እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 20 guests and no members online

ፖለቲካዊ ምጽማም እንተነዊሑ፡ ናብ ፖለቲካዊ ዕሽነት ይቕየር፡

ኣብ ዝኾነ ዓውደ ስራሓት ዓንቀፍቀፍ ከጋጥም፡ ኣብ መንጎ ኣብ ሓደ ከባቢ ወይ ስራሕ ዝራኸቡ ሰባት ዘይምቅዳው እንክፍጠር፡ ድሌትን ክውንነትን ምጥዕዓም ኣብዩ ክላተም፡ ኣብ ክንዲ ብዝመስለካ ወይ ዝሓዝካዮ ቅጽበታዊ ግብረ መልሲ ምሃብ፡ ብልቦና ብትዕግስቲ ክትሪኦ ክትምርምሮ ግዜ ምሃብ ሓላፍነታዊ ምዃንካ ዘመልክት ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ’ዩ። መበገሲ ናይ’ቲ ዘይምቅዳው ካብ መሰረታዊ ናይ ባህሪ ፍልልይ ዝመንጨወ፡ ሓደ ብዋጋ ናይ’ቲ ካልእ ክነብር ዝዓለመ ኮይከውን ኣዳቒቕካ ምፍላጥ ከኣ፡ ልቦና ብዱል ወይ ብዱላት ዝሓትት’ዩ። ብዱል ወይ ብዱላት መበገስን መዕረፍን ናይ’ቲ ግጭት ብግቡእ ከየጽንዑ፡ በዳሊ ክሳብ ዝልብም ደረት ንዘይብሉ ግዜ ክጽመሙ እንተመሪጾም ግን፡ ልቢ ምዕባይ ዘይኮነ መርኣያ ዘይብስለት ፖለቲካዊ ልምሰት’ዩ ዝኸውን።

እቲ ዘይምቅዳው ኣብ መንጎ ውልቀ-ሰባት ካብ ዘጋጥም ፈኲስ ማሕበራዊ መበገሲታት ዝዘለለ፡ ምስ ሃገራዊ ፖለቲካን ፖለቲካዊ ምሕደራን ዝተኣሳሰረ፡ ንዕድል ህዝብታት ዝምልከት ሃገር ከደን ጸገም ምስ ዝኸውን ድማ ብደረጃኡ ከስዕቦ ዝኽእል ሓደጋ ተራእዩ፡ ግዜ ምጽማም ደረቱ ተፈሊጡ፡ በዳሊ ናይ ዓፈናን ጭፍጨፋን መሓውሩ ከይዘርገሐ ዝእርነበሉ፡ ኣይፋልካን ኣይተድልየናን ተባሂሉ ግልጺ ብዝኾነ ፖለቲካዊ ቋንቋ ክንገሮ ይግባእ። ኣይሰምዕን እንተኢሉ ድማ ካልእ ብዘየዳግም ክሰምዓሉ ዝኽእል ኣማራጺ ወሲድካ ምውጋዱ ደኣምበር፡ ተመሊሱ ብንዕቀት ክሳብ ዝሸነልካ ምጽማምስ መንገዲ ለባማት ኣይኮነን።

ኣብ መንጎ ጠለብ ህዝብታት ኤርትራን ገባቲ ፖለቲካዊ ተፈጥሮ ናይ ሎሚ ጨፍላቒ ጉጅለ ህግደፍን ከተቀራርቦ እንተደለኻን’ውን ዘይቀራረብ፡ መሰረታዊ ፍልልይ ከም ዘሎ፡ ድሕሪ ምብራር መግዛእታዊ ሰራዊትን ምርግጋጽ ሃገራዊ ልኡላውነትን ዘይኮነ፡ ቅድሚኡ ብቑጽሩ ውሑድ ይኹን ‘ምበር፡ እቲ ዝፈልጥ ይፈልጥ ነይሩ። እቲ ኣቐዲሙ ዝነቕሐ፡ ፖለቲካ ኤርትራ ሎሚን ጽባሕን እናበለ ሓደጋታቱ ስኽፍታኡን ይትንትን ይምህር ነይሩ። እንተኾነ ግን፡ ብጭካነ ስርዓት ደርግ ዝተማረረ፡ ካበይ? ናበይ? ምስ መን? ብኸመይ? ዝብሉ መሰረታዊ ነገራት ዘየገናዝብ፡ ጸላኢ፡ ነጻነት፡ ሃገርነት ኣብ ዝብል ዝተንጠልጠለን ኣብ መድረኹ ብዝምዝገብ ዝነበረ ወተሃደራዊ ዓወታት ዝተማረኸ ስምዒታትን ገዛኢ ብምንባሩ፡ ግቡእ ኣቓልቦ ዝህቦ ብዙሕ ኣይነበረን።

እቲ ለባማት ኣቐዲሞም ብተንታን ዝበጽሕዎ፡ ድሕሪ ነጻነት ኣብ ባይታ ክረአ ኣይደንጎየን። ግዳማዊ መግዛእቲ ብህዝባዊ ቃልሲ ምስተባረረ፡ እቲ ህዝባዊ ቃልሲ ምስ ኩሉ ናይ ባህርን ተግባርን ጸገሙ ሓንጊርዎ ዝመጽአ ዘቤታዊ ገዛኢ ግዜ ኣይወሰደን ናይ ጭፍጨፋን ዓፈናን መሓውሩ ክዝርግሕ ጀሚሩ። ኣብ’ተን ኣመሓደርትን ወተሃደራዊ መኮነናትን ስርዓት ደርግ ኮፍ ኢለሞን ዝነበሩ ልስሉሳት ኮራሱ ኮፍ ኢሉ፡ ንጸረ-ህዝቢ ባህርን ተግባር ስርዓት ደርግ ወሪሱ ህዝቢ ከፈራርሕ ክህድድ ግዜ ኣይወሰደሉን። ኣቐዲሙ ኣንፈቱ ናበይ ከም ዝኾነ ኣመት ክወሃብ ጸኒሑ። ድሒሩ በቲ ኣብ በረኻ ዝለመዶ ዝተበሃልካዮ ፈጽም ኣፍካሓዝ ዝብል ስነ-መጎት ሓይሊ ከምዘመሓድር ብግብሪ እናሓበረ እንከሎ፡ ጽቡቕ ምምሕዳር ኣይኮነን ግን ልምዲ ብምንኣስ’ዩ ዕድል ንሃቦ። ካልኦት ጸገምና ከይፈልጡ’ሞ ከይሕጎሱ ብምስጢር ንሓዞ፡ ንፋስ ኣይነእቱ ዝማእከሉ ነዊሕ ዝቐጸለ ምስ ነፍሰ ቕትለት ዝዛመድ ምጽማም ከም መፍትሒ ተወሲዱ። እቲ ምርጫ ግን ፖለቲካዊ ዕሽነት ‘ምበር ሓላፍነታዊ ልቦና ኣይነበረን።

እቲ ሽዑ መባእታዊ ሓርነታዊ መሰላት ዝተኸብረሉ ክመስል፡ ብዋጋ ህይወቱን መጻኢ ዕድሉን መትከል እግሪ ጨፍላቒ ጉጅለ ህግደፍ ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ ፖለቲካዊ ኣገንዝቦ ዝወፈ ዝነበረ፡ ጉልበትን ገንዘብን ንናይ ሎሚ ሃገራዊ ሕሰም ባይታ ዘንጸፈ ፖለቲካዊ ዕሽነት’ዩ ነይሩ። ሎሚ ድሕሪ ርብዒ ዘመን መሊኦም ዘይለበሙ ገና ኣብ’ቲ ድሕረት ዝተኣልኩ ወገናት ምህላዎም ክትርእን ክትዕዘብን እንከልኻ ከኣ ዝያዳ ትግረም። ብሕሉፍ ኤርትራዊ ሓርበኝነትን ጀግንነትን ትሕበን’ሞ፡ ብኤርትራዊ ፖለቲካዊ ኣረኣእያን ኣናብባን ትስከፍ፡ ትሓፍር።

ዘመናዊ ፖለቲካ ኤርትራ ዕድመ ዝጸገበ’ዩ። መሰል መንነት ዝብል ፍትሓዊ ሕቶ ተሓንጊጡ ዝሓለፎ መስገደል ብዙሕን ከቢድን’ዩ። ብመጽር’ቲ ነዊሕ ዕድመ ምቁጻሩ፡ ብዙሕ መሰናኽላት ምሕላፉ ክምዘን እንከሎ፡ ኣብነት ናይ ገስጋሲ ፖለቲካ ‘ምበር፡ ተምሳሌት ፖለቲካዊ ድሕረት ክኸውን ትጽበዮ ኣይኮነን። ብኣንጻሩ ግን፡ ንህግደፍ ብትውልዱ ‘ምበር ብደርባዊ ፖለቲካዊ ተፈጥሮኡን ፋሽሽታዊ ተግባሩን ከይለለዩ ዛጊት ካብ ጸረ-ህዝቢ ባህሪኡ ወጻኢ ናይ ሰላምን ደሞክራስን ፖሊሲ ቀሪጹ ምሕረት ከውርደሎም፡ ነቲ መሪር ግፍዓዊ ኣገዛዝኣ ተጸሚሞም ዝጽበዩ፡ ገና ናትና ዝብልዎ ፖለቲካዊ መንነትን ንቕሓትን ዘይወነኑ፡ ኣብ ፖለቲካዊ ድሕረት ተኣሊኾም ለባማት መሲሎም ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ንመላኺ ክከናኸኑ ክውድሱ ክትሰምዕ እንከለኻ፡ ዝተኸስረ ፖለቲካዊ ግድምና ዝብል ሚዛን ክትህብ ትግደድ። ብባህርን ብተግባርን ዘይናትካ ዘይውክለካ ምዃኑ ብተግባሩ ንዘረጋገጸልካ ጸረ-ህዝቢ ፖለቲካዊ ጉጅለ፡ ሆ ኢልካ ቀላጽምካ ኣሕቢርካ ተኣለ ትብሎን ናብ ሕጊ ኣቕሪብካ ትፋረዶን’ምበር፡ ንሱ ኮነ ኢሉ ብዝፈጠሮ መጣልዒ ካርታ፡ ኣብ ኣገዳሲ ስትራተጂካዊ ቦታ ስለዘለና ጸላእትን ተጻባእትን በዚሖምና፡ ዶብና ኣይተኸብረን። ብሓይሊ ዝተታሕዘ ልኡላዊ መሬትና ኣይተመለሰን እናበልካ ንመላኺ ምትብባዕን መቕተሊኻ ዝኸውን ባትሪ ምሃብን፡ ናብ ፖለቲካዊ ዕሽነት ዝተቐየረ ምጽማም ደኣምበር ልቦናን ብልኡላውነት ምግዳስን ኣየመልክትን። ስለምንታይ’ሲ፡ ካብ ኩሉ ግኡዝ ነገራት ወዲ-ሰብ ስለዝኸብርን ክኽበር ስለ ዘለዎን።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 13-04-2018

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

Show Panel