ኪዳ ሓዲስ ኤመራ 2022ዓም ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊናዂ ኤርትራ/ሆደ

Published: Friday, 31 December 2021 Written by DOBNE-Hode

ዓዋትል ኤመራ ሓዲስ መስቐል ግን ንሺብታዂ። መስቐል ወክት ሽቕ ደኮ መሽዉል ቱናዂ ግን። መስቐሊ ሱርዲ ሸብዲ ስነዲ ሰኸርዲሲ በለል ያዂ ኣኽነዲን ራድቕር ሓግልኽር መጡ ኮፍ የናዂ ወክት ግን። ኣዳም ክድመትድማ እንሽክድ ኮልድ ሺሮ ሰጘን እና ግርጋ ኒሂትል ወንተርዶ ሳድሰኩ። ወሲዲ ኤሪ ተባብዲ በረኸዲ ጊትዲትል ውሪ ቑሾትል ሽቅረሪ መስቐል ኩንጝል ዉክ ከሌብል ሓየብሰቲ። ኩንጝ መስቐሊ ዋዲክ ሓዲስ ኤመርል ጋእ ስትና ዩኖ ና ዓዋዲር ድርብድ ረር ይነኩ።

መስቐሊ ግን ኤርክ እእስነኩ። ሕጨ እሲነ ክኻን ኮሸረነኩ። መሰቐል ግርጊል ሓዲስ ሰረነኩ፣ ፋልሰነኩ፣ ሓዲስ ብርፍኽሲ የመመነኩ። ሻሎትኻ ኩንኻ ሆየ የነኩ ቂርትክ ዋዓበነኩ። ይና ዓዋዲሲ ብሀር ባሕሮ ግን።

እዲንዩዉ ከዉታትር ሓዲስ ኤመረስ ደደርብድ በዓልደነኩ። ኤዉሮቢዂሲ ጉድነን  ልጝንዲ ድገታትዲት በርህድኖ፣ ኩንግሲ ሰዓሲ ቋልኖ ሓዲስ ኤመራ ቱወሰና፣ ስለለምስጝነኩ፣ ህያባት ኡዉስጝነኩ፣ ሻዕስዓነኩ፣ ሓዲስ ብርፍ ተርሲድኖኽር ቖል ቱወነኩ።

ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊናዂ/ሆደ ተኸትልኽር ሺራኹልኽር ህንብናኽርሲ ናትክ በኪት ሓዲስ ኤመራ እሲሮልና ተምኔትነኩን። ደኳዂ ኤመራ ይነትኻ ዋዲክ ዳሕነት ዲሰትና፣ ኮዶ ኮቪድ ሹኹዳ እዲናይሲ ለዓሞ ገሪዉ ከዉታት ፊና ኡግኒ ፈርነት፣ ሰላም እንቱዂ ሰላም ኣዂዂ ይስቱ እርጋዂ ኒዉክ ብን ኣኾ ጥይትረዲ ጥያረዲ ሻሎትሲ ረመጫዂ ከዉታት ፍታታሕ ይናዂ ኤመራ ኣኽነዲን ናትር ሚኺርኖ እለና። ንድኻ ጊዂ ኣፍሪቒዂ ኤዊል ፈራዂን እንኩዂን ይስቶ ወንቐርሳዂ ኒ ከዉታት ዓባርዲ ሹኹደዲ ጥይረዲሲ  ክረነድ ቋልናዂ ግን። እና ሰበብ እንሽዂዂ ቋላኹድ ላዂክ ጀረበሰና ጋባዂዲ ጎሊታዂዲ ኣዳምትል ጨበርስጋዂ እንጠሪ ለገዶ ህንባዂ ኤመራኽር ግን።

ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊናዂ/ሆደ እና ናን ኣኻዂ እንሽኽሲ ጃቢሶ ኒ ቋለስ ጋበ ዲዩዂ። መሪ ኤርትርየትል ህንባዂ ቂጦሪል ወንቐራ እንትጊንሉ ዲማ እንሽኽ መንብሮ ኣኸት ይና ከዉሲ ኣሰሚዕድኑ ዲኒዂን። እንሽክ ደዉ ይኒ፣ ሰራዊት ኤርትሪዂ ኮል ኮፍ ይኒ፣ ይና ሕመቕ ኣኾ ህንበኩ። ኒሰ ይና በለዲት ደኩስሮ ኡና ግን የዉ፣ ጋርሃንኽር ቢሰኒ። ሱዳንዲ፣ የመንዲ፣ ጁብትዲ፣ ኢትዮብየዲ እንሽኽ እስኒኹን። ኔን ናዉክ ድገር ደባን መታን ግን የሳዂ ኣከን ውሪዂ ግን ኤሪዉ ውሪ እና ይን ናል ላጀይነዉ እንሽኽ እሰኒ? ጥይትረዲ ጥያረዲ መሀደዉዲ ናው ኣኽገዉማ?  እንጠሪ ኩ ደዉሲ(ሚዛንሲ) ተመደኩካ። ይና ዓዋዲት ቋልነን ኒሰና እርግኒ። ናን ናዉክ በለልስንዂን። ‘’ኔን ድድጝኒ ሰላም እላ’’ የዉ፣ እንሽኺ ከዉታትሲ ቐሓምዳዂ በለዲታ መግደርዳዂ ኣኸት ከቲነ ኣኽኒ። ደኣም ጃር ኤወይሲ ጃር እሲነ ቋላነዂ ባንዴረት እትዮቢኹሲ ደበልትኖ ‘’መንደርትኒ’’ የናዂ ኢሳይስ ኒ ቂጦሪ መታን እሳዂስ እንሽኽሲ ገዉርና ይና ዓዋዲ ኣኽላ።

እማ እና ሓዲስ ኤመሪል እንጠሪዲ ብንድ ወረዉሰዉ ፕሮፓጋንደዲሲ ደፈንስጝኒ እምንማ ብን? ይነክ ወንቐርኖ እምሲ ሻኽኖ  ተዓይብነኩን። ኤልብዲስኖኩም እና ኣባይ ክረም ኢሳይስሩዂ ይና ኮል ከፍዲ ደዉዲት ገቡኹና ይና ላንቕስር ሓለኩዂና፣ ሕጊ እንጋዂድ ዕስክርኒል በልደኩናኺና እንሽኽሲ ከስኮዴክ ዲሂሰኩና ይድኖ ጭግዕ ውነቐርድናኽር እማ እንሽኽ ኤንበርበርናኽር ክሰጋዂ እላ ክስሮ ግን።

ኣባይ ኣባይ ግን። ኣባይሲ ሽኻስድቶ ‘’ኮሊ’’ ይና ከዉሲ ኩና ግን። ብራ ኤርትሪኹል ህንባዂ ኣባይ ሙኩድኖ ማልግነንሉ ሙቑል እስኒልድ ደንቢራ የላ። እንሽኽ ኒ መንብሮ ግን። ኮሊ ከዉታት እንግግረሪ ኣክረን ኒድ ኒ ንግስ ግን እማ ኒ ሙኩድኒል ላሕመድ ከደምንን።

ይና ጎርሊ መንደርተዉ ኢትዮቢን በዳን ዋኒነት ናዉክ ዋስናዂ ግን። ሱዳንዲ ሶማልዲ የመንዲኽር ገጅኖ ክኒ። እድንየስ ሰቖቑዶ ህንባዃ  ክልል ትግራይ፣ ላዉዲ ሽገብዲሲ ኤበሶ ሓርብዲ ትግርዲሲ ከዉ ገሪዉ ክረነኩ እንኩኑዂ። እና ክረዲ ዓጨበዲኻ ክረም ኢሳያስሩ ንብርፍልድ ናን ኣኽታሲክ ዓስከርዲ ሚድየዲ ዋነትሉ እምን ግን። እና በደል ኒስ መዉዒ ፍድና ኒስ ከታ ግን ይና ኣዳሚንዲኹራ ዋጅብ ግን። ይን ሰኾረጝን ኤሜታት እንሽኽዲ ዓብርዲ ስደዲትሲ ማሰያናኽር፣ ኤሪዉሊ ይናዂሲ ድምኖ ውሪ ተምኔትና ነበረዉ ኣኽላ ከታ ግን። ኣዳምቲ እንጠርነዲ ብር ፈደዪየግን ይነዲ ዕድር ግን። ውረድ እንጠሪ ወንተሮ ኩትር ኩወክ። ህንቡንትክ እንቲ ከፈልደዉድ እረኻ ግን እንቲ ኤረርዳዂ፣ የናዂ ለበኪዉ ጋብሲ ሚኺርኖ ሻኽኒ። እትዮቢል ሰላም ገምሮ ይና ኮሊትልኻ ፍትሕ ለታቕሮ ለመለም ይናኽር ሄቢን ይነት።

እና ደንጎባ ኤምራ ኒል ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊናዂ/ሆደ/ ወልታ ወጨምዲ ኤርትሪ ኮሊር ሕብረት ብሶት (ኤርትራዊ ሃገራዊ ስሙር ግንባር) ይሳኹል ሕብረት እስነ ህንብነኩን። እና ወጨምልድ ኣንኳ ላኻ ሙኹርኖ ጃብትኖ ትግራይ ብሪል ጨግዕስኖ ለመለም ዩ ዲየው ግን።  ላኻ ሙኹሮዉሲ ካቢኖ ደረካዂና ላኸድ ቐመዳዂ ኣባይ ኮሊት ዓትዓትነዲን ግን። ክርዶ እንከላዂ እላ። ይና ዋንትናኻ ኒ በሄርድ ክራ ኣኾ ዋኒነዲን ኩ ከዉድ ለመለም ዩሩ ክርና ወጀባዂ ኣኽነዲን ግን። እና ብሶትድ ንድ ገሪዉ በዳንናን ጋብና ኩ ዋንትነስ ከሓድና ግን። እና ብሶትሲ እንተካበነስ በቐቕግድኒ ኡትኖ ሽጝነኩንኩ።

እና ሓዲሲ ኤመረትል ደባን/ሰላም ሻኽረሪ፣ ሕጊ መርሓዂላ ኮሊ ተከልኖ ናዉክ ለመለምል ጉኖ ሽጝነኩን። ተኸትል ሺራኹል ህንብደናኽርሲ ኪዳ ኤመራ እሲን ይነት ይነኩንኩም።

ይና ፍዳታት ዲመሲ ፊንድ ኤልብሱኑ መንደርትናዉ!!!

ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊናዂ/ሆደ/ Thursday, December 30, 2021

 

 

Hits: 731