እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 71 guests and no members online

ንደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ባህ ከይተብል ኣብ ኢሳያስ ምስጋድ ባርነት ብፍቓድካ ምቕባል’ዩ።

ፖለቲካ ምስ ባህታን ተራ ጽልእን ክተኣሳሰር ዘይብሉ ዓውዲ’ዩ። ፖለቲካ፡ ጉዳይ ከመይነት ምሕደራ ህዝቢ ዝምልከት ዓውዲ ብምዃኑ፡ ደርባዊ ባህሪኻ ብዝዓደለካ ኣረኣእያ ትውንኖ ደኣምበር፡ በዓል እንከለ ቤተሰበይ ዓርከይ መተዓቢተይ ስለ ዘለውዎ ኢልካ ትኣትዎ፡ በዓል እከለ መባእስተይ ስለ ዘለውዎ ኢልካ ድማ ትነጽጎ ትርሕቆ ጉዳይ ኣይኮነን። ውሽጣዊ ባህሪኻ ወይ ዝንባለኻ ብዝሃበካ ሕርያ ወገንነት ተነጽረሉ ዓውዲ’ዩ ፖለቲካዊ ምሕደራ።

ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ንሃገራዊ ነጻነት፡ ምስ መግዛእታዊ ሰራዊት ኣብ ዓውደ ውግእ ዝኳሻሕ ዝነበረ፡ ኣብ’ቲ ግጥም ድማ ንወለዶታት ዘሕብን መስተንክራዊ ዓወት ዘመዝገበን ውድብ’ዩ ነይሩ። ብናይ ታሪኽ ኣጋጣሚ ብኣመራርሓኡ መግዛእታዊ ሰራዊት ስዒሩ ሃገር ምቁጽጻሩ’ውን ፍሉይ ታሪኹ’ዩ። ኣብ’ዚ ኣብ መንጎ’ቲ ወሳኒ መሪሕነታዊ ጉጅለን፡ ውፉያት ታሕተዎት ተጋደልትን ሓፋሽ ውድባትን እቲ ሓደን ብጉርሑ እቲ ካልእ ከኣ ብገርሁ ዓይነት ዘይእውጅ ናይ ኣረኣእያ ፍልልይ ከም ዝነበረ ግን፡ ሎሚ ኮይኑ ዘሎ ሽዑ ምስ ዝነበረ ብምንጽጻር ንምርዳእ ይከኣል። እቲ ኣብ መድረኹ ዝተመዝገበ ኣንጸባራቒ ዓወት ከኣ ብወሳኒ መልክዑ ካብ ንጹህ ሃገራዊ ሕልና ዝነቐለ፡ ብሳላ ተሪር ተወፋይነትን ሓርበኝነትን መሰረታት ዝተሓፍሰ ዓወት ምንባሩ’ዩ ዘረድእ። እዚ መሰረታት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ናይ ሎሚ ጸረ-ህዝቢ መንግስቲ ህግደፍ፡ ብመራሕቶም ዝተኸድዑ ንጹሃት ተጋደልትን ሓፈሽ ውድባትን ምንባሮም’ውን የመልክት።

ምኽንያቱ፡ ውሱናት ወሰንቲ መሪሕነቶም ኮነ ኢሎም ፖለቲካዊ ንቕሓት ከይህልዎም፡ ኣብ ውድባዊ ጉዳዮም፡ ህዝቦም፡ ዓለማዊ ኩነታት ብነጻነት ሓሳቦም ከይህቡ ከይካትዑ፡ ንዘይኣምንሉ ርእይቶ ብቃልዕ ኣብ መድረኽ ከይቃወሙ ከይምክቱ ስለ ዝደለዩ፡ ሕቶና ምርግጋጽ ሃገራዊ ነጻነት፡ ጸላኢትና ኢትዮጵያ (ኣምሓራ)፡ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ስዒርና ነጻነት ኤርትራ ከነብስር ኢና ዝብል ናብ ተግባራውን ወተሃደራውን ዝዘንበለ ኣተሓሳስባ ገዛኢ ክኸውን’ዮም ሰሪሖም። መሰረታት እቲ ውድብ ዕሙቕ ዝበለ ፍትሕን ህዝባዊ ደሞክራስን ዝሰረቱ ፖለቲካዊ ንቕሓት ክውንኑ፡ ካብ ስሚዕታዊ፡ ኩነታታውን ግብራውን ንጥፈታት ወጺኦም ብስትራተጂን ስልትን ነገራት ከንብቡ፡ ንውጹዓት ህዝብታት ኢትዮጵያን ገዛእቲ ደርብታት ኢትዮጵያን ፈላልዮም ክሪኡ፡ ናይ ዝኾነት ሃገር ህዝቢ ከም ህዝቢ፡ ጸላኢ ናይ ዝኾነት ሃገር ህዝቢ ከምዘይኮነን ክኸውን ከምዘይኽእልን ከይፈልጡ ብተራ ጽልኢ ክመዝኑ’ዩ ዝጉስጉስን ዝውድብ ነይሩ። እዚ መደብ’ዩ። ሰባት ብተራ ጽልኢ ኣስናኖም ክሕርቅሙ ገይርካ ዕድመ ልክዕ ኣብ ስልጣን ንምንባር ዝተማህዘ ናይ ውሑዳት መደብ።

መጀመርያ ንውሽጣዊ ውድባዊ ኩነታቶም ብደቂቕ ከይሪኡ፣ ቀጺሎም ንህዝቦም፡ ከባቢኦምን ዓለምን ብዓይኒ ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ ከይግምግሙ ብስትራተጂን ስልትን ኣንፈቶም ከየመዓራርዩ፡ ኮነ ኢሉ ምሉእ ግዜኦም ኣብ ተግባራዊ ስራሕ ብምጽማድ’ዩ ዓፊኑ ዝሕዞም ነይሩ። ከምኡ ስለዝኾነ ድማ’ዩ ዝበዝሑ ውድቦም ዝምረሓሉ ፖለቲካዊ መስመር ኣብ ምግላጽ ዝጽገሙ ዝነበሩ። ኣብ ፖለቲካ ትርጉም ውድባዊ ጉባኤን ዝካየደሉ ኣገባብን፣ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ኣበየናይ መድረኽ ይቕረጽን ይመሓየሽን፣ መሪሕነት ከመይ ይምረጽ እኹል መረዳእታ ዘይነበሮምን ዛጊት’ውን ዘይብሎምን። ኣብ ውሽጢ’ቲ ንስለ ሃገር ኣብ መሳርዑ ኮይኖም ህይወት ክኸፍሉ ዝተሰለፍሉ ውድብ፡ ናይ ውሱናት ወሰንቲ ርእይቶ እናራብሑ ክብረ ዝናኦም እናጋነኑ፡ ንካልኦት ሃገራውያን ውድባት ኮነ ውድባት ጎረባብቲ ሃገራት ብዓይኒ ተራ ጽልኢ እናረኣዩ ናይ ሓሳብ ልዕልነት ኣጥፊኦም ብተግባር ክምርሑ ስለ ዝገበሮም፡ ሕብእቲ ገበናዊት ሰልፊ ከም ዝነበረት፡ ደሞክራስያዊ ሕቶ ዘልዓሉ፡ ንጋገ ኣለና ዝበሉ ንጹሃት ተጋደልቲ፡ ውሱናት ወሰንቲ ዝደለይዎ ኣስማት ኣጠሚቖም ንማእሰርትን ሞትን ክፈርድዎም እንከለው ካብ ምጥቃዕ ወጻኢ ዓሚቕ ኣፍልጦ ኣይነበሮምን። ከም ውጽኢቱ ከኣ፡ ሕቶን ርእይቶን ዘየቕርብሉ ኣብ ተራ ጽልኢ ዝተሰረተ ዘዝተባህልዎ ምስማዕን ምትግባር ናይ ህይወቶም መምርሒ ገይረሞ። እዚ ብፍቓድካ ኣብ ባርነት ምርዓም’ዩ።

ወሳኒ መሪሕነታዊ ኣካል ኢሳያስን ጉጅለኡን ርእይቶ መሰረታቶም ክዕፍኑ፡ ንሕና ናይ ተግባር ደኣምበር ናይ ዘረባ ኣይኮናን ብዝብል ኣጉል ፖሮፖጋንዳ፡ ኣብ ክንዲ ብፖለቲካዊ ኣረኣእያ ብተግባር ጥራሕ ክዛረቡ ክገብሩ እንከለው፡ ናብ’ዚ ሎሚ ተቖጻጺረሞ ዝርከቡ ጸቢብ ፖለቲካዊ ስልጣን ዘደይቦም መሳለል’ዮም ዝሰርሑ ነይሮም። ደቂ ገርሂ ልባ ግን ኣብ ክንዲ ዝጠራጠርዎም ከም ጣኦት ኣምሊኸሞም። ድሕሪ እከለ ውድብ የለን ሃገር የለን ቃልሲ የለን ክሳብ ምባል በጺሖም። ኣካይዳና ኣይግድን ነስተኻኽል ንዝበሉ ድማ፡ ተወላወልቲ፣ ናይ ዘረባ፣ ፈራሓት ተንበርከኽቲ፣ ነዳያት፣ ከዳዓት፣ ትሕቲ ሃገራዊ ስምዒታት ..ወዘተ እናበሉ የጸልሙን ብኣካል ንምቕንጻሎም የተሓባበሩን ነይሮም። በዝን ወዲ ከምዝን ዝተኣታተወ ፖለቲካዊ ትርጉም ዘይብሉ ተራ ጽልእን ተንበርካኽነት ድማ ባህሊ ገይረሞ። ውሑዳት ብኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምርሑ ሰባት ወሰንቲ ዘወርቲ፡ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ተጋደልትን ሓፋሽ ውድባትን ከኣ ውሳነ ፈጸምቲ ተዘወርቲ ኮይኖም ካብ በረኻ ናብ ከተማ ኣትዮም። ካብ ውድብ ድማ ናብ መንግስቲ ደይቦም። ሓቂ ንምዝራብ ነቶም መሳኪን ተጋደልቲ ካብ በረኻ ናብ ከተማ ምእታው፡ ካብ ውድብ ኣብ ደረጃ መንግስቲ ምድያብ ኣብ ማሕበራዊ ህይወቶም መሰረታዊ ለውጢ ኣየምጸኣሎምን። ኣብ ትሕቲ ግዳማዊ መግዛእቲ ዝነበረት ሃገር ብዓለም ደረጃ ኣፍልጦ ረኺባ ልኡላዊት ምዃና ጥራሕ’ዮም ከሲቦም። መሰል ሰባት፡ ልኡላውነት ህዝቢ ግን መሊሱ ተረጊጹ ‘ምበር ኣይተረጋገጸን።

እቶም ውሑዳት ወሰንት ዘውርትን መሪሕነታዊ ጉጅለ ግን፡ ኣብ በረኻ እንከለው ገበርቲ ሓደግቲ ተነጻጻሪ ጥዑም ናብራን ነይርዎም፡ ኣብ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ምስ ደየቡ ከኣ ናብ ዝወጽኣሎም ዕሉላት ጸረ-ህዝቢ መንግስታዊ ጉጅለን ቢሮክራስያውን ርእሰ ማላውያን ተሰጋጊሮም ኣለው። ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ልዕሊ 26 ዓመታት ብዙሓት ኣባላት ህዝባዊ ግንባር/ህግደፍ ዝነበሩ ካብ ተመክሮኦም ተማሂሮም ካብ መሳርዕ እቲ ጸረ-ህዝቢ ጉጅለ ወጺኦም ንደሞክራስያዊ ለውጢ ይቃለሱ ኣለው’ዮም። ገሊኦም ግን ኣብ ፖለቲካዊ እምነት ነኺሶም ዘይኮነ፡ ኣብ’ታ ኣንጊሆም ዝወነንዋ ተራ ጽልኢ ተሸኺሎም፡ ክሳብ ለይቲ ሎሚ፡ ዝመሓደርሉ ሕጊ የብሎም፣ ጉባኤን ስሩዕ ኣኼባን ኣይፈልጡ፣ ብዛዕባ ባህርን ውዕሎን መራሕቶም ኣመት የብሎም፡ ከም ህዝቢ ከም ሃገር ኣብ ከመይ ኩነታት ንርከብ ከይገደሶም፡ ኣብ እንኮ ሰብ ተንጠልጢሎም፡ ኢሱ ህይወትና ሳላኻን ምሳኻን እናበሉ፡ ኣብ ጎደናታት ምዕራባውያን ደሞክራስያውያን ሃገራት ወጺኦም ኣብ ባርነት ብምንባሮም ሓጎሶም ክገልጹ ንዕዘብ ኣለና።

መንግስትና ናይ ዝብልዎ ትእዛዝ ምፍጻም ደኣምበር፡ ናትና ዝብልዎ ፖለቲካዊ መንነት ከም ዘይብሎም ኩለንተናኦም ሓባሪ’ዩ። ሰብኣዊ ክብረትካ ኣዋሪድካ ኣብ ትሕቲ ምሉእ ምሕረት ከማኻ ዝበሉ ሰባት ምውዳቕ፡ ነዚ ድማ ብጸጋ ምቕባል ንገዛእ ርእሱ ባርነት’ዩ። ባርነት ብድሌት። ገንዘብ ክፈሉ ሕራይ፣ ብነጻ ፍልጠትኩምን ጉልበትኩምን ንመንግስቲ ኣገልግሉ ሕራይ፣ ንእከለ ሰልይዎ፡ ተጻብእዎ፡ ካብ ስራሑ ዓንቅፍዎ፡ ካብ ሓዳሩ ኣፋትሕዎ፡ ብሓሶት ክሰስዎ ኣጸናቲኹም ቅተልዎ …. ሕራይ እናበሉ ኣብ ውዑይን ዝሕሉን እናኣተው ቀጻልነት ስልጣን ውሑዳት ንምርግጋጽ ኣብ ገበናዊ ተግባር ይዋስኡ ኣለው።   ስለምንታይ እንታይ ክትረኽቡ ከምኡ ትገብሩ ንዝብል ሕቶ ክምልሱ እንከለው ድማ፡ ነዞም ተቓወምቲ ባህ ከይብሎም ኣታ ይብሉኻ። ክንዲ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ጉዳይ ዝኣክል ዛዕባ፡ ንካልኦት ከይተሐጉስ ወይ ባህ ከይተብል ኢልካ ኣብ ዘይደምበኻ ምስላፍ፡ ኣብ ባርነት ከትነብር ምፍቃድ፡ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩን ተሰሚዑን ዘይፈልጥ ናይ ኣተሓሳስባ ባርነት’ዩ። መብዛሕቲኦም እቶም ኣብ ትሕቲ ባርነት ክነብሩ ሰናይ ፍቓዶም ከይኑ ንደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ እናኾነኑ ንምልኪ ዘገልግሉ ዘለው ሰባት፡ ብማሕበራዊ መሰረቶም ወገን ውጹዓት ምዃኖም፡ መሰረታዊ ክብሮምን ረብሓኦም ምስ’ቲ ኣንጻር መላኺ መንግስታዊ ጉጀለ ዝቃለስ ዘሎ ህዝብን ፖለቲካዊ ሓይልታትን ብምዃኑ ድማ ንተግባሮም ዘደንጹ ይገብሮ። ለቢምና ኢሎም፡ መንግስትና ጌጋ የብሉን ኣይንብል ጌጋ ክህልዎ ይኽእል’ዩ፡ ግን ነቶም ፍትሕ ደሞክራሲ እናበሉ ንመንግስትና ዝቃወሙ ዘለው መታን ደስ ከይብሎም ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ መንግስትና ኣለና ይብሉ። በሃማት ስለ ዝኾኑ ግን መዓስን ብኸመይ ኣገባብን መንግስቶም ኮይኑ ኣይፈልጡን። ንደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ባህ ከይተብል ከተጉሂ ኢልካ ኣብ ሓደ ሰብ ኢሳያስ ምምላኽ ብርግጽ ባርነት ብፍቓድካ ምቕባል’ዩ፡፡ ካልእ ሃገራውን ፖለቲካውን ፋይዳን ትርጉምን የብሉን።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 18-08-2017

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel