ግን ከምዘጸግም ፍሉጥ’ዩ። ስለምንታይ ብዝሒ ገንዘብ መን ከፈለን ኣያ ኮይኑ ኣጆኻ ይብሎን ኣብ ምሕራይ ስለዝገላበጥ። ንኣብነት ዴሳዊ ስነ-ሓሳብን ንጹር ፖለቲካዊ መስመርን ዝነበሮን ዘለዎን ክመስል፡ ሎሚ’ውን ከም ትማሊ ሓራ ፖለቲካዊ መስመርና ይብል። ብደረጃ ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ ምስ ሰውራ ቻይና ተመሳሳሊ ኣተሓሳስባን ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎን ድማ ይሰብኽ። ብፕረዚደንት ፑቲን ትምራሕ ሃገረ ራሻ ኣንጻር ምዕራባውያን ኣብ እትገብሮ ንጥፈታት ንሕና’ውን ከምኡ ስለዝኾና መሓዙት ኢና ይብል።

ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ምሳኹም ሓቢርና ክንሰርሕ ቅሩባት ኢና እናበለ፡ ብስውር ይዘራረብ። ብዝተፈላለየ ሽፋናት ከኣ ገንዘባውን ዓይነታውን ደገፋት ይረክብ። ኣመሪካን ስርዓት ኢሳያስን ካብ ነዊሕ ኣብ ለኣኽን ተለኣኽን ዝተመሰረተ ርክብ ከም ዘለዎም ብሰነዳት ተደጊፉ ይቐርብ’ዩ። ስርዓት ኢሳያስ ግን ክሓብኦ ይፍትን። ሓንሳብ ከም ሕንቁቕ ቆልዓ እዚ ዘይተገብረለይ ኢሉ ሸራእራእ ይብል። ጸኒሑ ሰበስልጣን እታ ሃገር ፍሽኽታ ምስ ኣርኣይዎ ከኣ ዝተለምደ ናይ ተለኣኣኽነት ስራሑ ከካይድ ቀልባዕባዕ ክብል ይረኣ።

ስለዚ እዚ ናይ ጥፍኣት ጉጅለ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ወኪል ከምዘይኮነ ብተግባሩ ኣመስኪሩ’ዩ። ገንዘብን ኣያን ክረክብ ኣብ ትሕቲ ብዙሓት መንግስታት ጥልዕ ጉንብሕ ከምዝብል’ውን ከምኡ ፍሉጥ’ዩ። ካብ’ቶም ሓያላት መንግስታትን ሰብ ገንዘብን ዝያዳ ናይ ሓደ ግዙእ ወይ ኣገልጋሊ ክኸውን ግድን ስለዝኾነ ግን ናይ እከለ ንምባል ተጸጊመ። ገለ ኣብ ፖለቲካ ይግደሱ፡ ኣፍልጦ ኣለዎም ኢለ ዝግምቶም ሰባት’ውን ኣብ’ዚ ጉዳይ ዘለኩም ሚዛን ከመይ’ዩ ኢለ ተወኪሰዮም ነይረ። ገሊኦም ናይ ራሻ ልኡኽ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ’ዩ ዝብል መልሲ ሂቦምኒ። ገሊኦም ከኣ ኣይፋልኩምን ካብ ቅድሚ 50 ዓመት ጀሚሩ ናይ ኣመሪካ’ዩ። ሕጂ’ውን ናይ ኣመሪካ’ዩ። ኣማሪካውያን ከም ብጹሕ ውላዶም’ዮም ዝፈልጥዎ። ንሳቶም ዘይፈቐድሉ ከኣ ኣይገብርን። ኣመሪካውያን ግበር ዝበልዎ’ዩ ዝገብር። እቲ ምስ ራሻን ካልኦትን ኣለኒ ዝብሎ ዝምድና ጎናዊ’ውን ከምስልን’ዩ ክብሉ መሊሶም። ስለዚ ስርዓት ኢሳያስ ናይ መን ፖለቲካዊ ዜግነት’ዩ ዘለዎ?

                                                           ካብ ኣራፋይነ ሃይለ

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 06-06-2018

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

Show Panel