እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 44 guests and no members online

ትብጻሕ ናብ ኣዳለውቲ መጽሔት ህዝባዊ ደሞክራሲ ዓምዲ ኣንበብቲ፡ ንተካይድዎ ዘለኹም ቃልሲ ኣሳልጦን ዓወትን እምነየልኩም።

እዛ ዝስደልኩም ዘለኹ ሓጻር ጽሕፍቲ ኣብ ዓምድኹም ከተስፍሩለይ ከኣ ሓደራ እብል።
ዝኸበርኩም ኣሕዋት፡ ንሕማቕ ድዩ ንጹቡቕ፡ ብሕጋዊ ድዩ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ፡ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝተቐጻጸረ ሓይሊ፡ ኣብ’ቲ ዝመርሖ ሕብረተ-ሰብ ናቱ እምነት ናቱ ኣረኣእያ ክጸሉ ተጽዕኖ ክፈጥር ከም ዝኽእል ዘካትዕ ኣይኮነን። ስለምታይ’ሲ፡ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ምምሕዳዊ፣ ማሕበራዊ፣ ባህላዊ ጉዳያት  ብናቱ ፖሊስ ስለዝቐርጾን ነቲ ኣብ ትሕቲኡ ዝነብር ህዝቢ ድማ ብኡ  ክመሓደር ክነባበር ስለዘገድዶን ዝፈጥሮ ተጽዕኖ ኣቃሊልካ ዝረአ ኣይኮነን። ብፍላይ እቲ ሓድሽ ወለዶ፡ ነቲ ብሸነኽ መንግስቲ ዝበሃልን ዝግበርን  ቀስብቐስ እናለመዶ፡ ነቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ኣወንታዊ ክብርታት ድማ እናህሰሶ እናገደፎ ክኸይድ ግድን ይኸውን።ኣብ’ዚ ግደ ሚዲያን ስነ-ጥበብን ዝለዓለ’ዩ። ንኣብነት፡ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ፡ ደሞክራስያዊ ተፈጥሮ እንተሃልይዎ፡ ናይ ሰላም ናይ ሓድነት ሓባራዊ ተጠቃምነት ፖሊሲ ዝኽተል፡ ንስሩት ኣወንታዊ ክብርታት ናይ’ቲ ሕብረተ-ሰብ ብግቡእ ዘኽብር እንተደኣ ኮይኑ፡ ዜጋታት ኣወንታ ደኣምበር ኣሉታ ኣይመሃሩን። ብኣንጻሩ፡ ተሓታትነት ዘይብሉ፡ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተወራረሰ ዝመጸ ኣወንታዊ ባህላዊ ውርሻታት ናይ’ቲ ህዝቢ ዘየኽብር፡ ከም ቃሕታኡ ዝሃልል፡ ደስ ዝበሎ ብቕልጽሙ ድዩ ብስርቂ ዝወስድ፡ በዚ ጽዩፍ ተግባር’ዚ ከኣ ዘይስከፍ ዘይሓፍር ምስ ዝኸውን እቲ ኣብ ትሕቲ ምሕደራኡ ዝዓቢ መንእሰይ፡ ብኣሉታ ምጽላው ኣይተርፍን።
ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ህዝቢ  ንዘለው ኣወንታዊ ባህልታት ካብ ቃላት ዝሓለፈ ብተግባር ሰሪሕሉ ኣይፈልጥን። ብኣንጻሩ እኳ ደኣ  ናቱ ናይ በይኑ ቅኑዕን ገስጋስን ባህሊ ከም ዘለዎ፡  እቲ ናይ ሕብረተ-ሰብ እምነት፡ ባህሊ፡ ስነ-ምግባር ግን ከም ድሑር ዘይማዕበለ እናበለ’ዩ ዘቆናጽቦ ኔሩ። መሪሕነት ህግደፍ ባህሊ ምክብባር ኣብሪሱ፡ ባህሊ ምንዕዓቕ ኣንጊሱ። ባህሊ ግሉጽነት ተሓታትነት ኣህጒጉ፡ ባህሊ ምድንጋር፡ ቀይዲ በተኽነት ዘሪኡ። ንሓሶት፡ ስርቂ፡ ምትላል፡ ንካልኦት ሰባት ወይ ህዝብታት ምንዓቕ ምቁንጻብ ዝጽየፍ ዝኹንን ስሩት ኣወንታዊ ባህሊ ሃሪሙ፡ ሓሲኻ፡ ሰሪቕካ፡ ኣደናጊርካ ትድረረሉ ማሕፉዳኻ ትመልኣሉ፡ ኣፍ ልብኻ ነፊሕካ ንከማኻ ሰባት ተቆናጽበሉ ዘይነበረ ባህልን ስነ-ምግባርን ኣተኣታትዩ።
ሎሚ ብዙሓት ወለዲ፡ ስነ-ምግባር ትማልን ሎሚን እናነጻጸሩ፡ ብዘዕባ ካልኦት ዘይኮነ፡ ብዛዕባ ደቆም ክዛረቡ እንከለው ኣዝዮም ይሓዝኑ። ኣብ ብዙሓት መንእሰያት ባህሊ ሓሶት፣ ስርቂ፣ ምድንጋር፣ ንዓይ ይጥዓመኒ፣ ኣነ እፈልጥ፣ ጽዩፍ ተግባራት ሳዕሪሩ። መንገዲ በለጽ ዘየሕፍር መግለጺ ስልጣነ ተወሲዱ። ቃል ኪዳን ላሕሊሑ፡ ነዚ ዘተባብዕ ደኣምበር ያዕ ዝብል ኣካል ተሳኢኑ። እዚ ክቡር ህዝቢ፡ ክቡር ባህሉ ይሃስስ ይጠፍኣ ኣሎ። እዚ ነውራም ባህሊ’ዚ ኣብ ውሽጢ’ዚ ርብዒ ዘመን ከም ለበዳ ሕማም ዝተላበዐ’ዩ። ዋንኡ ከኣ እዚ ብግዕዝይና ዝጠስጠሰ ስርዓት’ዩ ኢሎም ከማርሩ ይስምዑ። ሓቆም’ዮም። መንግስቲ ህግደፍ መንእሰይ ኣብ ምብልሻው ተዓዊቱ’ዩ ዝብል እምነት  ኣለኒ። ከም’ቲ መግዛእቲ እንግሊዝ ህዝቢ ምስ ህዝቢ፡ ሓደ ዓሊት ምስ’ቲ ካልእ ዓሌት፡ ከምኡ’ውን ሃይማኖት ምስ ሃይማኖት ዝጠራጠርሉ ስኒት ዝስእንሉ ባይታ ገዲፉ ብምኻዱ ውዲት እንግሊዝ እናተባህለ ዝዝረበሉ፡ ህግደፍ ድማ ንሱ ምስ ተወገደ’ውን፡ ብቐሊል ክፍወስ ዘይክእል  ሕማም ደሓር ዝኾነ  ኩለ-መዳያዊ ብልሽውና ኣተኣታትዩ ኣሎ።  ስለዚ፡ ኩሉ ግዱስ ዜጋ ነዚ ጉዳይ  ብደረጃ ናይ ጽባሕ ሓደጋኡ ብትኹረት ክጥምቶን ካብ ሕጂ መፍትሒ ከናድየሉን ኣለዎ እብል።
                                          ስዒዳ ሳልሕ ኣዲስ-ኣበባ
ካብ ወገዓዊት ልሳን ደግሓኤ መጽሔት ህዝባዊ ደሞክራሲ  መጋቢት 2015 ዝተወስደ
ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 17-06-20

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

Show Panel