እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 61 guests and no members online

“እቲ ናታስ ንሓማታ” ሓምሻይ ክፋል

ኣብ ራብዓይ ክፋል ጽሑፍና፡ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ መጀመርያ ኣብ’ዚ ዞባ’ዚ፡ ምስ ገለ ርእሰ ሓያን ናይ ምዕራብ ሃገራት ተዓሲቡ ክሰርሕን ጎብለል ኮይኑ ክወጽእን ብደመ-ረሃጽ ህዝብታት ኤርትራ እናነገደ፡ ዕድመ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ከናውሕን ዝነበሮ ሕልሚ፡ ምስ ኢትዮጵያ ባዕሉ ብዘባርዖ ኲናት ተሳዒሩ ሕልምታቱ ምስ መኸነ፡ ከመይ ኢሉ ናብ ሃገራት ኣዕራብ ከም ዝተንበርከከ ርኢና ነይርና ። ካብ’ዚ ብምቕጻል ዝተኸተሎ ስትራተጂ፡ ኣብ’ዚ ዞባ’ዚ ኣብ ዝኽሰቱ ግርጭታት፡ መዘዞም ብዘየገድስ ክሳብ ብዋጋ ልኡላውነት ሃገር እናተዋገየ ጸቢብ ውልቃውን ጉጅላውን ረብሓታቱ ብምምላእ፡ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ውራየይ ኢሉ’ዩ ክሰርሓሉ ተራእየ።

እቲ ንስርዓቱ ኣብ ስግኣት ዘእተወ፡ ኣብ ሃገራት ዓረብ ብሩሱን ወነ ዝተላዕለ ምንቅስቓሳት፡ ኣብ ዝበዝሓ ሃገራት ምስ በርዓነ፡ ኣብ መንጎ’ተን ሃገራት ዝተኸስተ ግርጭታት ተጠቒሙ፡ መጀመርያ ምስ ገለ ናይ ወሽመጥ ሃገራት ዓረብ፡ ቀጺሉ ኣብ መንጎ ሃገራት ዓረብን ኢራንን ዝጸንሐ ግርጭት፣ ስዒቡ ኣብ የመን ዝቐጸለ፣ ከምኡ’ውን ኣብ መንጎ እስራኤል ሃገራት ዓረብ ዝጸንሐ ግርጭት፣ ኣብ መወዳእታ ከኣ፡ ኢትዮጵያን ግብጽን ኣብ ፈለግ ኣባይ ዝጸንሖም ጸገማትን ከም ጽቡቕ ናይ ተለኣኣኽነት ዕድል ተጠቒሙ፡ ካብ’ዞም ኣብ ነንሕድሕዶም ዘይቃደው ዝተፈላለዩ ሃገራት፡ ከከም ገጾም እናተዓስበ፡ ኣብ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ክሳብ ወተሃደራዊ መደበራት ክገብሩ ብምፍቃድ፡ ሃገርና መዕንደሪ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ገይርዋ ይርከብ።

ካብ’ዚ ሓሊፉ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ህዝብታት ናይ’ዚ ዞባ’ዚ ኢዱ- ብምእታው፡ ንኣብነት፡ ኣብ የመን ዝተፈጥረ ግጭት ንሓደ ሸነኽ ብምድጋፍ፡ ነቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ክህረም ብምግባር ክዘርጎ ዝጸንሐ ከይኣክል፡ እቲ ጎንጺ እናኸረረ ምስከደን ምትእትታው ናይ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ምስተሓወሶን ካብ’ዚ ምትእትታው’ዚ ክጥቀም ክብል፡ ዝወሰዶ መርገጽ፡ ጽዑቕ መግለጽን መንጸብረቕታን ናይ ውሽጣዊ ኣዕናዊ ፖሊሲኡ መቐጸልታ’ዩ። ኣብ ጅቡቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበሮ   ምውራር ከይኣክል፡ ሕጂ’ውን መቐጸልታኡ እቲ ቅድም ሃሪምካ ድሒርካ ጥራዕ ዝብል ጸረ-ህዝቢ ባህሪኡ ብምንጽብራቕ፡ ነቲ ኣዛራብን ብሰላማውን ሕጋውን ኣገባብ ክፍታሕ ዝግበኦን ብመንጎኝነት ኣብ ትሕቲ ዓቓቢ ሰላም ቀጠር ዝጸንሐ ቦታ፡ ብሓይሊ ወሪሩ ብምሓዙ፡ እነሆ ዳግም መዛረቢ ማዕከናት ዜና ዓለም ኮይኑን ኣዕናዊ ተግባራቱ ተቓሊዑን።

ስርዓት ህግደፍ ብውሽጡ ቅኑዕ ሃገራዊ ፖሊስን ጥዑይ ስርዓተ ምሕደራን ዘይብሉ፡ ጸረ-ህዝብን ጸረ-ደሞክራስን ብምዃኑ ባዕሉ ብዘምጸኦ መዘዝ ሃገር እናዓነወት እንከላ፡ ሃገር ከይትምዕብል ዓጊቶም ሒዞማ ዘለው ናይ ደገ ሓይልታት’ዮም ክብል ዝነዝሖ ፕሮፖጋንዳ መሰረት ዘይብሉ’ዩ። ባዕሉ ጽግዕተኛ ኮይኑ ንልኡላዊ መሬት ኤርትራ እናሽንሸነ ኣብ ዝሸጠሉ ዘሎ እዋን፡ ኣብ መንጎ’ዞም ተነሓናሕቲ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ዘሎ ግርጭታት እንተደኣ ተባሊሑ ከኣ፡ ብዝቐዳምነ ዝጉዳእት ካልእ ዘይኮነስ፡ ህዝቢ ኤርትራ’ዩ።

ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ከም’ዚ ሕጂ ስትራተጂካዊ ጸላኢ ህዝብታት ኤርትራ ከይኮነን፡ ንልኡላዊ መሬት ኤርትራ መዕንደሪ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ከይገበሮን ኣብ መስርሕ ሃገራዊ ሓርነታዊ ቃልሲ እንከሎ፡ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ካልእ ሃገር፡ ናይ ወጻኢ ወተሃደራዊ መደባር ክህሉ ዝፈቅድ ኣይነበረን። ብፖሊሲ ደረጃ ኣስፊሩ’ዩ ናይ ተቓውሞ ድምጺ ዘቃልሕ ዝነበረ። ንነጻነት፡ ክብርን ምዕባለን ህዝብታት ዝግህሱ፡ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ወተሃደራዊ ቃል ኪዳን ምእታው፡ ብተናጸል ይኹን ብጥሙር ከምዘይቅበል፡ ስለዚ ከኣ፡ ኣብ መጻኢት ኤርትራ ናይ ዝኾነት ሃገር፡ ወተሃደራዊ መደበር ክምስረት የብሉን ዝብል’ዩ ነይሩ ኣብ ወረቐት ዝሰፈረ ፖሊሲኡ። እቲ ውድብ ንከም’ዚ ዝበለ ረዚን መርገጽ ዘተኣናግድ ደሞክራስያዊ ባህሪ ከም ዘየነበሮ’ኳ ፍሉጥ እንተኾነ፡ ኣብ’ቲ መጀመርያ ሰለስተ ውድባት ነይሩ ሓደ ውድብ ኣብ ዝቖመሉ፡ ብተግባር ብበለጽን ድሕረትን እናጎስጎሰ እንከሎ፡ ንግዳም ገስጋሲ መሲሉ መታን ክረአ፡ ናይ ጸጋም ዝንባሌታት ካባ ለቢሱ፡ መዳናገሪ ጭርሖ የስምዕ ምንባሩ ዝፍለጥ’ዩ።

እዚ ሕጂ ብተግባር ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ወጻኢ ፖሊሲ ድማ ነቲ ሕቡእን ሓቀኛን ጽግዕተኛ ባህሪኡ ዘጉልህ’ዩ። ነዚ ከኣ ብቐጥታ ንሱን ውሱናት ጃንዳኡን ዝርብሕሉ ደኣምበር፡ ህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝቢ ዝረበሓሉ ኣይኮነን። ከም’ቲ ኣብ ውሽጢ ንቑጠባ ሃገር ገቢቱ ብምሓዝ፡ ህዝቢ ብድኽነትን ድሕረትን እናተሳቐየ እንከሎ፡ ንሱን መዳኽርቱን ኣብ ምቾት ዝነብሩ ዘለው፡ እዚ ክልቲኡ ብውሽጥን ብደገን ዝኽተሎ ዘሎ ኣዕናዊ ፖሊሲ፡ ነታ ሃገር መመሊሱ ንሓደጋ ዘሳጥሓ’ዩ ዝኸውን፡፡ ኣብ ዲፕሎማስያዊ መዳይ ብዘይወግዓዊ ኣገባብ ዘርእዮ ዘሎ ጸፋዕፋዕን ስትራተጂካዊ ቦታት ኤርትራ ንናይ ወጻኢ ሓይልታት ወተሃደራዊ መደበር ምፍቃድን፡ ኣብ ሰላምን ምርግጋእን ኮነ ቁጠባዊ ልምዓታዊ ምዕባለን እዛ ሃገርን ህዝብን ብቐሊል ዘይሓዊ ጉድኣት ዘስዕብ ደኣምበር ዘምጸኦ ቁም-ነገር የብሉን። ስለዚ ከኣ ከም’ቲ “ ወደን ከይሓምያስ ሰበይቲ ወደን” ዝበሃል ኣብ ክንዲ ውሽጣዊ ሽግሩ ዝርእን ዝፈትሕን ኮነ ኢሉ ኣቓልቦ ህዝቢ ንደገ ክጥምት ዝዓለመ ኣዕናዊ ሜላ ይጥቀም ከም ዘሎ ምርዳእ ኣገዳሲ’ዩ።

እዚ ጸረ-ህዝቢ መንግስታዊ ጉጅለ፡ ነዚ ዝኽተሎ ዘሎ ኣዕናዊ ፖሊሲ መሕብኢ ዝኸውን፡ ብዓለም ደረጃ ዝረአ ዘሎ ጎንጽታት፡ ግብረ-ሽበራውያን ጉጅለታትን ምንቅስቓሳትን ዘውርድዎ ዘለው ዕንወት፡ ከም ሳዕበኑ ኣብ ህዝብታት ዝፍጠር ዘሎ ምዝንባልን ስደትን፣ ብብዝሒ ስደተኛታት ዝዓርፉለን ሃገራት ኣብ ጸጥታ፡ ቁጠባን ማሕበራዊ መዳያትን ዝምዕብል ዘሎ ስኽፍታን፣ ካብ’ዚ ስኽፍታ’ዚ ዝነቅል ስደተኛታት ናብ ሃገረን ከይመጽእወን ኣብ ሃሃገሮም ወይ ድማ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝዕቆብሉን ናይ ስራሕ ዕድላት ዝረኽብሉን ባይታ ንምፍጣር ንዘለወን ትልምን ተበሊጹ፡ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊኡ ዘመሓላልፎ እገዳ ክለዓለሉ፡ ምስ’ተን ኣብ ኤርትራ ምትእትታው ዝገብራ ዘለዋ ሃገራት እናተዋደየ፡ ከፋኹስሉ ይጽዕር ኣሎ። እዚ ግን ብደምበ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጥን ካልኦት ኣብ’ቲ ጉዳያት ክዋስኡ ዝጸንሑን ዘለው ኣህጉራውያን ውድባትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ብትኹረት ክከታተልዎን መተንፈሲ ከይረክብ፡ ብኣንጻሩ እቲ እገዳ ኣብ ግብሪ ክውዕልን ተወሃሂዶም ክሰርሑ’ዩ ዝግባእ። ምኽንያት እቲ ንሱ ዘርእዮ ዘሎ ገልበጥበጥ፡ ንሽግር ህዝብታት ኤርትራ መሊሱ ዘገዳድ ስለዝኾነ፡ ብኹሉ መልከዓት ክምከት’ዩ ዘለዎ።

                               ሻድሻይ ክፋል ይቕጽል።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 30-06-2017

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel