እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 22 guests and no members online

ተጽዕኖ ዝፈጥር መኻርን ምኽሪ ዝሰምዕ ወለዶን ዘይብሉ መድረኽ፡

ከም ሎም ከይኮነ እቲ ቀደም ቀደም ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ክብሪ ነይርዎም። ብዕድመ ዓበይቲ ስለዝኾኑ ጥራሕ ዘይኮነ ፈሪሓ እግዝኣብሄር ነይርዎም። ቅኑዓትን ሓላፍነታውያንን ነይሮም። ናይ ጽቡቕ ደኣምበር ናይ ሕማቕ ኣብነት ከይኾኑ ይጥንቀቑ ነይሮም። ንደቆም ደቂ ደቆም ጽልእን ደምን ከይገድፉሎም ሓላፍነታዊ ፍርሒ ይፈርሑ ምንባሮም፡ ድሕሪ ድራር ብፍላይ ወርሒ ኣብ ትወጽኣሉ እዋን ኣብ ገበላና ተኣኪብና፡ ካባና ብዕድመ ዝሰጎሙ ከዘንትውልና ንሕና ጽን ኢልና ክንከታተል ይዝከረኒ። ድሕሪት ተመሊሰ ክዝክሮ እንከለኹ ከኣ ይናፍቕ። እቲ ብሓውሲ ዕላል ጸወታ ዝንገረና ዝነበረ ዛንታ ንቐጻሊ ህይወትና ስንቂ ዝኾነና ትምህርቲ’ዩ ነይሩ። ንሕና እቶም ኣብ’ቲ ግዜ’ዚ ዝነበርና ቆልዑ ታሪኽ ወለድና ክንፈልጥ እሞ፡ ካብ ሓሶት ስርቂ ጭካነ ገበን ክሕደት ነፍሰ ፍትወት ሓራ ኮይና፡ ባህልናን ሃይማኖትናን ኣኽቢርና ከምኦምን ልዕሊኦምን ክንከውን እናተሃንጠና ዘረባኦም እናቋረጽና ዘይተረደኣና ወይ ክበርሃልና ንደልዮ ነገራት እናተቐዳደምና ክንሓትት ትዝ ይብለኒ።

ልዑል ፈሪሓ እግዝኣብሄርን ክብሪ ዓበይትን ኣብ ኣእምሮና ስለዝተቐርጸ ድማ፡ እግዝኣብሄር ኣይፈትዎን ተባሂሉ ዝተነግረና ነገር ከይንገብር፡ ማለት ከይንሕሱ፣ ከይንሰርቕ፣ ጨካናት ከይንኸውን’ሞ ከይንኹነን ንጥንቀቕ ነይርና። ካብ ፍቓድ ወለድና ከይንወጽእ’ሞ ከይረግሙና፡ ካብ ገዛ ክንወፍር እንከለና ምኽሪ ተቐቢልና ተመሪቕና ንኸይድ፡ ክንምለስ እንከለና ብርኪ ወለድና ተሳሊምና ብዛዕባ ውዕሎና ነዘንቱ ኔርና። “ሳእንና ማዕረ እግርና” ከም ዝበሃል፡ ድሌትና’ውን ማዕረ ትሕዝቶና ስለ ዝነበረ ብዙሕ ንጭነቐሉ ግዜ ኣይነበረን።

ደርቂ ኮይኑ ኣዝርእትናን እንስሳናን ረጊፉ ዝብላዕ ዝስተ ብቐረባ ኣብ ዘይርከበሉ ኩነታት ከይተረፈ፡ ድሓን እግዝኣብሄር ከርህዎ’ዩ፡ ተስፋ ክንቆርጽ መንነትና ክንሸይጥ የብልናን ዝብል ሕልናዊ ዕግበት ስንቂ ይኾነና ነይሩ። ዝባና ብዕርቑ ከብድና ብጥምዩ፡ ቆፎና ገረውረው ኢሉ፡ ገዛና ኣብ ክንዲ መግቢ ዝሽትትን ምቖት ዝህበናን ከም በዓቲ ቀዝሒ ስሒቡ እናንፈጥፈጠናን እንከሎ “ሃሪ ሓላፋዩ ሃሪ መንነትካ ምቕያር ነውሪ” እናበልና ንደርፍ ምንባርና ክዝክር እንከለኹ፡ ምስ’ዚ ናይ ሎሚ ሃረምረም ሕሉፍ ስስዐ ብምንጽጻር ይገርመኒ። ናብኡ ከይምለስ ሕጊ ተፈጥሮ ኣይፈቅድን። ሎሚ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባን ኒሕን ከይህነጽ ነገራት ተገላቢጡን ብስሱዓት ተዓብሊሉን። እንታይ ደሊኻ እንታይ ከም ትገብር፡ ምስመን ክትማኸር ከም ዘለካ ዘይትፈልጠሉ፡ ዓሻ ቦታ ለባማት ዝበሓተሉ፡ ዜና ጭካኔን ሞትን ጥራሕ ትሰምዓሉ ናይ ክፉእ ክፉእ መድረኽ ብምዃኑ፡ ናይ’ዚ ሕብረተ-ሰብ መጻኢ ዕድል እንታይ ክኸውን’ዩ ኢለ እሓስብ’ሞ ተስፋ እስእን ይጽልምተኒ።

ገለ ገለ ግዜ ዓበይቲ፣ ምሁራት፣ ሰብ ተመክሮ፣ ንስለ ክብርን መሰል ወዲ-ሰብ ክብሉ ዝተጋደሉ ኢለ ኣብ ኣእምሮይ ሰብ ቅኑዕ ሕልና’ዮም፡ ቁም-ነገር ክገብሩ ይኽእሉ’ዮም ኢለ ፉሉይ ቦታ ዝሃብክዎም ሰባት፡ ቀሪበ ከዕልሎም እንከለኹ ወይ ተግባሮም ክሰምዕ እንከለኹ ኣካሎም ዓንዲፉ ክንሶም ኣተሓሳስባኦም ግን ዘይበሰለ እንታይ ይብሉ ከም ዘለው ዘይርደኦም ኮታ ዝነፈሶም ኮይኖም ይጸንሑኒ’ሞ እሓዝን።

በቲ ካልእ ገጹ ከኣ፡ ታሪኽ ካብ ሰብ ታሪኽ ክመሃሩ፡ ብፍልጠትን ሞያን ክህብትሙ፡ ብኣወንታዊ ስነ-ምግባር ክህነጹ ዝግበኦም ገና ኣብ ናይ ንእስነት ዕድመ ዝርከቡ ወገናት፡ ኣይ ካብ ብቑዕ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ፣ ኣይ ካብ ሞያዊ ክእለት፣ ኣይ ካብ ባህላዊ ክብሪ፣ ኣይ ካብ ሃይማኖት፣ ኣይ ካብ ስራሕ ኣይሰምዑ ኣይስምዑ ምናምን ዝተረፉ፡ ዕድመ ንእስነት ሕጂ ብስነ-ፍልጠት ብተክኖሎጂ ከም ዝጀመረ፡ ቅድሚኦም ከም ዘይነበረ ኣብ እንዳ መስተን ስዲ ጾታዊ ርክብን ተኣሊኾም፡ ውሽጠ ባዶ ክንሶም ለባማት መሲሎም ንለባማት ክንዕቁ ከቆናጽቡ እሰምዕ’ሞ መርገም ድዩ ወይስ ናይ ኣተሓሳስባ ድኽነት ንምፍላዩ እጽገም። ቁም ነገር ዘይብሎም ክንሶም ንቑም ነገርካ ክሰምዑ ፍቃደኛታት ዘይኮኑ፡ ህግደፍ ብመደብ ኣብ ዘስነቖም ኣብ ጽልእን ጭካኔን ዝተመስረተ ብፖለቲካውን ህዝባውን መትከል ዘይዕቀን ላህመታዊ ፍቕሪ ሃገር፡ ብተጸባይነት መቑሕ ተቐይዶም ክንሶም መን ከማን ኢሎም ክጀሃሩ እንከለው፡ እሓሳብ ኣስተንትን እጭነቕ’ሞ ኣይንሰምዕን እይንምከርን እንተኢሎም ደኣ ኣብኣ ይረኽብዋ እብል።

ምኽንያቱ ኣነ እንተ ብጽቡቕ እንተ ብሕማቕ ዕድመይ ከይዱ’ዩ። ከም ሰብ ብሞት ክሓልፍ’የ። ሎሚ ዘቐንዝወኒ ዘሎ ሕጂ ንዓይ ንኽጥዕመኒ ጥራሕ ኣይኮነን። ብቐንዱስ ገና ነቶም ዘለው ህጻናትን መንእሰያትን ድሕሪኦም ዝመጽእ ወሎዳታትን መታ ክሕሾ ካብ ዝብል’ዩ። ነዚ ቅኑዕ ሕልናዚ ዘይመዝን ምኽሪ ዘይቅበል ግን ከኣ ብኣነነት ዝሰኸረ ወለዶ፡ ዕረ እናጠዓመኒ ክብሎ ዘለኒ፡ “ዓር ይብለኪ ኪር ይበልኪ እንተኣበኺ ንውኻርያ ይበኪ” ዝብል ምስላ’ዩ።

                                     ለታይ ገብረንጉስ ካብ መዓስከር ስደተኛታት ዓዲ-ሓርሽ

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 07-05-2018

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel