እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 29 guests and no members online

ብርእይቶ ተጋዳላይ ስዩም መስፍን ቀኒአ፡

ኤርትራውያን ፖለቲከኛታት ካብ ሓፈሻውነት ወጺኦም ብመትከል ዝምድርሉ መድረኽ ናፊቐ

ሰላም ዝኸበርኩም ኣሕዋት፡ ኣዳለውቲ ሰሙናዊ መደብ እንታይ ይበሃል እንታይ ይጸሓፍ፡ ከመይ ኣለኹም ሰነይ ክትህልው ልባዊ ትምኒተይ’ዩ። እዛ ዝሰደልኩም ዘለኹ መልእኽቲ መሰረታዊ ትሕዝቶኣ

ከይተንከፍኩም ኣብ ኣቀማምጣ ቃላትን ፊደላትን ጌጋ እንተለዋ ኣሪምኩም ናብ እዝኒ ሰማዕቲ ከተብጽሑለይ ሓደራ።

ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ኤርትራውያን ብሓፈሻ፡ ገዳይም ተጋደልትን ፖለቲከኛታት ድማ ብፍላይ።ኣብ ቃልሲ ውድብ ኮይንካ ኣብ ክንዲ ቀቀድሚ ህዝቢ ደድሕሪ ህዝቢ ምኻድ፡ ብዝተነጸረ ስትራተጂን ስልትን ክትመርሕን ክትምራሕን ዘይምኽኣል፡ ውዕሎኻ ከም ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝኾነ ሽቕለት፡ ቀይዲ ዘይብሉ ዝገላበጥ ወይ ኩነታታዊ እንተኾይኑ፡ ብዘይጥርጥር ፖለቲካዊ ኣንፈት ኣጥፊእካ ኣለኻ ማለት’ዩ። ብካልእ መግለጺኡ ከኣ ዝርወት’ዩ። ኣንጻር መን ተቓሊስካ ንመን ሓራ ከም እተውጽእ፡ ካበይ ተበጊስካ ኣበይ ከምእተዕርፍ፣ ምስ መን ስትራተጂካዊ ዝምድና ከም እትገብር፡ ምስ መን ስልታዊ ዝምድና ከም እትገብር ትሪአሉ ፖለቲካዊ መምዘኒ ተበቲኑ’ኳ ኣሎ ማለት’ዩ። ነዚ ዝሩው ወይ ብቱን ኣረኣእያ ሒዝካ ሃገር ከደን ህዝባዊ ፖለቲካዊ ለውጢ ከምጽእየ ምባል፡ ተራ ቀልዲ ወይ ልክዕካ ዘይምፍላጥ’ዩ። ፖለቲካዊ ውድብን ፖለቲካዊ መሪሕነትን ኮይንካ ብህዝቢ ምቕላድ ኮነ ልክዕካ ዘይምፍላጥ ከኣ ክልቲኦም መግለጺ ፖለቲካዊ ድሕረትን ድኽነት’ዮም።

ኤርትራ ናይ ገዳይም ፖለቲከኛታት ድኻ ኣይኮነትን። ሓደን ክልተን ዘይኮነ ብኣማኢትን ኣሽሓትን ዝቑጸሩ ገዳይም ኤርትራውያን ፖለቲከኛታት ኣለው’ዮም። እዚ ብኣማኢትን ኣሽሓትን ዝቑጸሩ ገዳይም ፖለቲከኛታት ዘለውዎ ህዝቢ ግን፡ ሰላም፡ ደሞክራሲ፡ ፍትሒ፡ ልምዓት ካብ ምንፋቕ ሓሊፉ ከም ጥሙር ህዝብን ልኡላዊ ሃገርን ንቕጽል’ዶ ኣይንቕጽልን ኣብ ዝሰከፈሉ ደረጃ በጺሑ ይርከብ። እቲ ህዝባዊ ስኽፍታ ድማ ንዓና ንኤርትራውያን ጥራሕ ዝረኣየና ዘቤታዊ ምስጢር ኣይኮነን። ንዓለማዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝከታተሉ፡ ንፖለቲካ ኤርትራ፡ ዜጋታትን ህዝብታትን ኤርትራ ብጭቡጥ ዘይሕልፍዎ ዘለው ህይወትን ብቐረባ ዝፈልጡ ለባማትን ሓላፍነታውያንን ወጻእተኛታት’ውን ዝሻቐልሉ ዘለው መድረኻዊ ዛዕባ’ዩ። ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት’ውን ነቲ ሻቕሎት ዘረጋግጽ’ዩ። ኤርትራውያን ገዳይም ፖለቲከኛታት ዝድለይሉ፡ ብቕዓቶም ዘረጋግጽሉ፡ ወሳኒ መድርኽ ድማ ሎሚ’ዩ። ብቑዕ መሪሕ ውድብን መሪሕ ባእታን ኣብ ሰላማውን ለማጽ መድረኽን ዘይኮነ ኣብ ጽንኩር ናይ ሞትን ሕየትን እዋን’ዩ ዝፍተን። ህዝቢ ብስምዒታዊ ረስኒ ናብ ዘይድሊ ኣንፈት ክኸይድ እንከሎ፡ ብጉድለት ፖለቲካዊ ንቕሓት ድዩ ብፍርሕን በለጽን ኣብ ትሕቲ ገዛእቱ ናይ ምርዓም ምልክት ከርኢ እንከሎ፡ ወይ ጸላእቱ ፈሊጡ፡ ቃልሲ መሪጹ፡ ግን ቀላሲ ስኢኑ ኣንፈት ኣጥፊኡ ኣብ ማእከል ተስፋ ቆሪጹ ቀዘዝ ክብል እንከሎ፡ ቅድሚት ተሰሊፉ ተቓሊሱ ከቃልስ ምስ ዝበቅዕ’ዩ።

ፖለቲካ ኤርትራ ፈታውን ጸላእን ብዝፈልጦ ብዝተነጸረ ስትራተጂን ስልትን ዝምራሕ፡ ንዝበዝሐን ዝተወጸዐን ህዝቢ ማእከሉ ዝገበረ፡ ሓሳብን ተግባርን ኣጠዓዒሙ ዝሰርሕ መሪሕ ደሞክራስያዊ ውድብን መሪሕ ባእታታትን ስኢኑ፡ ካበይ? ናበይ? ብኸመይ? ኣንፈት ኣጥፊኡ ተዘሪግሉ ዘሎ ወቕቲ ኢና ንርከብ ዘለና። ከም ህዝቢ ከም ሃገር ካብ’ዚ ዝሩግ ሓፈሻዊ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ወጺእና፡ ፖለቲካዊ መስመርና ተነጺሩ፡ ልኡላውነት ህዝብን ሕግን ግቡእ ቦታኡ ናብ ዝሕዘሉ መድረኽ ክንሰጋገር፡ ካብ ሓፈሻዊ ኣረኣኣያን ኣሰራርሓን ነጻ ንወጽኣሉ ፖለቲካዊ ኣንፈት፡ ገዳይምና ከርእዩና ይግባእ። ገዳይም ፖለቲከኛታት ኤርትራ፡ ብሓቂ ህዝባውነት፣ ፖለቲካዊ ብቕዓት፣ ካብ ዝኾነ ይኹን ነብሰ ፍትወት ዝረሓቐ ተወፋይነት፣ ትብዓት እንተሃልዩ፡ ነበርና ገበርና ዝሓለፈ ታሪኽ ከዘንትውልና ወይ ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ኢሎም ቆጸሮ ክቡና ዘይኮነ ሕጂ ኣለና ይበሉና። ብዘይነግ ፈረግ ጠንቂ ናይ’ቲ ሃገር ከደን ጸገም እከለ’ዩ። ዝጥቀመሉ ዘሎ ናይ ምድንጋር ስልቲ፡ ደርባዊ ፖለቲካዊ ባህሪኡ ከምዚ’ዩ። ማሕበራዊ መሰረቱ በዓል እከለ’ዮም። በዚ ሜላን ስትራተጂን’ዚ ክንኣልዮን ዝተዘርገ ፖለቲካዊ ምስልና ናብ ንቡር ክንመልሶን ንኽእል ኢና ዝብል መንገዲ ከርእዩና ይግባእ።

ብናተይ ሚዛን ካብ ኣካዳሚያዊ ወይ ቀለማዊ ትምህርቲ፡ ግብራዊ ተመክሮ ዝያዳ ጭቡጥን ሃብታምን ፍልጠት’ዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ኣካዳሚያዊ ወይ ቀለማዊ ትምህርቲ ኣየድልን ንምባል ወይ ሚዛኑ ንምትሓት ኣይኮንኩን። ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ፖለቲካ ብዓይኒኻ ዘይትሪኦ ረቂቕ ግን ከኣ ቅኑዕ ሕልናን፡ ብዓይንኻ ትሪኦ ዝጭበጥ ግብራዊ ተመክሮን ናብ ሓቂ ዝቐረቡ’ዮም ዝብል ገምጋም ስለዘለኒ’የ። ፖለቲካዊ ደሞክራሲ ሕቶ ምሕደራ ህዝቢ ዝምልከት ዓውዲ’ዩ። ኣብ ትሕቲ ፖለቲካዊ ምሕደራ ዘይሕቖፍ ዓውደ ስራሕ ወይ ፍልጠት ድማ የለን። ብግቡእ ተጠቒመሙሉ’ዶ ኣይተጠቕምሉን ካልእ ጉዳይ ኮይኑ፡ ሰላሳ ኣርበዓ ሓሙሳ ዓመት ኣብ መሳርዕ ፖለቲካዊ ቃልሲ ዝጸንሑን ገና ዝቅጽሉ ዘለውን ወገናት ገዳይም ፖለቲከኛታት’ዮም።

ኣብ’ዚ ዝተጠቕሰ ናይ ቃልሲ ዕድመ ይውሕድን ይበዝሕን፡ ወገን ህዝቢ ይኸውን ወይ ጸረ-ህዝቢ ክኸውን ይኽእልን እንተዘይኮይኑ፡ ገለ ዝተዋህለለ ፍልጠት ከም ዘሎ ርዱእ ነገር’ዩ። ህዝቢ ዝደልዮ ፍልጠት ከኣ ህዝባዊ ውግንና ዘለዎ ፍልጠት’ዩ። ኣወንታዊ ሸነኹ’ዩ። ሎሚ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣብ ጸልማት’ዮም ዝርከቡ ዘለው። እቲ ጸልማት ሰብ ዝሰርሖ’ዩ። ሰብ ዝሰርሖ ድማ ብሰብ ይቕየር’ዩ። ገዳይም ፖለቲከኛታት ኤርትራ ግን ኣብ ክንዲ ብዝተነጸረ መትከል ብሓፈሻውነት፡ ኣብ ክንዲ ኣብ ቅሉዕ መድረኽ ብሓውሲ ሕሜታ ብትሕተ ባይታ’ዮም ክቕይርዎ ዝፍትኑ። እዚ ድማ ፈጺሙ ክኸውን ዘይኽእል መኻን ፈተነ’ዩ።

ሓደ ካብ መስረቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ዝኾነን እቲ ውድብ ብዝኽተሎ ናይ ምትኽኻእ ውሳነ ብወግዕን ብኽብርን ካብ’ቲ ውድብ ዝተሰናበተን ገዲም ፖለቲከኛ ተጋዳላይ ስዩም መስፍን፡ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተሰላሰለ ሻብዓይ ውድባዊ ኮንፈረስን ተሳቲፉ፡ ድሕሪ ምዝዛም ኮንፈረስ ዘስመዖ መደረ ሰሚዐ ተመሲጠ። ብሓቂ ቅዱስ ክንኢ ቀኒአን። ተጋዳላይ ስዩም መስፍን ካብ ዝተዛረቦ ኣብነት፡ ነዚ ኮንፈረንስ’ዚ ሕርቃን ጣዕሳ እናተሰመዓና፡ ንብዓት ህዝብና ክንሕብስ ከቢድ ጭንቀት እናተሰመዓና፡ ግን ከኣ ብምሉእ እምነት ሓቦን ኒሕን ኢና ኣቲናዮ። ህዝቢ ሓቊፉ ሓብሒቡ ዘዕበዮ ውድቡ ስልጣን ዓቲሩ፡ ልምዓት ደሞክራሲ ፍትሒ ከንግሰሉ እናተጸበዮ እንከሎ፡ ቀስ ብቐስ እናጠለሞ ምስ ከደ ካልኣይ ሞት ተሰሚዕዎ። ናበይ ንጎዓዝ ኣለና ኢሉ ክግምግመሉ ዝኽእል ዓቕሚ ኣብ ዝሰኣነሉ ኩነታት ኢና ተኣኪብና ዘለና።

ህዝቢ ካብ’ዚ 35 መዓልቲ ዝወሰደ ኣኼባ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ክወጽእ ተጸቢዩ። ኣብ’ዚ ሸውዓተ መዓልቲ ዝወሰደ ኮንፈረንስ ዝገበርናዮ ገምጋምን ምንቕቓፍን ዋላ ሕጂ’ውን ምሉእ ኣይኹን፡ ሰብ ጌጋኡ ከይከወለ ብግልጺ ብዛዕባ ነብሱን ብጻዩን ዝተዛረበሉ፡ ፖለቲካዊ ባህሪኡ እንታይ ነይሩ ናበይ ይዝንብል ከም ዘሎ ዝረኣየሉ መድረኽ’ዩ። ኣብ’ዚ ዘለናዮ መዋእል ከም’ዚ ጌሩ ነብሱ ዝፍትሽ ፖለቲካዊ ውድብ ዘሎ ኣይመስለንን። ብርግጽ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ መስመር ዝዓጠቐ ውድብ ይጋገ’ዩ። ስለምንታይ’ሲ ብኩለንተንኡ ሕብረተ-ሰብ ካብ ዝደሓረ ናብ ዝማዕበለ ዝልውጥ ኣንፈት ሒዙ ይሰርሕ ስለዘሎ፡ ዝሰርሕ እንተኾይኑ ከኣ ክጋገ ቅቡል’ዩ።

ኣብ’ዚ ክፍለጥ ዘለዎ ኣብ ስራሕ ጌጋ ምፍጻሙ ዘይኮነስ፡ እቲ ጌጋ ከመይ ክፍጸም ክኢሉ፡ ከመይ ከ ክእረም ኣለዎ ኣብ ዝብል ዝረአ ምዝባዕ’ዩ። ሓደ ደሞክራስያዊ ውድብ፡ ካብ ጌጋኡ ክሃድም እንተፈቲኑ ወይ ተጋግየ ኢለ ብወግዒ እንተተዛሪበ፡ ህዝቢ ክኽዕበኒ ጸላእቲ ድማ ክምዝምዝዎ’ዮም ስለዚ ክዱን ብኣፈ ስላሴ ይኹን እንተኢሉ መንገዲ ዕንወት’ዩ። ህወሓት ኣነ ጉድለት ኣለኒ፡ ጉድለተይ ህዝቢ ክፈልጦን ካብኡ ክመሃርን ብወግዒ ከይተሰከፍኩ ክዛረበሉ ኣለኒ ዝብል እምነት ዘለዎ ውድብ’ዩ። ኣብ’ዚ ኮንፈረንስ ከም ውድብ ጌጋ ፈጺምና ኢና። ዝፈጸምናዮ ጌጋ ግን ከመይ ይግለጽ፡ ክብደቱ’ኸ? ነቲ ቅኑዕ ፖለቲካዊ መስመርና ሰጊርናዮ ዲና? ብሓቂ በስቢስና ዲና? ዝብል ሕቶ ኣልዒሉ’ዩ ገምጊሙ። እቲ ፈጻሚት ናይ ህወሓት’ኮ ቆርበቱ ገፊፍና ኢና ዘይረኣናዮ’ምበር፡ ዕርቃኑ ወጺኡ እኳ’ዩ ተገምጊሙ። ማእከላይ ኮሚቴ ኮነ እቲ ፈጻሚት፡ ብዘይካ ህዝቢ ክብሪ የለን። ብዘይካ’ዚ መስመር’ዚ ኩርዓት የለን። ስለዚ ብዘርኣናዮ ጉድለት ነቲ ህዝብን መስመርን ተንበርኪኽና ይቕረታ ክንሓትት ኣለና ኢሉ’ዩ ገምጊሙ።

ይቕጽል ገዲም ተጋዳላይ ኣቶ ስዩም መስፍን፡ እዚ መስመር’ዚ መተካእታ ከምዘይብሉ፡ ብተግባር ተፈቲኑ ዘዐወተና ስለ ዝኾነ ክንኮርዓሉ ይግባእ። ብመጽር እዚ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ መስመር፡ ዝበስበሰት ህወሓት፣ ዝበስበሰት ብኣዴን፣ ዝበስበሰት ኦህዴድ፣ ዝበስበሰት ዴኢህዴግ፣ ዝበስበሰ ኢህወደግ የድልዩና’ዮም። ስለምንታይ ኩላትና መትከል ኣብ ዝሰረቱ ብሓባር ደው ኢልና፡ ሕድሪ ህዝቢ ንምምላእ ካብ ኣንቆልቊልናዮ ዝጸናሕና ንምለስ ስለ ዘለና። ብርግጽ ካብ ውድቀትና ዝተመለስናሉ መድረኽ ቀሊል ኣይኮነን። ይኹን ግን ኣንታ ህዝቢ ዳግም ኣይንኽሕደካን ኢልና ቃል ኪዳን ዝኣተናሉ መድረኽ’ዩ። ስለዚ እቲ መድረኽ ኮንፈረንስ ዕውት ነይሩ ዝብል እምነት ኣለኒ። እቲ መድረኽ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፈጸምናዮ ክሕደት ተቐቢልና ናብ ባህሪያዊ ቦታና ክንምለስ ብሓቂ ደምክራስያውያን ብሓቂ ደቂ-ህዝቢ ኮይና ሕድሪ ስውኣት ብግቡእ ክንፍጽም እንኽለሉ መንገዲ ክንረክብ ኣኽኢሉና’ዩ።

ዝጸበየና ዘሎ መድረኽ ብርግጽ ከቢድ’ዩ። ድኽነት ከይቀበርና፣መንእሰይ ተረካቢ ህዝብን ሃገርን ከይኮነ፡ መስተርሆት የብልናን። ደኺመ ከይበልና ጸሓይ ከይዓርበና ካብ ንኸዶ ዘለና ብዕጽፊ ወሲኽና ክንጎዪ ኣለና። ኣብ ውሽጥና ሳዕሪሩ ዝጸንሐ ምጥርጣር ብምትእምማን፣ ምጉጅጃል ብውዑይ ደርባዊ ቃልሲ ከምታ ባህልና ምስቲ በዓል ቤት ዝኾነ ህዝብና ኮይና እናገምገምናን እናኣረምናን ነቕ ዘይብል መሰረት ከነንጽፍ ኣለና ይብል ገዲም ፖለቲከኛ ተጋዳላይ ስዩም መስፍን። እዚ ኣበሃህላ’ዚ ወርቂ ዝኾነ ሓሳብ’ዩ። ኣበይ ሃገር ብዘየገድስ ኣብ ህዝባዊ ቃልሲ ንዝርከቡ ወገናት ኩሎም ድማ ይጠቅም። ንዓና ነዞም ፖለቲካዊ ኣንፈትና ተዘሪጉ መጻወቲ ውሑዳት ሰባት ኮይና ዘለና ኤርትራውያን ድማ፡ ዝያዳ ቅርበትን ኣገዳስነት ኣለዎ። ስለዚ ድማ ብርእይቶ ተጋዳላይ ስዩም መስፍን ቀኒአ፡ ኤርትራውያን ገዳይም ፖለቲከኛታት ካብ ሓፈሻውነት ወጺኦም፡ ብመትከል ዝምድርሉ መድረኽ ናፊቐ።

                   ሮቤል በርሀ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 05-02-2018

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel