እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 32 guests and no members online

ንኣድማዒ ስራሕ፡ ቅኑዕ ተበግሶን ግብራዊ ንጥፈትን

ኣበይ ብዘየገድስ ኩሉ ሰብ ኣብ ዝተዋፈረሉ ዓውድታት ስራሕ ኣድማዒ ወይ ውጽኢታዊ ክኸውን ከም ዝደሊ ዘተሓታት ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ኣብ ዝኣተኻዮ ስራሕ ውጽኢታዊ ወይ ኣድማዒ ክትከውን ብጸሎት፣ ብምህለላ፣ ብሰናይ ድሌትን ምንዮትን ዝሳኻዕ ኣይኮነን። ሰናይ ድሌትን ሚኒዮትን ጽቡቕ’ዩ። ጸሎትን ምህልላውን’ውን ሃይማኖትና ዝእዝዞ በብእምነትና ክንፍጽሞ ዘለና መንፈሳዊ ግዴታ ምዃኑ ኣየከራኸርን። ግን ኣበይ ኮይንካ እንታይ እናገበርካ ኢኻ ጽቡቕ ትደልን ሰሰናዩ ትምነን? እንታይ ወጢንካ እንታይ እናገበርካ ኢኻ ፈጣሪ ሓግዘኒ ኣዐውተኒ ኢልካ ትልምኖ፡ ተጸሉትን ትምህለልን? ትወፍረሉ ዓይነት ስራሕ ነጺርካ፡ ናይ ስራሕ ውጥን ስኢልካ፡ ናይ ተግባር መደባት’ውን ኣውጽኢካ ኣብ ስራሕ እናተዋሳእካ እንተደኣ ኮይኑ ድግፉን ይበል ዘብልን’ዩ። ውጥን ስራሕ የብልካ፣ ናይ ተግባር መደባት ብግዜ፣ ብጉልበት፣ ብገንዘብ ብፍልጠት ከይለካዕካን ኣብ’ቲ ስራሕ ከይተዋፈርካን ጽቡቕ ምምናይ፡ ጸሎት ምግባር ግን ነብሰ ምትላል’ዩ። ጥዑይ ሰብን እዝግን ዘይቅበልዎ መኻን ሕልሚ’ዩ።

ድኽነት፣ መሃይምነት፡ ድሕረት፡ ፖለቲካዊ ጭቆና፡ ወጢንካ ብተግባር ወፊርካ ረሃጽ ኣፍሲስካ’ዩ ዝሰዓር። ሰናይ ሚኒዮት፡ ጸሎትን ምህለላን ከኣ እናሰራሕካ’ዩ። ቅዱሳን መጻሕቲ ከም ዝብልዎ’ውን ተስእ ስራሕ ጀምር’ሞ ንስራሕካ እግዝኣብሄር ክባርኸልካ’ዩ ኢዮም ዝብሉ። ብድቁስካ ብጸሎተ ምህለላ ሚኒዮትካ ክሳኻዕ’ዩ ዝብል ዋላ ሓደ’ኳ የለን። ስለዚ ንኣድማዒ ስራሕ መጀመርያ ብሓሳብ ደረጃ ውጥን ምውጻእ፡ ቅኑዕ ተበግሶ ምውሳድ፡ ብግባሪ ከኣ ምንጣፍ የድሊ።

ማሕበር ረድኤትን ምዕባለ ኤርትራ ንኤርትራውያን ስደተኛታትን ካልኦት ብህግደፍ ዝተገፍዑ ዝተረስዑ ወገናትን ጸገማቶም ኣብ ምቕራፍ ገለ ከበርክት ኣለኒ ኢላ ዝተበግሰት ገና ብዙሕ ኩለ-መዳያዊ ደገፋት ዘድሊያ ሓዳሽ ማሕበር’ያ። ብሓቂ ኤርትራዊ ጸገማት ኣብ ምቅላል ናተይ ኣወንታዊ ተራ ክጻወት ኣለኒ ኢላ ቅንዕና ሒዛ፡ ኣብ ለገሳት ኤርትራውያንን ኣዕሩኽ ኤርትራውያንን ተኣማሚና፡ ብውፉያት ኣባላት ተመሪሓ ስለ ዝተበግሰት ግን፡ ኣብ ሓጺር ግዜ ነቲ ሓሳብ ኣብ ተግባር ብምትርጓም ኣወንታዊ ውጽኢት ከተርኢ ጀሚራ። ኤርትራዊ ጸገማት ሰፊሕ፡ ደገፍ ዘድልዮም ወገናት ብዙሓት፡ ገና ደልዲላ ዘይረገጸት ቁጠባዊ ምንጫ ካብ ወፈያ ግዱሳት ዝገበረት ማሕበር ከም ምዃና መጠን፡ ካብ’ቶም ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ዝርከቡ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ጸገማት ዘለዎም ወገናት፡ ብዕድመ ኣብ ዝደፍኡ ሽማግለታት፣ ደቂ-ኣንስትዮ፣ ብሕማምን ብኲናት ኣካሎም ዝጎደሎ ወገናት፣ ኣላዪ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ህጻናትን ትኹረት ብምግባር ብዓቕማ ብገንዘብን ብዓይነትን ከተበርክት ጸኒሓን ገና’ውን ተበርክት ኣላን።

ማሕበር ረድኤትን ምዕባለን ኤርትራ ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ዝርከቡ ደጋፊ ዘይብሎም ወገናት ኣብ ምሕጋዝ ጥራሕ ከይተሓጽረት፡ ብሰንኪ’ቲ ብዜጋታትን ህዝብታትን ኤርትራ ዘይኮነ፡ ብግኡዝ መሬት ኤርትራ፣ ብኩሉ ዶባትን ወሰናስንን ኤርትራ ዘይኮነ፡ ብቑሸት ባድመ ከም ዝግደስ፡ ልኡላውነት እናበለ ዝቑዝም ከደናግር ዝፍትን ጉጅለ ህግደፍ፡ መረበትኩም ገዲፍኩም ናብ ጋሽ-ባርካ ትኸዱ ወይ ድማ ባዕልኹም ትፈልጡ ብዝብል ፍጹም ሓላፍነት ዘጎደሎ ውሳነ፡ ብመደብ ን ከቢድ ጸገም ክቃልዑ ዝፈረዶም ነበርቲ ዓድታት ክኒን ቅኒቶ ካብ ዘለዎም ብዙሕ ዝዓይነቱ ጸገማት፡ ኣብ ክልተ መሰረታዊ ነገራት ማለት ህጻናት ዝመሃርሉ ቤት ትምህርትን ህዝቢ ኣብ ቀረባኡ ጽሩይ ማይ ዝረኽበሉ ዕድላት ኣብ ምፍጣርን መደብ ሒዛ ክትነጥፍ ጀሚራ። እቲ ኣብ’ተን ዓድታት ዘሎ ጸገም ናብ ኤርትራውያን፣ ኣዕሩኽ ኤርትራውያንን ሰብኣውነት ዝስመዖም ወገናት ክበጽሕ ተረባሪባ። ኣብ ደምበ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ዝርከባ መራኸቢ ብዙሓን ኤርትራውያንን’ውን ነቲ ጸገም ተረዲአን ኣብ ምቅላሕ ነናተን ኣወንታዊ ግደ ኣበርኪተን።

ስለዚ ከኣ ኣባላት ማሕበር ረድኤትን ምዕባለን ኤርትራ፣ ኣብ ስደት ዝርከቡ ተወለድቲ እተን ዓድታት፣ ግዱሳት ኤርትራውያን፣ ኣዕሩኽ ኤርትራውያን፣ ሰብኣዊ ተደናጋጽነት ዘለዎም ዜጋታት ዝተፈላለያ ሃገራትን በብዓቕሞም ብዘወፈይዎ ገንዘባዊ ደገፍ፡ መበገሲ ዝኸውን ህንጻ ቤት ትምህርቲ ተሰሪሑ፡ ህጻናት ትምህርቲ ጀሚሮም ንመበል ካልኣይ ዓመት መዕጸዊ በዓል ክጽንብሉ በቒዖም። ኣዝዩ ርሑቕ ቦታ ተጓዒዙ ጽሬቱ ዘይተሓለወ ማይ ዝሰቲ ዝነበረ ህዝቢ ኣብ’ዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመተ 2017 ኣብ ማእከል እንተን ዓድታት ብክኢላታት መጽናዕቲ ተገይሩ፡ ዓባይ ኣብ ኩዕታ ማይ ተገልግል ማሽን ብምክራይ ብዝተገብረ ጻዕሪ፡ ጽሩይ ማይ ክሰትዩ ጀሚሮም ኣለው። መዕጸዊ ካልኣይ ዓመት ናይ ተመሃሮን ጽሩይ ማይ ዝረኸብሉ ኣጋጣምን ምኽንያት ብምግባር ከኣ፡ ብ23 ሓምለ 2017 ኣብ ክኒን ብ25 ሓምለ 2017 ከኣ ኣብ ቅኒቶ ሽሻየ ማይ ኣዳልዮም፡ ብታሕጓስ ጸንቢሎም ውዒሎም። ንማሕበር ረድኤትን ምዕባለን ኤርትራ፡ ንቀንዲ ተዋሳኢ ናይ’ቲ ሰናይ ተግባር ኣቶ ካሕሳይ ይሕደጎ፡ ንኹሎም ብገንዘብ፣ ብመራኸቢ ብዙሓን ብሞራል፣ ብፍልጠት ደገፍ ብምግባር፡ ነዚ ዘብቅዕዎም ግዱሳት ወከናትን ድማ ብልቢ ኣመስጊኖም። ብርግጽ ጸገም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኮነ ህዝቢ ዓድታት ክኒን ቅኒቶ ብዙሕን ዝተሓላለኸን ብምዃኑ ብቐሊል ዝፍትስሕ ኣይኮነን፡ ገና ሓያል ዝተወሃሃደ ጻዕሪ ዝሓትት’ዩ። ይኹን ግን፡ ውዕሎ ማሕበር ረድአትን ምዕባለን ኤርትራ ከም ማሕበር ኮነ ኣቶ ካሕሳይ ይሕደጎ ድማ ከም ሰብ ልዕሊ ንጽጉማት ወገናት ምሕጋዝ ዘበርክትዎ ዘለዎ ኣወንታዊ ኣስተዋጽኦ፡ ዝኾነ ጸገም ቅኑዕ ተበግሶን ግብራዊ ንጥፈትን ተወፋይነትን እንተሎ ዘይከኣል ነገር ከምዘየለ ዓቢ ትምህርቲ ዝተረኽበሉ ኣብነታዊ ሰብኣዊ ተግባር’ዩ። ስለዚ ኣብ ኩሉን ብኹሉን ኣድማዒ ወይ ውጽኢታዊ ስራሕ ንምስራሕ፡ ቅኑዕ ተበግሶን ግብራዊ ንጥፈትን።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 31-07-2017  

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

Show Panel