እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 22 guests and no members online

ግብረ ሽበራዊ ኣገዛዝኣ ብህዝባዊ ቃልሲ ክሳብ ዘይተወገደ ክቕጽል’ዩ

ሃገራዊ ሕልምልምን ህዝባዊ ተቓውሞን’ውን ከምኡ።

ግብረ ሽበራ ክበሃል እንከሎ፡ ናይ መወዳእታን ኣሳርን መግለጺኡ ኣይኹን ‘ምበር፡ ብወግዓውን ዘይወግዓውን ወይ ብግልጽን ብስውሩን ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝብን ትካላቱን ብሃንደበት ዝፍጸም ኣካላዊ መጥቃዕትን መንፈሳዊ ራዕድን ማለት’ዩ። ኣብ ውልቀ ሰብ፡ ጉጅለ፡ ካብኡ ሓሊፉ ከኣ ኣብ መላእ ሕብረተ-ሰብ ዝፍጸም ኣካላውን ስነ-ኣእምሮኣውን መጥቃዕቲ’ዩ። ስሩዕ ሰላማዊ ማሕበራዊ ህይወትካ ተረጋጊእካ ከይተካይድ ዝርብሽ ፍርሒ። እዚ ብማሕበረ ፖለቲካዊ መልክዑ ክግለጽ እንከሎ “ ግብረ ሽበራ” ተባሂሉ ክግለጽ ኣብ ቦትኡ’ዩ። ብኸምኡ ድማ’ዩ ዝጽዋዕ ዘሎ። ሕጋዊ ተሓታትነት ዘይብሎም ሰበ-ስልጣን ሓንቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ንመርሖ ኣለና ዝብልዎ ህዝቢ ዝፍጽምዎ ሕጋዊ መስርሕ ዘይተኸተለ ናይ ዓፈናን ቅንጸላን ስጉምትን ብኡ ኣቢሉ ኣብ’ቲ ህዝቢ ዝሰርጽ ስግኣትን ብርግጽ ሽበራዊ ኣተሓሳስባን ተግባርን’ዩ።

ኤርትራ ብፍርሒብራዕዲ ትመሓደር ምህላዋ ብዘይካ መሪሕነት ህግደፍ ኣምለኽቱን ዘይኣምን ዜጋ ኣሎ ክበሃል ኣይከኣልን። ኣሎ እንተተባሂሉ ከኣ፡ ኣዝዩ ፖለቲካዊ ኣገንዝቦ ዘይብሉ የዋህ ክኸውን ኣለዎ። ምኽንያቱ ከም ህዝቢ ብቐጥታ፡ ናይ ስርዓት ህግደፍ ናይ ሃውሪ ናይ ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ፋሽሽታዊ ተግባር ግዳይ ኮይና ስለ ዘለና። ናይ ስርዓት ህግደፍ ኢ-ሰብኣዊ ስለዚ ከኣ ግብረ ሽበራዊ ኣገዛዝኣ ካባና ሓሊፉ ንደላዪ ሰላም ማሕበረ-ሰብ ዓለም ዘሻቕልን ዘዛርብን ዘሎ ዛዕባ’ዩ። ኣብ ኤርትራ ብስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍጸም ዘሎ ኢ-ሰብኣዊ ግፍዒ፡ ኣብ ኩሎም መድረኻት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ማለት፡ ሓፈሻዊ ባይቶ፡ ባይቶ ጸጥታ፡ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ከም ኣርእስቲ ተታሒዙ ዝተዘርበሉ፡ ዝተፈላለዩ ኮሚቴታት ዝተመዝሉ፡ ክሳብ’ውን እገዳ ዝተገብረሉ ቅሉዕ ጥሕሰት ኣብ ልዕሊ ሕግን ሰብኣዊ ክብረትን ምዃኑ፡ ናይ ቀረባ ፍጻሜ ስለዝኾነ ካልእ መረጋገጺ ዘድሊዮ ኣይኮነን።

ኣብ ወርሒ ሰነ ናይ 2016 ተወከልቲ ኣባል ሃገራት፡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ፡ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ኣካይዳኡ ስነ-ስርዓት ክገብር፡ ሓልዮትን ህዝብን ሃገርን ከርኢ፡ ካብ ክኸዶ ዝጸንሐ ሃላልነት ክእረም፡ ብሕጊ ክሰርሕ፡ ምስ ኣህጉራዊ ማሕበረ-ሰብ ብሓላፍነት ክዋሳእ መጸዋዕታ ቀሪብሉ ምንባሩ ይፍለጥ። ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ግን፡ ኣበይ ከይትበጽሑ ብዘስምዕ ቃና፡ ናይ’ዞም ለባማት ጻውዒት ብምሉኡ ዕሽሽ ብምባል ምርጫ ግብረ ሽበራዊ ኣገዛዝኣኡ ብዝበኣሰ ይቕጽሎ ኣሎ። ጉጅለ መጽናዕቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብጭብጢ ከም ዘረጋግጾ፡ ኤርትራ ከም ሃገር ኣብ ትሕቲ ግብረ ሽበራዊ ኣገዛዝኣ ምህላዋ’ዩ።

ንምዃኑ ግዝኣት ግብረ ሽበራ ከመይ ዝበለ’ዩ? መዓስን ከመይ ከ’ዩ ጀሚሩ። መዛግብቲ ታሪኽ ከም ዝሕብርዎ፡ ግዝኣት ግብረ ሽበራ ንመጀመርያ ግዜ ከም ክስተት ዝተራኣየ ኣስታት 200 ዓመታት ይገብር፡ ኣብ እዋን ሰውራ ፈረንሳ’ዩ፡፡ ኣብ ኩነታት ሰውራ ሩስያ፡ ዕልዋ መንግስቲ ቺለ፡ ዕልዋ መንግስቲ ኣርጄንቲና፣ዕልዋ መንግስቲ ኢትዮጵያ፣ ኣብ ዘመነ ስልጣን ከሜሪ ቀያሕቲ ካምቦዲያ፡ ጸሊም ታሪኽ እዘን ሃገራትን ዝኸምአንን ዝተራእየሉ’ዩ። ኣብ ትግባረኡ ምስ እነተኩር ከኣ፡ ግዝኣት ስርዓት ግብረ ሽበራ ዜጋታት ብኣእላፍ ዝግፍዕሉ ዝቅተልሉ፡ ተበዳሊ ብዝተበደሎ ዝኸደሉ፡ በዳሊ ብተመሳሳሊ ብዘይሓታቲ ዝኸደሉ፡ ልዕልና ግዝኣተ ሓጊ ዝጠፍኣሉን’ዩ።

እዚ ኣብ ላዕሊ ኣቕሪበዮ ዘለኹ ኣበሃህላ ንስርዓት ህግደፍ ብቐጥታን ብምልኡን ዝምልከቶ’ዩ። ብተወሳኺ ኣብ ናይ ግብረ ሽበራ ኣገዛዝኣ ስነ-ኣእምሮኣዊ ኲናት ዝበሃል ነገር’ውን ኣሎ’ዩ። ህግደፍ ብሰፊሑ ዘዘውትሮ። እዚ’ከ እንታ ኮን’ዩ ኢሉ ንዝሓትት ከኣ ሕጂ’ውን እቲ ዕላማ ብምሉኡ ናብ ህዝቢ ዘነጻጸረ’ዩ። እዚ ተርእዮ ብቐንዱ ንስምዒት ዜጋታት ንምቁጽጻር ወይ ምድሃል ዓሊሙ ዝሰርሕ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ። ዜጋታት ፈሪሖም ወይ ተዳሂሎም ካብ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክግለሉን ክንጸሉን፡ ነብሰ ምትእምማን ኣጥፊኦም ተስፋ ክቖርጹን ዝሰረተ እምነቱ ወፍሪ’ዩ። ዜጋታት ዝተባህልዎ ፈጸምቲ ጥራሕ መታን ክኾኑ ሓያል ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ዝመሓላለፈሉ’ዩ። ካባና ኣምሊጥካ ኣብትበጽሖ የብልካን’ዩ እቲ መልእኽቲ።

ኣነ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ‘ምበኣር፡ ጸሓይ መረረ ዓቐብ ተረረ ዓሻ ምልኪ ተጀሃሪ ፈከረ ኢልካ ኣይትፍራሕ። ኣይትደሃል። እንታይ ደኣ፡ ኣብ መንገዲ ሓቂ ስለ ዘለኻ ትባዕ’የ ዝብሎ። ህግደፍ’ኮ ኣረኣእያኡ ጥብቅናኡ ውጥናቱ ኣመታቱ ከመይ ምዃኑ ብጋህዲ ርኢናዮን መዚናዮን ኢና። ምዕባለ ሕብረተ-ሰብ ምርማስ፡ ሃገር ምጽማው፡ ዕድላት ልምዓት ምሕራም’ዩ። ስለዚ ዘለና ኣማራጺ ሓደ ጥራሕ’ዩ። ንሱ ከኣ ኣማራጺ ዳግማይ ተጋድሎ። ምኽንያቱ ጉጅለ ዝመጽአ ይምጻእ ስልጣነይ ጥራሕ’ዩ ዝብል ዘሎ። በዚ ብህግደፍ ዝተዓጽወት ሃገርና፡ ብህግደፍ ክትራሖ ክንጽበ የብልናን። ብህግደፍ ተመሪሓ ንኣፍሪቃውያን መሲላ ምስ ኣፍሪቃውያን ክትጎዓዝ ኣይሕሰብን። ከም’ቲ ቀደም ጓል ጎርዞ እንተደኣ ኮይና በላዒኣ ክትፈልጥ ኣለዋ ዝበሃል ዝነበረ፡ ጉጅለ ህግደፍ ንኤርትራ ናብ ጨረታ ኣውሪዱ ብዙሕ ገንዘብ ዝኸፈለ ዝመረጾ ስትራተጂካዊ ወይ ክሳዳዊ ቦታ ይወስድ ብዝብል በላዒ’ዩ ዝሓርየላ ዘሎ። ንሕና ከኣ ከም ህዝቢ ከም ሕብረተ-ሰብ ነዚ ናይ ስውር መግዛእቲ ሕልሚ ክነቕሓሉ ከነብርዕኖን ሓላፍነትና’ዩ።

                                                           ካብ ግርማዊት ማህደረ

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰልማን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 30-05-2018

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

Show Panel