እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 157 guests and no members online

ኣብ ህልው ፖለቲካ ኤርትራ ፍትሓውን መትከላውን መርገጽ ዘይብሎም ኤርትራውያን፡ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ሚዛናዊ ርእይቶ ክህቡ ትጽቢት ኣይግበርን።

ኣብ ኤርትራ ነጊሱ ንዘሎ ጸረ-ህዝቢ ኣረኣእያን ፋሽሽታዊ ተግባርን ዘይኹንኑ፡ ብኣንጻሩ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ዝድግፉ ዘተባብዑ ወገናት ፖለቲካዊ ሚዛን ዘይብሎም’ዮም። ህዝብታት ኤርትራ ንዘልዕልዎ ሕቶ መሰል ሕቶ ደሞክራሲ ከይዕወት ዝዕንቅፉ ካብኡ ሓሊፎም ከኣ ዝጭፍልቑ ድማ’ዮም። ስለምንታይ ፍትሓውን መትከላውን መርገጽ የብሎምን። ኣብ ኤርትራ ስልጣን ጨቢጡ ኣብ ዘሎ ጉጅለ ሓንሳብ ፈታዊ ገለ ግዜ ድማ ጸላኢ ዝብል ተገራጫዊ ኣረኣእያ ዘለዎም ኤርትራውያን፣ እቲ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ዝፍጽሞ ዘሎ ኢ-ሰብኣዊ ግፍዒታት ብልክዕ ክረኣዮምን ከቐንዝዎምን ኣይክእልን። ጉጅለ ህግደፍ እንታይ ዓይነት ደርባዊ ባህሪ ኣለዎ? እንታይ ዓይነት ተግባርከ ይፍጽም፡ ውጹዓት ብሄራትን ብሄረ-ሰባት ህዝብታት ኤርትራ’ኸ እንታይ ይጠልቡ ኣለው ብዓይኒ ፍትሕን መሰልን ኣመዛዚንካ ናይ ዘይምርኣይ ወይ ኮነ ኢልካ ሓቂ ካብ ዘይምቕባል ዝነቐለ ዝተዛበዐ ርእይቶ ኣለዎም።  

ኣብ ፖለቲካ ፍትሓዊ ምዃን ካብኡ ተበጊስካ ንፍትሒ ምጥባቕ ካብ መሰረታዊ ደርባዊ ባህሪ ዝምንጩ ናይ ቅኑዕ ሕልና ሕቶ ደኣምበር፡ ምስ ምድላይን ዘይምድላይን ዝኸይድ ናይ ምርጫ ጉዳይ ኣይኮነን። ፍትሓዊ ኣረኣእያ ምስ ዓመጽ ኣይኸይድን። ፍትሓዊ ኣረኣእያ ሓሶት ኣየተኣናግድን። ፍትሓዊ ኣረኣእያ ብቕርበትን ርሕቀትን ኣድልዎ ኣይገብርን። ፍትሓዊ ኣረኣእያን ናይ ካልኦት ስቓይን መከራን ክርኢ ኣይምነን። ፍትሓዊ ኣረኣእያን ሓቢርና ንጥፋእ ኢሉ ጸሎት ኣይገብርን። ፍትሓዊ ኣረኣእያ ሓሳድ ኣይኮነን። ፍትሓዊ ኣረኣእያ ካብ ቅኑዕ ሕልና ዝብገስ፡ ቅኑዕ ፍርዲ ድማ ዝህብ’ዩ። ኣንጻር ዘይፍትሓውን ዓመጽን’ዩ። ዓመጻዊ ኣተሓሳስባ ግን መግለጺ ጥዑይ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ኣይኮነን። ዓመጻዊ ኣተሓሳስባ ዓለቕቲ ስኒት’ዩ። ኣንጻር ሓቢርካን ተኸባቢርካን ምንባር’ዩ። ጸረ- ሰላምን ልምዓትን’ዩ።

ስለዚ ኣብ ህልዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ንህዝብን ንፍትሕን ዘይጣበቑ ወገናት፡ ከመይ ክገልጽዎ ይፍትኑ ካልእ ጉዳይ ኮይኑ፡ ዓመጽቲ’ዮም። ጨፍለቕቲ ዓፈንቲ መሰረታዊ ሓርነታዊ ደሞክራስያዊ መሰላት’ዮም። ኣእምሮኦም ካብ ፍትሓዊ ሕልና ስለ ዝኾብለለ፡ ጨፍሊቕካን ገቢትካን ተደረር ዝብል ስነ-መጎት ሓይሊ’ዩ ፍልስፍናኦም። ህዝብታት ኤርትራ ንሳቶም ብዝቐየስዎ ጥራሕ ክኸዱ እምቢ እንተበሉ ከኣ፡ ተገዲዶም ክቕበሉ ዝኣምን’ዩ። እዚ ከም’ዚ ዝበለ ዓማጺ ኣተሓሳስባ ካብ ኤርትራ ወጻኢ ኣብ ዘለው ህዝብታት እንታይ ዓይነት ኣጠማምታ ክህልዎ ከም ዝኽእል ንምርዳእ ከቢድ ኣይኮነን። ብሓጺሩ ሰላም፣ ሓድነት፣ ዕቤት ኣይምነዩን። ደሞክራሲ ፍትሒ ግን ብመሰረቱ’ውን ቋንቋኦም ስለዘይኮነ ስለዘይተማህርዎ እንተዝሓስቡ’ውን ክዛረብሉ ኣይክእልዎን’ዮም። ስለምንታይ ከም’ቲ ተዛረብቲ ቋንቋ ኣምሓርኛ ዐ ሐ ቐ ኸ ኢሎም ክገልጹ ዝጽገሙ ልሳን ህግደፍን ደገፍቲ ህግደፍን ድማ፡ ደሞክራሲ፡ ፍትሒ፡ ልዑላውነት ህዝብን ሕግን ኢሉ ብንጹር ቋንቋ ክዛረብ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ’ዩ።

ከምኡ ስለዝኾኑ ድማ’ዮም እንተተሳኺዕሎም ኢዶም ሓዊሶም፡ ንሱ እንተዘይተሳኸዐ ከኣ ብካልእ ተኣምር ህዝብታት ኢትዮጵያ ሕድሕዶም ክባልዑን ሃገረ ኢትዮጵያ ድማ ክትፈርስን ዝምህለሉ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ሽግር ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኣብ ኤርትራ ርኡይ ጽልዋ ከም ዘለዎ ኣይርድኡን። ፈተውቲ ነብሶምን ኣርሒቖም ዘይጥምቱ ድፉናት ኣእምሮን ስለዝኾኑ፡ እንተኾይኑ ኢትዮጵያ ፈሪሳ ብዓይኖም ክሪኡ ከምኡ እንተዘይኮይኑ ከኣ ሓቢሮም ነበረ ክኾኑ፡ ንምብትታን ኢትዮጵያ ዘቀላጥፍ ኩሉ እከይ ተግባራት ይገብሩ። ሓንሳብ ካብ ሓቅን ፍትሕን መምለሲ ብዘይብሉ ስለዝጸደፉ ድማ፡ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፡ እቶም ኣብ ውድቀት ህልዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተራ ኣለዎም ዝብልዎም ውልቀ ሰባት፡ ትካላት ማሕበራዊ መራኸቢታትን ውድባትን እንታይ ይደልዩን ይብሉን ከም ዘለዎ ብልክዕ ኣይርድኡን።

ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ናዕቢ፡ ምስ’ቲ ክድገም ዘይብሉ ብገለ ሓላፍነት ዝጎደሎም ሰባት ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብን ንብረትን ዝተፈጸመ ዕንወት፡ ፈደራላዊ ቅርጻ መንግስቲ ይቀየረልና ኣይበለን። መሰል ብሄራትን ብሄረ ሰባትን ዘውሕስ ዓንቀጽ ጸገም ኮይኑና’ሞ ይቀየር ክብል ኣይተሰምዐን። ናይ ኣገባብ ጉድለታቱ ገዲፍካ፡ ናዕበኛታት ኣድልዎ ይወገድ፣ ሓቢርና ንጠቐም፣ ኣብ ግዕዝይና ዝጠሓሉ ናብ ሕጊ ይቐረቡ፣ ዕድል ስራሕ ይፈጠረልና፣ ብስእነት ሰናይ ምምሕዳር ንሳቐ ኣለና፣ ናይ ፖለቲካን ሕልናን እሱራት ይፈትሑ …ወዘተ’ዮም ክጠልቡ ጸኒሖም። ብሓጺሩ ዘይከም ህግደፍ ዘመሓድራ ዘሎ ኤርትራ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ሕገ-መንግስቲ ስለ ዘሎ፡ ሕገ-መንግስቲ ዝሃቦም መሰል ከም ዘሎ ስለዝፈልጡን ዝኣምኑን’ዮም ኣብ ጎደናታት ወጺኦም ከይፈርሑ ክእረም ኣለዎ ንዝብልዎ ነገራት ዓው ኢሎም ክጠልቡ ዝተሰምዑ።

ሕገ-መንግስታዊ ውሕስነት የብልናን ከም’ቲ ንኤርትራ ዝመርሕ ዘሎ ህግደፍ ኣብ 1994 ንውጉኣት ሓርነት ማሕበራዊ ሕቶ ስለዘልዓሉ ብጭካነ ዝጨፍጨፎም፡ ብተመሳሳሊ ተመሃሮ ኣስመራ ዩኒቨሪሲቲ ንዘልዓልዎ ሕቶ ንምዕፋን ወተሃደራት ልኢኹ ብበትሪ፡ ማእሰርትን መቕተልትን ዝተሳህሎም፡ ክንጭፍጨፍና’ዩ ኢሎም እንተዝሰግኡ፡ ብውሕዱ ሜላ ተቓውሞኦም ምቐየሩ ነይሮም። ባህሪ ናይ’ቲ መንግስትን ሕገ-መንግስቲ ዘፍቅደሎም መሰላትን ኣብ ጸብጻብ ስለዘእተው ግን ከም’ቲ ዝገበርዎ ገይሮም።

ኣምለኽቲ ህግደፍ ግን “ትደልያኦም’ሞ የዘንገዓክን” ከም ዝበሃል፡ ነቲ ብውሽጦም ኣብ ኢትዮጵያ ከለዓል ዝደልይዎ ሕቶ፡ ሕቶ ህዝብታት ኢትዮጵያ ኣምሲሎም ከቕርብዎ ይፍትኑ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕቶ ብሄር ኣየድልየናን ይብል ኣሎ። ደሞክራስያዊ ፈደራላዊ መንግስቲ ዝበሃል ኣየድሊየናን ይብል ኣሎ። እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጸገም ናይ ኣፈጻጽማ ዘይኮነ ናይ ግጉይ ፖሊሲ ውጽኢት’ዩ። ዓሌታዊ ፖሊሲ ንዓባይ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕዎ እናበሉ ኣብ ቃሬዛ ተጸይሮም ብዛዕባ ካልኦት ክወራዘዩን ሓዊ ከናኽሱን ቀኒዮም። እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ፡ ድሌት ድሑራትን ሓሳዳትን ህግደፋውያንን መሰልቶምን’ዩ። ምስ’ቲ ተቓወምቲ ዝጠልብዎ ዘለው ከኣ ከብድን ሕቖን’ዩ።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 23-02-2018

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel