እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 108 guests and no members online

ኣብ ከመይነት ምሕደራ ህዝብን ሃገርን ኣብ መንጎ ውልቀ-ሰባት፣ ማሕበራዊ ክፍልታት፣ ፖለቲካዊ ውድባት፡ ሓድነትን ፍልልይ ክህሉ ባህሪያዊ’ዩ።

ብፍላይ ደቂ-ሓንቲ ሃገር ዝኾኑ፡ ሰባት፣ ማሕበራዊ ቀጸላታት፣ ፖለቲካዊ ውድባት፡ ፖለቲካዊ ምሕደራና እንታይ እንተመሰለ ይሓይሽ፡ መሰልን ጠቕምን ዜጋታትን ህዝብታትን፣ ስልጣንን ተግባርን መንግስቲ፣ ምምቕራሕ ፖለቲካዊ ስልጣንን ሃብትን፣ ኣብ ሕቶ ዋንነት ምሕደራ መሬትን ኣጠቓቕማኡን፣ ዝምድናታት ወጻኢ ….ወዘተ ኣብ ዝብሉን ካልኦትን ተመሳሳሊ ርእይቶ እንተሓዙ ጽቡቕ፡ ዝተፈላለየ ርእይቶታት እንተሓዙ’ውን ብፍላይ ለባምን ሓላፍነታውን ኣተሓሕዛ እተረኺቡ፡ ህዝቢ ኣማራጺ ሓሳባት ክረክብ፡ ብፖለቲካዊ መዳይ ክነቅሕ ኣእምሮኡ ከሰፍሕ ዝሕግዝ ንቡር ነገረ ደኣምበር ነውሪ ኣይኮነን።

እንተኾነ፡ እቲ ቅኑዕን ቅቡልን ክህሉ ዘለዎን ዝተፈላለየ ኣረኣእያታት፡ ንህዝቢ ከም ህዝቢ ዘኽብር፡ ህዝቢ ከይሓስሞ፡ ብሰላምን ቅሳነት ክነብር፡ ካብ ድሕረትን ድኽነትን ተገላጊሉ፡ ብጎደና ልምዓታዊ ዕቤት ክምርሽ ዘኽእል ፖለሲታት ማእከል ዝገበረ ምስ ዝኸውን’ዩ። ኩሉ ነገራት ህዝቢ ኣረዲእካን ኣፍቂድካን ለውጢ ንምምጻእ ዝዓለመ ምስ ዝኸውን’ዩ። እቲ ፖለቲካዊ ፍልልይ ሕግን ስርዓት ዘይብሉ፣ ንህዝቢ ከም ህዝቢ ጸላኢ ዝገበረ፡ ናይ ዝተወሰነ ጉጅለ ልዕልነት ዝተረጋገጸሉ ምስ ዝኸውን ግን፡ ካብ’ቶም ናይ ፖለቲካዊ ኣረኣእያታት ሓደ ጌርካ ዝውሰድ ኣማራጺ ኣይኮነን። ፖለቲካዊ ኣመራጺ ዝመስል ናይ ዝተወሰነ እኽብካብ ጉጅለ ፋሽስታዊ ኣረኣእያ፡ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ከም ንህዝቢ ዝቐረበ ፖለቲካዊ ኣመራጺ ጌርካ ክውሰድ ኣይከኣልን። ፍጹም ምልክነት ፋሽስትነት ንርእይቶ፡ መሰልን ጠቕምን ህዝብታት ስለዘይውክል፡ ናይ ግድን ተቓሊስካ ምስ ናይ ኣተሓሳስባኡ ተጸራሪጉ ክሃስስ ጥራሕ’ዩ ዘለዎ።

ኣብ መንጎ ስርዓት ኢሳያስን ኣብዘሓ ህዝብታት ኤርትራን ዘሎ ፍልልይ፡ ብደቂቕ ምስ እንግምግሞ ’ምበኣር ካብ’ቲ ንቡር ፖለቲካዊ ፍልልይ ኣዝዩ ዝተፈልየ’ዩ። ስርዓት ኢሳያስን ናይ ፖለቲካ ጥሪቱን ዝኽተልዎ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ንህዝቢ ዘፍርሕ ደኣምበር ካብ ህዝቢ ዝፈርሕ ኣይኮነን። ንውልቃውን ጉጅላውን ረብሓ ቀዳምነት ሰሪዑ ዝሰርሕ ደኣምበር፡ መሰልን ጠቕምን ዜጋታትን ህዝብታት ዘገድሶ ኣይኮነን። እዚ ስርዓት ብተግባር ኣድኪኻን ከፋፊልካን ግዛእ ጸረ-ህዝቢ ኣረኣእያን ፖሊስን’ዩ ዝኽተል። ብሓይሊ ሓሳብ ስለ ዝተሳዕረ ብሰነ-መጎት ሓይሊ ጥራሕ’ዩ ዝረዳዳእ። ስለዚ ፖለቲካ መልክዕ ዘለዎ ይምሰል ደኣምበር፡ ካብ’ቲ ክህሉን ንውድድር ክቕርብን ትምነዮ ፖለቲካዊ ኣማራጺታት ሓደ ኣይኮነን። ስርዓት ኢሳያስን ናይ ፖለቲካ ጥሪቱን ኣይኮነን ብደረጃ ህዝብን ሃገርን ዝግለጽን ዝሰርሕን ብደረጃ’ቲ ውድብና መንግስትና ኢሎም ዝገልጽዎ’ውን ውሽጣዊ ሕግታት የብሎምን። ብሕጋዊ ዓይኒ እቲ ውድብና ዝብልዎ ህግደፍ ኮነ፡ መንግስቲ ኤርትራ እናበሉ ዝጽውዕዎ መንግስቶም ሕጋውነት ዝለበሱ ኣይኮኑን። ናይ ሓደ ሰብ ኢሳያስ ኣፈ-ወርቂ መሳርሒ’ዮም። ኢሳያስ ኣፈ-ወርቂ፡ ውድብ ህግደፍ’ዩ። ኢሳያስ ኣፈ-ወርቂ፡ መንግስቲ ኤርትራ’ዩ። ኢሳያስ ኣፈ-ወርቂ ኣዛዚ ስራዊት’ዩ። ኢሳያስ ኣፈ-ወርቂ ቅዋም ሃገረ ኤርትራ’ዩ። ኢሳያስ ኣፈ-ወርቂ ላዕለዋይ ደኛ ሃገረ ኤርትራ’ዩ። ኢሳያስ ኣፈ-ወርቂ ኣኽባሪ ሕጊ ሃገረ ኤርትራ’ዩ። ኢሳያስ ኣፈ-ወርቂ ምሁር ስነ-ቁጠባ፣ ሕርሻ፣ መሃንድስ …ወዘተ’ዩ። እዚ ኩሉ ድማ ብኢደ-ወነኑ’ዩ። ደገፍቱ ድማ ኣብ ዙርያ ንቡር ፖለቲካዊ ኣማራጺ ዝዓሰሉ፡ ዝቖጻጸርዎ መሪሕነትን ውድብን ዘለዎም ዘይኮኑስ፡ ኣብ ትሕቲ ምሉእ ምሕረቱ ዝተባህልዎ እናገበሩ ክነብሩ ዝረዓሙ ፍጡራት’ዮም። ካብ’ዚ ሓቂ’ዚ ዝነቐለ ድማ’ዩ ስርዓት ኢሳያስን ናይ ፖለቲካ ጥሪቱን እናተባህሉ ዝግለጹ።

ስርዓት ኢሳያስን ናይ ፖለቲካ ጥሪቱን ግን በዚ ጥራሕ ኣይኮኑን ዝፍለጡ። ምሳና ምስ’ቶም ኣብዘሓን ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ዝኾና ብሄራትን ብሄረ-ሰባትን ህዝብታት ኤርትራ ብፖለቲካዊ መልክዑ ጥራሕ ኣይኮኑን ዝፍለዩ። ስርዓት ኢሳያስን ናይ ፖለቲካ ጥሪቱን ኣብ ደቂ-ሰባት ዘለዎም ክብረት’ውን ብሰንጠቕ’ዮም ካባና ዝፍለዩ። ንሕና እቶም ኣብዘሓ ዜጋታትን ህዝብታት ኤርትራ ነቲ ካብ ወለድና ብውረድ ተዋረድ ዝተረከብናዮ ስሩት ኣወንታዊ ባህላዊ ክብርታትና ብግቡእ ንዕቅብ። ንሓቂ፣ ንፍትሒ፣ ንእምነት፣ ንሓባራዊ ተጠቃምነት፣ ንሰብኣዊ ክብረት ልዑል ክብሪ ንህብ። ኣብ ግዜ ሓጎስ ንሕጎስ፡ ኣብ ግዜ ሓዘን ንሓዘን። ኣብ ግዜ ሓጎስ ሕድሕድ ንበጻጻሕ፡ ንጉይል ንጻወት ንሰብ ቤት ንውድስ ከም’ዚ ንዓመታ ኢልና ሰሰናዩ ንምነ። ኣብ ግዜ ሓዘን ንሕዙናት ነጻናንዕ፡ ብዓቕምና ሞራላውን ነገራውን ደገፋት ንገብር። ንጥልመት፣ ሓሶት፣ ክሕደት፣ ስሰዐ፣ ጭካኔ፣ ዘይድገም ቃል ንኹንን ነወግዝ።

ንሳቶም ግን፡ ዝወርስዎን ዝዕቅብዎን ህዝባዊ ክብሪ የብሎምን። ከይፈርስ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተወራረሰ ክሰጋገር ዘለዎ ክብርታት ከም ዘሎ ኣይፈልጡን ዘይኮነ፡ ከምኡ ክህሉ ኣይደልዩን። ንዓኦም ዝጸንሐ ኣወንታዊ ክብርታት ኩሉ ድሑር’ዩ። ምስ ዘመና ክኸይድ ዘይኽእል’ዩ። ሓሲኻ ክትድረር፣ ቃልካ ክትጠልም፣ ክትክሕድ፣ ዘይትግበር መብጸዓ ክትኣቱ፣ ገንዘብን ጥሪትን ካልኦት ክትራሲ፣ ብጭካኔ ሰባት ከተሳቒ፣ ክትቀትል፣ ከተደናግር ዘመናውነት’ዩ። ብልሒ’ዩ። ፖለቲካዊ ብቕዓት’ዩ። ካብ ነዊሕ ናይ ቃልሲ ተመክሮ ዝተዋሕለለ ትብዓት’ውን እዩ። ኣብ ዝባን ሬሳ ኮፍ ምባል፡ ምስዕሳዕ፣ ወለዲ ኣብ ብሞት ደቆም ዕልል ክብሉ ምስ ግዳድ፣ ዳስ ሓዘን ምፍራስ፣ ንሕዙናት ከም ገበነኛታት ምህዳን ምህዳድ፣ ሬሳ ንቡር ሓመድ ድባ ከይረክብ ምኽልካል፣ ብዜጋታት ኤርትራ ኮነ ካልኦት ፍጡራት ስቓይን ሞትን ምሕጓስ መለለይኦም ኮይኑ ኣሎ። እዚ ብቅዱሳን መጻሕፍቲ ኮነ፡ ብዓለማዊ ሕግን ስነ-ምግባርን ዘይቅቡል ኢ-ሰብኣዊ ኣረኣእያ ክነሱ፡ ንሳቶም ግን ናትና ኢሎም ክሰርሕሉ ይረኣዩ። ኣብ’ዚ ምሳና ምስ’ቶም ንበዝሕ ህዝብታት ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ምስ ኩሉ ክብረት ሰብኣዊ ፍጡር ዝርዳእን ዘኽብርን ማሕበረ-ሰብ ዓለም ብሰንጠቕ’ዮም ዝፈላለዩ።

ልቢ ኢልና’ሞ ንተግባራቶም ንተዓዘቦ፡ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ናይ ዝሞቱ ኤርትራውያን ሬሳ ኣብ መሬት ሃገሩ ንቡር ሓመድ ኣዳም ከይለብስ ብወግዒ ከልኪሎም። ንጃምላዊ ሞት ኤርትራውያን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ግቡእ ዜናዊ ሸፈነ ነፊጎም። ዝተፈላለዩ ኣህጉራውያን ውድባት፡ መንግስታትን ሃይማኖታዊ ትካላትን ካብ ሰብኣውነት ተበጊሶም ብሞት ኤርትራውያን ሓዚኖም፡ ገለ ድማ ሰንደቕ ዓላማኦም ኣብ ፍርቂ ከተምበልብል ጌሮም። ስርዓት ኢሳያስን ናይ ፖለቲካዊ ጥሪቱ ከኣ ብኣንጻሩ ኣብ’ቲ እዋን ሓዘን፡ ከም ሎሚ ተሓጒሰ ኣይፈልጥን። ክልተ ግዜ ዝተፈጠርኩ ኮይኑ ተሰሚዑኒ። ነዚ ህዝቢ ኤርትራ ዝነብሮ ዘሎ ምዕሩይ ህይወት ዝኸውን መግለጺ ቃላት ይሓጽረኒ፡ ብሓቂ ፍሉያት ኢና። ውሁዳት ኢና እናበሉ ኣብ ሚዲያ ቀሪቦም ወኻዕካዕ ክብሉ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ተዓዚቡ። ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጠሓሉ፡ ብኣሸባሪ ጉጅለ ዝተሓርዱ ጸጊቦም እንቋዕ ኮኑ ኢሎሞም። ነዚኦም ረስዕዎም፡ ንዕኦም ንምዝካር ኢልና ሰንደቕ ዕላማና ኣብ ፍርቂ ፓሎ ነንበልብለሉ ምኽንያት የብልናን ክብሉ ብድፍረት ኣብ ኣህጉራዊ ሚዲያታት መዲሮም። ስለዚ ንሕናን ንሳቶምን ፍልልይና ፖለቲካዊ ጥራሕ ዘይኮነ እንኮላይ ኣብ ሰብኣዊ ክብረት’ዩ። ኢሳያስን ናይ ፖለቲካ ጥሪቱን ዝሓዝዎ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ከም ኣማራጺ ንውድድር ክቐርብ ዘይኽእል ፋሽስታዊ ኣተሓሳባ’ዩ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ጸረ-ሰብኣዊ ፍጡር’ዮም። እዚ ከም’ዚ ዓይነት ኣረኣእያን ተግባርን ዘለዎ ሓይሊ ከኣ ዕምሩ ክሓጽር ጥራሕ’ዩ ዘለዎ። ምኽንያቱሲ ካልእ ፍታሕ የለን።

ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 08-06-2015  

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

Show Panel