እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 25 guests and no members online

ጠንቂ ምድኻም ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ውድዓዊ ድዩ ባዕላዊ?

ኣንቱም ሰባት ንበይነይ ድየ ተሃዊኸ ወይስ ኩሉኹም ከም’ዚ ከማይ ኢኹም? ኣነ’ኮ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ጸገም ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ምንቅስቓስ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ከኣ ብፍላይ፡ ኣበይ በጽሐ፡ እንታይ ተባህለ ተገብረ ክከታተል ውልቀ ማሕበራዊ ህይወተይ ምምራሕ ስኢነ። ረዚን ፖለቲካዊ መልእኽቲ ዘይብሉ ኣብ እከለ ውድብ ምፍንጫል ተፈጢሩ፡ እከለ ኣንጻር እከለ ጽሒፉ፡ ኣብ ኢንተርኔት ዘርጊሑ፡ ርኢኻዮዶ ኣንቢብካዮ’ዶ ዝብል ፈኲስ ዕላል እንተዘይኮይኑ፡ ከም’ቲ ዝደልዮን ዝምነዮን እከለ ዝተባህለ ውድብ’ኮ ውሽጣዊ ሓድነት ኣለዎ፡ ብተግባር ከኣ ጽቡቕ ንጥፈታት ይገብር’ዩ። ተስፋ ዘለዎ’ዩ። ውድብ ክስቶን ክስቶን ድማ ተመሓዝዮም ክኸዱ ጸኒሖም፡ ደረጃ ብደረጃ ዝነበሮም ፍልልያት ኣብልዮም ናብ ፍጹም ሓድነት በጺሖም ኢሉ ዘበስረኒ ስለዘይረኸብኩ፡ ካብኡ ዝብገስ ክኸውን ይኽእል እነሆ ናይ ጥዕና ጸገም ገይረ። ውልቃውን ህዝባዊ ፖለቲካዊ ጥዕናን ስኢነ ይሳቐ ኣለኹ። እሞ ኣሕዋት ኣብ ተመሳሳሊ ተገዳስነትን ስቓይን እንተሃሊና፡ ካብ’ዚ ከመይ ንገላገል ልብና ኣንጽሂና ኮፍ ኢልና ብዘይነሓፍነት ንበሃሃለሉ፡ ንዛተየሉ ቅልጡፍ መፍትሒ ንድለየሉን። ንዓይ ዘይርደኣኒ ንሳትኩም ግን ተንብብዎ ዘይንቡር ተርባጽ የርኢ እንሃሊየ ድማ ተዓገስ ዝብል ምኽሪ ሃቡኒ። ሃገር ከም ሃገር ለባም ቀላሲ ከምዘይብላ፡ ኣብዘይጽቡቕ ኩነታት እናሃለና ጽቡቕ ከምዘለና ክንመስል ምፍታን ግን ናይ ጥዕና ኮይኑ ኣይስመዓንን።

በቲ ኣዕናዊ መንግስታዊ ጉጅለ ዝቃላሕ ዳርጋ ኩሉ ክብል እደፍር ኣብ ባይታ ዘየለ፡ ኣብ ክብረት መሰልን ረብሓን ህዝብታት ዝኾነ ኣወንታ ዘይብሉ፡ ተለኣኣኽቲ ናይ’ቲ ሰብኣይ ኣብ ወረቐት ዘስፍርዎ ንምልኪ ዘቆናጁ ናይ ሓሶት ጸብጻባት ንዓመታት ሰሚዐዮስ ፍጊዕ ኢሉኒ። ካሴት እናደጋገሙ ዘቕርብዎ ወተሃደራዊ ስርሒታት፣ ኣብ’ዚ መዋእል’ዚ ጅማውቶም ዘይተረረ ሕጻናትን ብዕድመ ዝደፍኡ ሽማግለታትን ብጭዃሮን ባዴላን ናብ ዓዶም ዘእቱ ጽርጊያ ሰሪሖም፡ ንዘመናት ከሳቕዮም ዝጸንሐ ጸገም ፈቲሖም፡ ምርጫ ደያኑ ኣመሓደርቲ ዓድን ከባቢያዊ ምምሕዳራትን ብደሞክራስያዊ ኣገባብ ተሰላሲሉ፡ ነበርቲ ሳላ ነጻነትናን መንግስትናን መራሕትና ብደሞክራስያዊ መንገዲ ክንመርጽ ብምኽኣልና ምስገና ንመንግስትናን ፈጣሪናን ክብሉ ገሊጾም፣ ክልተ ሜጋ ዋት ካብ ሓይሊ ጸሓይ ኣፍሪና …. ወዘተ ዝብል ወረ ምስማዕ ሰልችዩኒ።

ናብ መርበብ ኢንተርኔትን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ገጸይ እንተጠመትኩ ድማ ዝተፈላለየ ኣስማትን ሽፋናት ዝተጠቕማ ደገፍቲ ኢሳያስ፡ መንግስቲ ኤርትራ ከም’ዚ ዝበለ ኣዋጅ ኣውጺኡ፡ ፕረሲደንት ኢሳያስ መግለጺ ሂቡ፡ ንስርዓት ወያነን ምምሕዳር ኣሜሪካን ኣይገደፈሎምን ልሕስ ኣቢልዎም። ቁጠባ ኤርትራ ደረጃ ብደረጃ ይዓቢ ከምዘሎ፡ ጸዋር ህዝቢ ኤርትራ ሳለ መንግስቱን ጻዕሩን ጸጊቡ ይሓድር ከም ዘሎ፡ ንገስጋስ ሃገራዊ ቁጠባና ዝድርዕ ምድላዋት ተጻፊፉ ምህላውን ሓቢሩ። ሃገረ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ሓደጋ ኣለው። ከምኡ ከም ዝኸውን ከኣ ክቡር ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቐዲሙ ኣተንቢሁ ነይሩ’ዩ። ኩቡር ፕረሲደንት ሃገረ ኤርትራ ንሽግር ዞባናን ዓለምናን ጠንቁን መፍትሒኡን ዝምልከት ሰፊሕን ሃናጽን መግለጺ ሂቡ ዝብል ምስ ዘቤታዊ ጸገምናን ኣፈታትሓኡን ተዘማድነት ዘይብሉ ሃጠው ቀጠው መሊኡ ይጸንሓኒ።

እዋእ ከም’ዚ ኢልካ ደኣሞ ቀጻልነት ህዝብን ሃገርን ከመይ ክረጋገጽ ይኽእል? ካን ኮይኑና ኣይነድምዕ ኣይነስምዕ ኮይና ኣለና ማለት ድዩ ኢለ ድማ ነብሰይ ይሓትት። ርጡብ መልሲ ግን ኣይረክብን። እሞ ዝተፈተኹም ኣሕዋትን ኣሓትን ደጊመ ክሓተኹም እዚ ከም’ዚ ዝበለ ፖለቲካዊ ውድቀት ምንጩ ካበይ’ዩ? ወድዓዊ ድዩ? ወድዓዊ እንተኾይኑ መን’ዩ? ብኸመይ’ከ ይግለጽ? ባዕላዊ ድዩ? ባዕላዊ እንተደኣ ኮይኑ’ኸ ብኸመይ ይግለጽ? ንምርዳኡ ሓርቢቱኒ። ኣንጻር መላኺ መንግስታዊ ጉጅለ ዝተወደቡ ሓይልታት ዝረአ ንጥፈታት የብሎምን። መብዛሕቲኦም ብኣድማዕነት ግቡኦም ይገብሩ ከምዘይለው ይኣምኑ። ግን ከኣ ካብ ቁጽጽርና ወጻኢ ብዝኾነ ወድዓዊ ጸገም’ዩ ክብሉ ይስምዑ። ሕራይ ወድዓዊ ጸገም ይሃሉ ኣብ ኩሉ ንጥፈታቶም ድዩ ጸቕቲ ዝገብር? ምሉእ ንምሉእ ኢድን እግርን ዝኣስር፡ ኣለኹ እናበልካ ቀስ ብቐስ ዘሕቅቕ ድዩ? ገለ ካብ መደባቶም ካብ ቁጽጽሮም ወጻኢ ይጎናደብ፡ ብቐጥታ ብወድዓዊ ኩነታት ዘይጽሎ ብውሽጣዊ ኩነታቶም ጥራሕ ኣብ ዝሰላሰል ስራሓት ፍኒሕኒሕ ዘይብልሉ ምኽንያት እንታይ’ዩ?

ወድዓዊ ኩነታት ክንዲ ዝኾነ ይትረር፡ ሎሚ ሳላ ዘመናዊ መራኸቢታት ኣብ ውሻጠኻ ኮይንካ ሃናጺ ሓሳባት ናብ ማስ ወይ ሓፋሽ ከተመሓላልፈሉ እትኽእል ሓጋዚ እዋን’ዩ። ፍልልያቶም ንምንጻር ምጽባብን ምምሕዳርን ዘይላዘብሉ፡ ንሳቶም እንተዘይክኢሎም ለባማት ኣማኻርቲ ዘይጽውዕሉ? ጠንቂ ናይ’ዚ ከም’ዚ ዝበለ ፖለቲካዊ ውድቀት ተናጻጊ ናተይ ስምዑ በሃሊ ደላዪ ዝና ድሑር ባዕላዊ ሽግር ‘ምበር ዘይስገር ወድዓዊ ጸገም’ዩ ኣብ ዝብል መደምደምታ ክበጽሕ ኣየኽእለንን።

ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ብደም ዝመጽአት ንኽትነብረላ ምችእቲ ዝኾነት ሃገር እናሃለወትና፡ ብሰር’ዚ ናይ ዓዋሉ ምትእኽኻብ ዝኾነ ጉጅለን፡ ኣብ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ተሰሪቱ ብሓላፍነት ናይ ምብህሃል ባህሊ ዘየጥረይ ተመክሮ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጥን ሃገር ዘይብሎም ክንከውን፣ ኣብ ዝኸድናዮ ከላ እዚኣቶም እናተበሃልና እናተጨልገምና ክነብር ኢዶ ኣይጽቡቕን። ዘኹርዕ ታሪኽን ባህልን እናሃለወና መንነት ዘይብሎምን ክንከውን ደቅና ከም ዘርኢ ሽንፋእ ኣብ ፈቖዶ ተበቲኖም ከባይ ዝመጽኡ እናተባህሉ ክነዓቑን ርእሶም ኣድኒኖም ክኸዱን አረ ዘሕፍር ብታሪኽ’ውን ዘሕትት’ዩ። ገለ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ምስ በጻሕና ብዝረኽብናዮ ተነጻጻሪ ሰላምን እንጀራን ባዕላ ትፈልጥ ኤርትራ፡ ባዕሉ ይፈልጥ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝብል መደምደምታ ዝበጻሕና ከይንህሉ’ውን ስኽፍታ ኣለኒ። ናቱ ዘይብሉ ክብሪ ከምዘይብሉ ግን ክንዝክር ይግባእ።

ብገለ ሰባት ኣብ ኤርትራ ብሰላምን ምንባር እንተስኢነ፡ ኣብ ዝኸድክዎ ሃገር ምስ ዝጸንሓኒ ህዝቢ ተሰማሚዐ ክነብር ይኽእል’የ ጸገም የብለይን ዝብል በጨቕታ’ውን እሰምዕየ። እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ’ዩ ዝብል ሚዛን ኣለኒ። ምኽንያቱ ምስ ወለዱ፣ ኣሕዋቱን ኣሓቱን ዘይሰማማዕ፡ ርስሓት ገዛኡ ንምጽራይ ድልዊ ዘይኮነ ባህርን ኣተሓሳስባን ኣብዘይፈልጦ ሃገርን ምስ ዘይፈልጦም ሰባትን ተኸኣኢሉን ተጻዊሩን ብሰላም ክነብር ዘይሕሰብ’ዩ። ወዲ-ሰብ’ኮ ተለዋዋጢ ቃል ‘ምበር ተለዋዋጢ ባህሪ የብሉን። እንተደልየ ከም’ዚ ይኸውን እንተዘይደልየ ከም’ዚ ይኸውን ዝበሃል ባህሪ የለን። እንተ ኣወንታ እንተ ኣሉታ ሓደ ሰብ ሓደ ባህሪ’ዩ ዘለዎ። ስለዚ ኣነ ብኩነታትና ይፈርሕ ኣለኹ። ሻቕሎተይ ይዓቢ ኣሎ። ከይንሰርሕ ከይንዓቢ ወድዓዊ ጸገም ተጽዕኖ ኮይኑና ከቢዱና ዝበሃል፡ ጉልባብ ንባዕላዊ ድኻም ‘ምበር ዝእመን ምኽንያት ኮይኑ ይረኽቦ የለኹን።

መራሕቲ ውድባት እንተዘይነፍዑ ኣባላት ውድባት ፍኒሕኒሕ ክብሉ ስለምንታይ ኢሎም ክሓቱ ይግባእ። ኣባላት ውድባት እንተደቀሱ በርገስ ማሕበራት ብስም ህዝብን ሃገርን ፖለቲካዊ ውድብ መስሪትኩም ከም’ዚ ዝበለ ኣዋጅ ኣውጺእኩም ነይርኩም፡ ትሰርሕሉ የለኹምን እንታይ ምኽንያትኩም ዝብል ሕቶ ከልዕሉ ይግባእ። ስቪክ ማሕበራት ተጽዕኖ ክገብሩ እንተዘይክኢሎም እቲ ዘይተወደበ ህዝቢ ብሓፈሻ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ብውልቀታት ዝግለጽ ብሉጽ ዓቕሚታት ድምጹ ከስምዕ እንተይ ኮይንኩም ክብል ኣለዎን ይግባእን። መዓስ ሎሚ።

                                               ዓንደ ማርያም ካብ ኡጋንዳ

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 12-02-2018

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel