እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 30 guests and no members online

ንመላእ ሕብረተ-ሰብ’ዶ ኣፍካ ዕጾ ኢልካ ትመዓቶ ኢኻ?

ካብ ዘኢኮኖሚስት መጽሒት፡ ኣሃዱ ማሕበራዊ ጉዳይ ዝተወሰደ፡

ትርጉም ዓ/ኢ

ንሕና ናይ ተፈጥሮ ሰባት ኮይና፡ ካብ እንስሳታት ዝፈልየና ብተፈጥሮ ዝተዓደለና ዘይሕከክ ዘይብረዝ ባህሪያት ኣለና። እዚ ባህሪያት’ዚ፡ ዕዳጋ ወሪድና ብገንዘብ ንገዝኦ፡ ወይ ብወርቅን ጨርቅን ለዊጥና ንረኽቦ ኣቕሓ ኣይኮነን። ትዕድልቲ’ዩ። ህያብ ተፈጥሮ’ዩ። እዚ ባህሪያዊ ትዕድልቲ ድማ እቲ ህውሳት ኢልና እንጽወዖ’ዩ። ብርግጽ ደረጃኡ ይፈላለ ምበር እንስሳታት’ውን ናቶም ህዋሳት ዘይብሎም ኣይኮኑን ይህልወም’ዩ። ናይ ሰብ ዝተፈልየን ዝበለጸን ምዃኑ ግን ብዙሓት ተመራመርቲ ስነ-ፍልጠት ዘረጋገጽዎ’ዩ።

እንተኾነ ሰብ ኮይንካ ብዛዕብ ትርጉምን ኣጠቓቕማን ተፈጥሮኣዊ ትዕድልትኻ ኣኹል ኣፍልጦ ክህልወካ ይግባእ። ነፍስ ወከፍና ሓሙሽተ ብባህሪ ዝተዓደልናዮም ህዋሳት ከም ዘለውና ዘይፈልጥ ክህሉ ኣይኽእልን። ሓሙሽተ ህዋሳት ማለት ምርኣይ፣ ምስማዕ፣ ምሽታት፣ ምስትምቓር፣ ምድህሳስ ዘመልክት’ዩ። እዞም ህዋሳት ክንግልገለሎም ኣብ ረብሓና ከነውዕሎም’ዮም ብተፈጥሮ ተዓዲለሙና። ብዝኾነ ሓይሊ ኣለኒ ዝብል ንጉስ ወይ መላኺ ኸኣ ክንስእኖም የብልናን። ኣይግባእን ድማ። ሓደ ካብ’ዞም ህዋሳት እዚኣቶም ምስኣን ማለት ኣካለ ጎደሎ ምዃን ማለት’ዩ። እዚኦም ህዋሳት እዚኣቶም ናይ ሰብ ህያብ ኣይኮኑን። ብዓመጽ ወይ ጽላኣት ሰብ ድማ ካብ ንቡር ስራሖም ክድስክሉ የብሎምን። ግን ብእዛዝ ካብ ባህሪያዊ ዕዮኦም ክድስክሉ ንርኢ ኣለና።

ሓሙሽተ ህዋሳትና ብፍላይ ኣብ’ዚ ሓድሽ መዋእል ብግቡእ ክነስረሖምን ክጥቀመሎምን’ዩ ዝግበኣና። ስለምታይ ከምኡ እንተዘይገይርና ክነብር ስለዘይንኽእል። እወ እዚ መዋእል’ዚ፡ መዋእል ዝተጻረየ ቴክኖሎጂ ዝኾነ ሞባይል ፎናት፣ ኢ-ሜይላት፣ ፌይስ ቡካት፣ ትዊተራት፣ ዩ ቱባት ወዘተ ብምዃኑ። ግን ከኣ ኢደ እግርኹም ኣክቡ፡ ኣፍኩም ዕጸው፡ ኣዒንትኹም ዓምቱ፡ ኣይትሕሰቡ፡ ክበሃል ብተደጋጋሚ ንሰምዕ ኣለና። ስቕ ትብሉ ካን ስቕ!

ሎሚ ኣብ’ዚ ብግሎቫላዜሽን ዝልለ ሓድሽ ስርዓተ ዓለምና ኤርትራዊ፣ ቤርማዊ፣ ኢራናዊ ኣይግበርካ። ኣለካ ዕዳ። ዘይውዓልካዮ ዘይኣበስካዮ ዕዳ። ኣብዘን ሃገራት ቴክኖሎጂን ውጽኢት ቴክኖሎጂን ጥራሕ ኣይኮንካን ትኽላእ ትንፈግ፡ እንኮላይ ባህሪያዊ ትዕድልትካ’ምበር። ንስኻ ትብል ስርዓታት ኣስመራ፡ ራንጒን ጣህራንን ከም ቃሕታኦም ሓንሳብ ወሃብቲ ወይ ዓደልቲ ካልእ ግዜ ከልከልቲ ወይ ኣገድቲ ህዋሳት ምኻኖም’ዩ። ዝገርም’ዩ እዞም ስርዓታት እንተደልዮምን ፈቒዶምን እቶም ዜጋታት ንህዋሳቶም ይጥቀምሎም። ኣይደለየዎን ኣይፈቐዱን ከኣ፡ ኣይግልገልሎምን። ኣብ ቅድሚኦም ሰብ ምዃን ዘኤጋ ምኻን ኣይሰርሕን። ብኣረኣእያ ናይ’ዞም ጨፍለቕቲ ስርዓታት እቲ ሰብ በዓላቶም ዝጠፍጠፍዎ ጒላ ወይ ዘገጣጠምዎ ሜካኒካዊ ነገር’ዩ።

ስርዓታት ኣስመራ፡ ራንጒን ጣህራን ከም’ዚ ግበር ካብ’ዚ ምስ እትሓልፍ ግን ወይልኻ ብምባል ጥራሕ ኣይድረቱን’ዮም። ንትእዛዞም ብበትሪ ከሰኒይዎ ኣለዎም። ኣዝዩ ጨካን በትሪ። ስለምታይ ህላወ ቀጻልነቶም ኣብ ሰላም ኣብ ሕጊ ኣብ ፍቶት ህዝቢ ዘይኮነ፡ ኣብ ዓመጽ ስለዝምርኮስ።ኣብ ከባቢና ኮነ አብ ርሒቑ ዘጋጥም ፍጻሜታት እንታይ ነቶም በቶም ካብ ተፈጥሮ ዝተዓደልናዮም ህዋሳትና ኣቢልና ኢና ነለልይዎም። ህዋሳትና ሓበሬታ ክንእክብ የኽእሉና’ዮም። ብኦም ኣቢልና ኢና ከመይነት ጥዕናናን ሃለዋትናን ንፈልጥ። ብህዋሳትኩም ኣይትገልገሉ እንተተባሂልና ግን እንታይ ንገብር?

ስርዓት ራንጉን ንኣብነት፡ ሮሒንጊያ ንዝተባህለ ብሄር ንብርሰት ክፈርዶ እንከሎ፡ መጀመርያ ዝወሰዶ ስጉምቲ፡ ፍጻሜታት ዝጽብጽቡ ንማሕበረ-ሰብ ዓለም ዝሕብሩ ጋዜጠኛታትን ካልኦትን ተዓዘብቲ ወጻእተኛታትን ካብ’ቲ ከባቢ ክርሕቑ ገይሩ። ንደቂ ዓዲ ከኣ ቀይድዎም። ኩሉ ንመራኸቢ የገልግል’ዩ ዝበሃል ሳተላይታት ዓጽይዎ። ቀጺሉ ንደቂ’ታ ብሄር ምእሰር ምቕታል ንብረቶም ምቅጻል ስራሐይ ኢሉ ተታሓሒዝዎ። በዚ ድማ ብዓሰርተታት ዝቑጸራ ዓድታት ከምዘይነበራ ኮይነን ባዲመን። ዝተረፈ ህዝቢ ከኣ ብፍርሒ ተዋሒጡ ስቕ።

ኣብ ኤርትራ፡ ስርዓት ኣስመራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍጽሞ ዘሎ ዕለታዊ ግፍዕታት ከኣ መግለጺ ቃላት ኢኻ ትስእነሉ። ኣይትዛረብ ዘይኮነ ኣይትሕሰብ ክብል’ዩ ዝደናደን። እቲ ምልካዊ ስርዓት ሃብቲ ሃገር ጥራሕ ኣይኮነን ዝዘምት። ዜጋታት ብኣካሎም ጥራሕ ኣይኮነን ዝኣስር፡ ዝስውር፡ ዝርሽን እንታይ ደኣ፡ ኣእምሮኦም ኣደንዚዙ’ዩ ሃሞምን ቀልቦምን ዝቆጻጸር። ኣብ’ዛ ኤርትራ እትበሃል ሃገር ነጻ ፕሬስ ዝበሃል ነገር የለን። ንሓጺር ግዜ ኣብ 2001 ቅልቅል ኢሉ ነይሩ። ግን ብዓፈና ብኡ ንብኡ ህጣሙ ክጠፍእ ተፈሪዱ። ናይ ብሕቲ ጋዜጠኛታት ካብ ዝቕየዱ እነሆ ልዕሊ 16 ዓመት ኮይኑ። ኣብ ኤርትራ ዝሰርሕ ህዋስ ኣሎ እንተተባሂሉ እቲ ኣብ ነፍስ ወከፍ ሰብ ዘሎ ንቡር ህዋስ ኣይኮነን። እቲ ስርዓት’ዩ ህዋስ ማለት። መንፈስ እንተተባህለ’ውን ንሱ’ዩ። መን ኣሎ ካልእ? ምኽንያቱ’ሲ እቶም ዜጋታት ብህዋሳቶም ተጠቒሞም ኣብ ክንዲ ስምዒቶም ዝገልጹ፡ እቲ ስርዓት ኣብ ክንደኦም ኣብ ክንዲ ህውሳቶም ኮይኑ ይውስነሎም። ንህውሳት ዜጋታት ዝቖጻጸረሉ መሳርሒ ኸኣ፡ መደበር ረድዮ፣ ቴሌቪዥን፣ ጋዜጣ፣ ስነ-ጥበብ፣ ትካላት ጸጥታን ስለያን’ዩ።

ናይ ስርዓት ጣህራን ናይ ሓበሬታ ስግኣት ግን ካብ ናይ ራንጉን ኣስመራን ፍልይ ዝበለ’ዩ። ብምንጽጻር ዝሓሸ’ዩ። ግን ርኡይ ዓፈና ኣሎ። ምእሳር ኣሎ። ምህዳድር ኣሎ። እዚ ስርዓት ኣብ መዳይ ዲፕሎማሲ ምስ ገለ ሃገራት ደሓን ዝኾነ ዝምድና ስለ ዘለዎ መሊኡ ዝተነጸለ’ውን ኣይኮነን። እንተኾነ ሕማም ጽላት ናይ’ዚ ስርዓት ኩሉ ምዕራባዊ ዓለም ዝበሃል’ዩ። ካብኡ ናብኡ ድማ እቶም ቀንዲ ኣመሪካን እስራኤልን ምዃኖም’ዩ። ብዝኾነ እዞም ዝተጠቕሱ መለኽቲ ስርዓታትን ካልኦት መሰልቶምን ክግንዘብዎ ዘለዎም ነገር ኣሎ። ኩሉ መዓልቲ ድሓን’ሞ ሓንቲ መዓልቲ ዘይደሓን ከምዘሎ። ትዕግስቲ ኮነ ፍርሒ ናይ ህዝቢ ደረት ኣለዎ። ህዝቢ ብቅልጽሙ ዝጥቀመሉ ብህውሳቱ ዝሰርሓሉ ግዜ ክመጽእ’ዩ። ሽዑ እቲ ፍርዲ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ካብ ምጽባይ ምትንባይ፡ ሕጂ ኢድካ ካብ ገበን ምእካብ እቲ ዝበለጸን ዘዋጽእን ምርጫ’ዩ።

ትርጉም ብዓ-ኢ

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰልማን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 28-05-2018

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

Show Panel