እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 24 guests and no members online

ኣብ ጉዳይካ ካብ ምክሳስ ምድግጋፍ።

ብሃገረ ደረጃ ዝፍጠር ሰብ ዘምጸኦ ይኹን ባህሪያዊ ሓደጋታት ዘኸተሎ ጸገም ንምፍታሕ፡ ኣብ መንጎ ግዳያት ምክሳስ ምውቕቓስ ዘይኮነ፡ ምድምማጽ ምድግጋፍ’ዩ ፍቱን መድሓኒቱ። እቲ ጸገም ሰብ ዘምጸኦ እንተደኣ ኮይኑ፡ ናይ’ቲ ጸገም በዓል ቤት መን? ስለምንታይ? ብኸመይ? ምፍላጥ የድሊ። ባህሪያዊ ሓደጋ ምስ ዝኸውን’ውን ከምኡ፡ መንቀሊኡ ፈሊጥካ ዝምከተሉ ውጥን ምጽናዕን ምውጻእን የድሊ። ኣብ’ዚ መሰረታዊ ረቛሒታት’ዚ እኹል ሓበራዊ ኣገንዝቦ ምስተታሕዘ ድማ፡ ናይ ተግባር መደባት ትስእልን ነብስኻ ከፋፊልካ፡ ዘድሊ ዕጥቂ ወኒንካ ትወፍር’ሞ ኣድማዒ ውጽኢት ከኣ ተመዝግብ። ዝወረደ ሓደጋ ብማዕረ ዝሃስየካን ብዘይ ናይ ኩልኻ ተሳተፎ ዘይምከት እናሃለወን፡ እቲ ጾር ክራገፈልካ ትደሊ፡ ተሳትፎኻ ከተረጋግጽ ድማ ዘይትደሊ ምዃን፡ ብድፍረት ንምዝራብ በለጽ’ዩ። ኣብ ዝኾነ ሓባራዊ ስራሕ ድሌትን ክውንነትን ሚዛኑ ሓልዩ ዘይከይድ እንተደኣ ኮይኑ ዝድለ ለውጢ ወይ ውጽኢት ክመጽእ ዝሕሰብ ኣይኮነን።

ወሳንነት ህዝብን ልዕልና ሕግን ኣብ ዝሰፈኖ ኩነታት፡ ከመይነት ፖለቲካዊ ምሕደራ ሓንቲ ሃገር ንኹሎም ዜጋታት ብማዕረ’ዩ ዝብጸሖምን ዝምልከቶምን። ልኡላውነት ህዝቢ ኣብ ዝተመንዘዓሉን፡ ግዝኣተ ሕጊ ኣብ ዝፍረሰሉን ኩነታት ግን ማዕረ ብጽሒት ማዕረ ኣረዳድኣ ዝበሃል ነገር ኣይህሉን። ኣብ’ቲ ሃገራዊ ሓባራዊ ጉዳይ ኩሉ ወሰንትን ዝያዳ ተጠቀምትን ዝወሓዱ ይኾኑ። እቶም ዝበዝሑ ከኣ ካብ ጉዳዮም ይግለሉ። ዝተባህልዎ ሰማዕትን ተግበርትን ይኾኑ። ስለዚ ከኣ ክለተ ደምበ ይፍለ። ደምበ ውጹዓትን ደምበ ገዛኢ ደርብን ወይ ደምበ ፈታውን ጸላእን ተባሂሉ ድማ ይግለጽ።

ኣብ ካልእ ከይከድና ንዓና ንኤርትራውያን ገጢሙና ዘሎ ድማ፡ ኣብ’ቲ ሓበራዊ ሃገራዊ ጉዳይ ውሑዳት ወሰንቲ ብዙሓት ግዳይ ዝኾናሉ ፖለቲካዊ ኩነታት ነጊሱ ምህላው’ዩ። ካብ ኩሉ ዝገርም ከኣ እቶም ፖለቲካዊ መዘውር ናይ ኤርትራ ተቖጻጺሮም ዝርከቡ ውሱናት ወሰንቲ፡ ንድሌቶም ብዘይ ዝኾነ ሕጋዊ ደገፌታ ብቕልጽሞም ዝትግብርዎ ፍጹም ካብ መስመር ሰብኣውነት ዝወጽኡ ጨካናት ምዃኖም’ዩ። ብመልክዕ ፈላሊኻ ግዛእ ሓደ እዋን ምስ ሓደ ከባቢ ካልእ ግዜ ምስ’ቲ ካልእ፤ ኣብ ሓደ መድረኽ ምስ ሓደ ሃይምኖት ካልእ እዋን ምስ’ቲ ካልእ ሽነኽ እናሻረው ጉጅላዊ ረብሓኦም ዝሕልው ደኣምበር፡ ንጠለብን ድሌትን ብዙሓት ማእከል ገይሮም ዘመሓድሩ ኣይኮኑን። ብሓጺሩ ንረብሓ ውሑዳት ዝጣበቑ፡ ንረብሓን መሰልን ብዙሓት ድማ ዝጻብኡ ጸላእቲ’ዮም።

ነዊሕ ግዜ ወሲዱን ብዙሕ ሃሰያታት ድማ ምስ በጽሐን ደኣ ኮይኑ ‘ምበር፡ ዝበዝሕ ህዝቢ ወጹዕ ምዃኑ፡ ወጻዒኡ ብኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ ጉጅለ ህግደፍ ምዃኑ፡ ኣብ ኤርትራ ብደምበ ፈታውን ጸላእን ዝፍለጡ፡ ብሰዓራይን ተሰዓራይን ዝዳነዩ፡ ክልተ ዘይተዓረቑ ደምበታት ተፈጢሮም ምህላዎም፡ ሰፊሕ ኣገንዝቦ ዝተታሕዘሉ ወድዓዊ ኩነታት ንለውጢ ኣብ ዝበሰለሉ መድረኽ ተበጺሑ ኣሎ። ኣብ’ዚ ደረጃ ምብጻሑ ዋላ ግዜ ዝበልዐ ይኹን ኣወንታዊ’ዩ። እንተኾነ ግን፡ ደምበ ጸላእን ፈታውን ይነጽር ‘ምበር፡ ኣብ ደምበ ፈታዊ ከከንዲ ዝዓቕምኻ ዘይምብርካት፡ ሓቢርካ ዘይምስራሕ፡ ዘይምድግጋፍ፡ ኒሕ ዘለዎ ዝተሰከፈ ንለውጢ ላዕሊ ታሕቲ ክብል፡ እቲ ገለ ከኣ ኣማዕድዩ ክርኢ፡ ነቲ ብክንዲ ዝዓቕሙ ዝነጥፍ ዘሎ፡ ከምዚ ዘይገበረ ለውጢ ዘየምጸኣ እናበለ ክኸሶ ክነቕፎ ይረአ።

ብናተይ ገምጋም እዚ ከም’ዚ ዓይነት ኣረዳድኣ ብድፍረት ብሓላፍነታዊ ኣገባብ ክግራሕ ክእረም ኣለዎ። ተወዲቦም ምሉእ ግዜኦም ሂቦም ዝነጥፉ ዘለው ዜጋታት፡ ኣብ’ዚ ንቕሓትን ውሳኔን’ዚ ምብጻሖም ክምጎሱ ክድገፍ ይግባእ። ምኽንያቱ ንሳቶም’ውን ንባዕሎም ብውልቀ ሰሪሖም ማሕበራዊ ህይወቶም ክመርሑ፡ ስድራ ቤቶም ክሕግዙ፡ ክመሃሩ፡ ክህብቱም ዝኽእሉን ዝደልዩ ሰባት’ዮም። ከም ሰብኣውያን ፍጡራት ከም ዝደኽሙ፡ ከም ዝሓሙ፡ ከም ዝሞቱ እናፈለጡ ካብ ውልቃውነት ህዝባውነት ዘቐደሙ ብምዃኖም ኩሉ ቅኑዕ ሕልና ዘለዎ ወገን ከተባብዖም ይግባእ። ኣብ ንጥፈታቶም ድኻም እንተርእዮም፡ እንተዘይተሰማሚዖም ድማ ብርሑቕ ኮይንካ ምውርዛይ ምፍራድ ዘይኮነ፡ ከም በዓል ጉዳይ ቀሪብካ እንታይ’ዩ እቲ ጸገም፣ እቲ ጌጋ ኣበይ’ዩ? መን’ዩ ዝሕተተሉ ነጺርካ ኣካል ፍታሕ ኮይንካ ምርካብ የድሊ።

ብተግባር ግን፡ ከምኡ ዓይነት ንቕሓትን ኣካይዳን ኣብ ባይታ ይረአ የለን። ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ውሽጦም ክቃደው ብዘይምኻኣሎም፡ ዘይተወደበ ህዝቢ እቲ ጉዳይ ናቱ ምዃኑ ኣሚኑ ንምፍታሕ ቀሪቡ ኣወንታዊ ጸቕቲ ኣብ ክንዲ ዝገብር፡ ገለ ክሓሚ እቲ ገለ ከኣ፡ ፈጺሙ ከምዘይምልከቶ ገጹ ጠውዩ ሕቖኡ ሂብዎ ይርከብ ኣሎ። ከምኡ ምግባር ልቦና ኣይኮነን ጥራሕ ዘኮነ፡ ብዝኾነ መዕቀኒ ዘዋጽእ ኣይኮነን። ንሓባራዊ ወጽዓ ሓባራዊ ቅልጽም’ዩ ዝፈትሖ። ዘይሰርሕ ንዝሰርሕ እንተኸሰሶ ፋይዳ የብሉን። እቲ ውጽዓ ንኹልና፣ ህልዊ ድኻም ናይ ሓባርና፣ ዝምዝገብ ዓወት ከኣ ብሓባራዊ ጻዕርና ዝብል ተረድኦ ክተሓዝ ኣለዎ። ህዝቢ ከም በዓል ጉዳይ ተዋሳኢ ሓታቲ፡ ተጽዕኖ ፈጣርን ዝሓሸ መንገዲ ዓወት ሓባርን ደኣምበር፡ ተዓዛቢ ክኸውን ከቶ ኣየጸብቕሉን። ስለዚ ኣብ ሃገራዊ ሓባራዊ ጉዳይካ ካብ ምክሳስ ምድግጋፍ ኣማራጺ ዘይብሉ መንገዲ ዓወት’ዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።

                                                           ሃና ብርሃነ ኡጋንዳ

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 11-04-2018

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

Show Panel